Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 891 /28.03.2003г. Общински съвет-Русе прие Наредба №16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ .
През м. януари 2017 г. е проведено заседание на Държавна приемателна комисия (ДПК), със задача да установи, съобразно правилата и нормите, регламентирани в Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 72 / 15.08.2003 г.), изпълнението на строително-монтажните работи и функционалната пригодност съобразно издадено разрешение за строеж за изграждане на „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Булстрад Арена– гр. Русе“. Същият е общинска собственост и ще разполага с сто и петдесет паркоместа, организирани на едно подземно ниво Чрез функционирането на подземния паркинг се цели подобряване на условията за паркиране в Централната градска част на гр. Русе, както и района на Градския стадион и Спортна зала „Булстрад Арена“/.
Услугата за паркиране на моторни превозни средства в „Обществения паркинг в съществуващи подземни нива на Булстрад Арена– гр. Русе“ ще бъде достъпна за гостите и гражданите на гр. Русе, като потребяването й ще бъде обусловено от заплащане на цена, определена от Общински съвет – Русе. Освен цена за паркиране на моторни превозни средства за един час, с предлаганата Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, се предлага да бъдат установени още цена за паркиране на моторни превозни средства за една нощувка (обхващаща периода от 18:00 часа до 08:00 часа на следващия ден), цена за паркиране на моторни превозни средства за едно денонощие (за срок от двадесет и четири часа) и предплатен месечен абонамент. Цените са определени така, че да осигурят по-ефективната експлоатация на съоръжението, като натоварването да не бъде само през делничните дни, в рамките на работното време. Предвижда се подземният паркинг да работи при денонощен режим на работа. С оглед естеството и предназначението на обекта, „Общественият паркинг в съществуващи подземни нива на Булстрад Арена– гр. Русе“ не попада в хипотезите на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата или на чл. 6, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Цените за услугата “паркиране на стопанисваните от Общината паркинги“ са уредени в чл. 59 ал.1 т. 61 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. Последната актуализация на цените е от 2005 г.  

Файлове