Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ предоставя специализирани библиотечни услуги по чл. 52, ал.1, т. 5 от Закона за обществените библиотеки – копиране на библиотечни документи. Таксите за тези услуги са приети с Решение №100 от 01.03.2012 г. и са регламентирани в чл. 53, б. „з“, т. 4 от Наредба №16 на ОбС – Русе. В Община Русе постъпи писмо с вх.№ 36-02-14/29.06.2018 год. от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ с предложение за промяна на такси на специализирани услуги, предоставяни от библиотеката и отмяна на таксата за ползване на салона на библиотеката.
Предлагаме на вниманието ви проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за понижаване на сега действащите цени на услугите за цветно копиране във формат А4, както и предложение за разширяване на номенклатурата на предоставяните услуги и разкриване на нова услуга за цветно копиране във формат А3 във връзка с въведеното в библиотека ново оборудване за цветно копиране и размножаване.
Освен това предлагаме отмяната на т. 28 от чл. 59, ал. 1 от Наредба №16 на ОбС-Русе, касаеща предоставянето на салона на библиотеката за ползване от бюджетни организации и други ползватели.
 

Файлове