Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе

 ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приета с Решение № 1462 по Протокол № 52 от 16.07.2015 г. Същата е изменяна и допълвана с Решение № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г., Решение № 488 по Протокол № 20 от 23.03.2017 г. и Решение № 913 по Протокол № 36 от 19.07.2018 г.
Съгласно чл. 20 от Наредба №14 право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, имат лицата с 50% и над 50% намалена работоспособност и техните придружители, когато в съответния документ, удостоверяващ това е вписано „с придружител“. На настоящия етап цената на картата е 16,00 лв. за автобусните линии и 10,00 лв. за тролейбусните, като общината компенсира по 14,50 лв. на издадена карта.
С цел увеличаване интереса към този вид услуга чрез предоставяне на по-ниски цени на абонаментните карти за лицата с 50% и над 50% намалена работоспособност и засилване на потреблението й, се предлага допълнително намаление в размер на 2,00 лв. на абонаментна карта. Тази социална придобивка ще облекчи до известна степен финансовото им състояние и ще доведе до по-широко използване на този вид услуга.
Следва да се отбележи, че частните оператори се водят единствено от своя търговски интерес и не биха предложили допълнително намаление на абонаментните карти на тази категория правоимащи, както и не биха преследвали целите, залегнали по чл.20 от Наредба №14 за преференциално пътуване. В тази връзка компенсацията им ще бъде ограничена до разлика между стойността на картата за тези правоимащи и цената на картата, която заплаща потребителя на услугата, след доплащане на 16,50 лв. на карта от Община Русе.
Направен е разчет на необходимите средства и същите са предвидени в Общинския бюджет.
Общинската администрация ще осъществява контрол гарантиращ, че предоставените средства няма да доведат до свръх компенсиране на операторите във връзка с дейността по извършване на обществен превоз на лицата с увреждания. При възникване на възможност за свръх компенсиране средствата няма да бъдат предоставяни.
В тази връзка в чл.20 следва да се замени текста: „ като общината ще заплаща по 14,50 лв. на карта“ с текста: „като общината ще заплаща по 16,50 лв. на карта “.
С тази промяна цената на картите на лицата с 50% и над 50% намалена работоспособност и техните придружители, когато в съответния документ, удостоверяващ това е вписано „с придружител“ ще стане: за автобусните линии – 14,00 лв., а за тролейбусните – 8,00 лв.
Исканите промени се основават на принципите на прозрачност и публичност. Няма данни настоящия нормативен акт да противоречи на правото на европейската общност.
Предвид горното и на основание чл.63, ал. 1от Правилника за организация и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 АПК, Общински съвет- Русе реши :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В чл. 20 цифрата: „14,50 лв.” се заменя с цифрата „16,50 лв.“
Приложение: Финансов разчет – Приложение №1

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове