Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на дейностите (мярка 2.6.) по проект “CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове“ е изграден и въведен в експлоатация (Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж №9/14.01.2019 г.) буферен паркинг за автомобили на територията на ж.к. „Дружба 3“, разположен между блокове с номера 9 и 11 и бул. „Христо Ботев“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“. Същият е обособен върху терен общинска собственост и разполага с 41 паркоместа, 4 бр. от които за хора с увреждания.
Съгласно изискванията на проекта, паркингът следва да функционира на принципа „Паркирай и пътувай“. Целта е изграденият буферен паркинг да предоставя възможност на живущите в района и гостите на града, да оставят личните си автомобили на паркинга и да използват градския тролейбусен транспорт. Услугата е комплексна и обхваща както използването на паркинга, така и предоставяне на възможност за използване на тролейбусен транспорт. Жителите и гостите на града ще могат да се възползват от нея денонощно (от 00.00 до 24.00 ч.), посредством заплащане на цена, определена от Общински съвет-Русе. Предлага се заплащането да се осъществява чрез изпращане на кратко текстово съобщение (sms) на определения за целта номер, посочен в информационна табела, на стойност 2,50 лв. с ДДС за денонощие. В обратно съобщение, заплатилият цената, ще получи код, който да въведе в специално поставено за целта устройство на паркинга. Устройството ще издава хартиен билет с два отрязъка, които дават право да бъде използван тролейбусен транспорт (от/до буферния паркинг) в рамките на две пътувания за 24 часа. Единият отрязък от получения хартиен билет важи за едно пътуване в тролейбусната мрежа на гр. Русе и следва да бъде представен на водача на превозното средство, срещу което ще бъде издаден валиден хартиен билет за еднократно пътуване.
С реализирането на буферен паркинг, функциониращ на принципа „Паркирай и пътувай“ се цели постигане на основните приоритети на проект „CIVITAS ECCENTRIC“, а именно прилагане на интегрирани и широкообхватни мерки за градско развитие и устойчива мобилност, които да повишат качеството на живот на жителите в градовете, с фокус върху периферните квартали и екологично чистата организация на градските превози. Изпълнението на дейността по изграждане на буферен паркинг ще допринесе за намаляване използването на лични автомобили и насърчаване използването на по-екологично чист начин на придвижване, както и ръст при използване на активни начини на придвижване.
Реализирането на услугата „Паркирай и пътувай“ ще бъде финансирано изцяло от бюджета на проект „CIVITAS ECCENTRIC“. За предоставяне на услугата не се предвижда използването на допълнителни средства от бюджета на Община Русе. Събраната за услугата сума от 2,50 лв. с ДДС ще бъде разпределена както следва: 80% (2,00 лв. с ДДС) за Община Русе, при неизползване на транспортна услуга и 20% (0,50 ст. с ДДС) за фирмата, осигуряваща услугата по разплащане с SMS.
Очакванията са, в следствие въвеждане на новата услуга, да бъдат увеличени приходите в общинския бюджет, от събраните цени за потребената услуга за паркиране на моторни превозни средства. Освен това, реализирането на буферния паркинг ще допринесе за повишаване качеството на живот и подобряване на заобикалящата ни градска среда, чрез превръщането ѝ в благоустроен терен с обществена значимост, както и за формиране на добри нови практики, позитивна нагласа и желание за използване на алтернативни и по-екологично чисти начини на придвижване.
Не е установено настоящият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена в чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗМДТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.
С оглед успешното изпълнение и реализиране на основните цели на проект „CIVITAS ECCENTRIC“, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Русе,
РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. Създава се нова точка 61в в ал.1 на чл. 59, със следното съдържание:
За паркиране на моторни превозни средства на буферен паркинг в ж.к. „Дружба 3“ се определя цена за 1 (едно) денонощие (двадесет и четири часа) от 2,50 лв. с включен ДДС.

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове