Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ Г-Н ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост.

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Със Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 60 / 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.), са изменени Закона за политическите партии (ЗПП) и Закона за общинската собственост (ЗОС), в съответните части, регламентиращи предоставянето в полза на политически партии, отговарящи на определени законоустановени условия, за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост. Преди влизане в сила на визираните изменения, ЗПП и ЗОС са повелявали предоставянето на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост в полза на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 или ал. 2 ЗПП, да става възмездно, въз основа на сключен договор за наем, след реализиране на сложен, смесен фактически състав.

            Съобразно редакциите на изменените чл. 31, ал. 1 и 2 от ЗПП, обн. ДВ, бр. 60 / 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., във връзка с чл. 31, ал. 3 ЗПП, общините предоставят безвъзмездно, съгласно изискванията на ЗОС, на политическите партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения за осъществяване на тяхната дейност. Помещенията могат да бъдат предоставяни безвъзмездно, съгласно изискванията на ЗОС, и в полза на политически партии, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън нея, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс. Съгласно чл. 31, ал. 3 ЗПП, във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗОС (изм. ДВ, бр. 60 / 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.), във връзка с чл. 14, ал. 1 ЗОС, обекти на безвъзмездното предоставяне могат да бъдат свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост. Същите следва да бъдат предоставяни безвъзмездно за задоволяване нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в ЗПП, от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен подзаконово в наредбата по чл. 8, ал. 2 ЗОС (в конкретния случай за Община Русе – в Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост). По аргумент от чл. 15а, ал. 1 ЗОС (нов, обн. ДВ, бр. 60 / 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.), безвъзмездното предоставяне в полза на политическа партия, отговаряща на условията по чл. 31, ал. 1 или 2 от ЗПП, следва да се осъществява въз основа на сключен договор с общината – собственик на предоставяните помещения. В чл. 32 ЗПП е предвидено, че за предоставените безвъзмездно помещения, партиите дължат заплащане на експлоатационните разходи, като неплащането на същите за период повече от три месеца е предвидено като прекратително основание. Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност. Нарушаването на забраните по чл. 32, ал. 2 ЗПП; придобиването в собственост от политическата партия на помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, или когато политическата партия престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с закон, са въздигнати от законодателя в чл. 15а, ал. 1 ЗОС като други алтернативни основания за прекратяване на договорното правоотношение, съобразно реда, регламентиран в чл. 15а, ал. 2 ЗОС. От друга страна, съобразно новата уредба, и в частност новата редакция на чл. 18, ал. 1 ЗОС (изм. ДВ, бр. 60 / 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.), „належащата общинска нужда“ отпада като основание за прекратяване на договорите за безвъзмездно предоставяне на политически партии, отговарящи на някое от изискванията по чл. 31, ал. 1 или 2 от ЗПП.

Посочените изменения в ЗПП и в ЗОС действат за напред, спрямо предоставяния в полза на политически партии, отговарящи на някоя от хипотезите в чл. 31, ал. 1 или 2 от ЗПП, извършвани след влизане в сила на посочените промени в законодателството. За последните законодателят не е предвидил по надлежния ред същите да бъдат приложими и спрямо заварените към влизане в сила на измененията в ЗПП и в ЗОС съществуващи и действащи наемни правоотношения, възникнали при прилагане на изискванията на предходно действалия ред за отдаване под наем. Правоимащи съобразно измененията в ЗПП и в ЗОС за ползване безвъзмездно на нежилищни помещения – частна общинска собственост, са единствено политическите партии, попадащи в някоя от хипотезите по чл. 31, ал. 1 или 2 от ЗПП. Помещенията не могат да бъдат предоставяни на политически коалиции, които съобразно формираната съдебна практика, не са правни субекти и не могат да бъдат надлежна страна по двустранен договор.

Към момента на изготвяне на настоящото предложение, Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, не е актуализирана и отразява предходно действалия ред подобни помещения да бъдат предоставяни на политически партии по чл. 31, ал. 1 или 2 от ЗПП, под наем.

Всичко гореизложено относно измененията в ЗПП и ЗОС, обн. ДВ, бр. 60 / 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., и изискването на чл. 14, ал. 4 ЗОС за подробна подзаконова регламентация на реда за безвъзмездно предоставяне в наредбата по чл. 8, ал. 2 ЗОС, налагат изменението и актуализирането на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, в съответната част, с цел привеждането й в съответствие с правните норми от по-висш порядък и изпълнение на изискванията на посочените по-горе закони. Изложеното следва да бъде дефинирано и като цел на настоящото предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, а именно създаване на позитивна подзаконова нормативна уредба относно предоставянето безвъзмездно в полза на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 или 2 от ЗПП, на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост на Община Русе, в съответствие със ЗПП и ЗОС. Подзаконовата нормативна уредба, при евентуално приемане на предлаганата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, ще се прилага за напред, по повод на бъдещи предоставяния след влизане в сила на предлаганите изменения и допълнения, и не следва да засегне заварените действащи договори за наем сключени между Община Русе и политическите партии – наематели, съобразно предходно действалия нормативен режим в съответната област. В предлагания проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, е запазен срокът за безвъзмездното предоставяне – до края на мандата на Народното събрание, конституирано след проведените конкретни избори за народни представители, релевантни съобразно хипотезите на чл. 31, ал. 1 и 2 от ЗПП.

За реализиране и прилагане на предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, не се предвижда използването на допълнителни финансови ресурси от бюджета на Община Русе.

При прилагане на предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, се очаква да бъдат постигнати целите, формулирани по-горе и създаване на реална възможност за прилагане на новите положения в законодателството в тази сфера. Тъй като предлаганите промени са насочени към промяна във възмездността на конкретните договорни отношения, променяйки ги от възмездни в безвъзмездни, измененията биха довели до намаляване, дори липса на приходи за Община Русе от предоставянето на нежилищни помещения – частна общинска собственост, в полза на политически партии по чл. 31, ал. 1 или 2 от ЗПП.

          Не беше установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена в чл. 8, ал. 2, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОС. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗПП и ЗОС) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 31, ал. 3 от Закона за политическите партии (ЗПП), чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

            Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост.

            Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост.

Вносител:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

ПРИЛОЖЕНИЕ

П Р О Е К Т

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА № 1, НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

            § 1. (1). В чл. 15, ал. 1, думите „Отдаването под наем на помещения ЧОС…“ се заменят с „Безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти ЧОС…“. В същата разпоредба, в същото изречение, думите „…със заповед на кмета на общината…“ се заличават. Чл. 15, ал. 1 придобива следната редакция:

            Безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти ЧОС за нуждите на общинските ръководства на политически партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва без търг или конкурс, след решение на общинския съвет.

            (2). Чл. 15, ал. 2 придобива следната нова редакция:

            Въз основа на решението на общинския съвет по предходната алинея, Кметът на общината издава заповед и сключва договор за безвъзмездно предоставяне на определените имоти, със съответната политическа партия, по ал. 1, за срок до края на мандата на Народното събрание.

            (3). В чл. 15, ал. 3, думите „…или коалиции…“ се заличават, а „…или са участвали, но не са получили над 1 % от действителните гласове…“ се заменят с „…или са участвали на последните парламентарни избори, но са получили по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната или извън нея…“.

            (4). В чл. 15, ал. 4, съществуващият текст се запазва, като се допълва ново последно изречение както следва: „В предоставените помещения не може да се извършва стопанска дейност.“.

            (5). Чл. 15, ал. 7 се изменя и придобива следната редакция:

            Исканията за предоставяне на помещения се отправят до кмета на общината и се придружават с данни за съдебната регистрация и за лицата, които представляват организациите по ал. 1, 3, 5 и 6, като в посочените случаи, без ал. 3 – и с посочване на специалното законово основание, както и с доказателства, че отговарят на условията, посочени в специалните закони, с документи, доказващи, че не са налице отрицателните условия предвидени в чл. 15, ал. 1, т. 5, или в чл. 15а, ал. 1 от Закона за общинската собственост, в зависимост от заявителя.

            § 2.  В чл. 17, ал. 1, думите „…Наемните правоотношения…“ се заменят с „…Правоотношенията…“, а ал. 3 от чл. 15 се заличава от текста на разпоредбата. Такачл. 17, ал. 1 придобива следната редакция:

            Правоотношенията по чл. 15, ал. 1, 5, 6 и 8 се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която се посочва основанието за прекратяване, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

            § 3. В чл. 18, ал. 1 се заличават „…ал. 1, 3…“ на чл. 15.

            § 4. В чл. 20 след „…договорите за наем…“ се поставя запетая и се допълва „…или за безвъзмездно предоставяне…“.

            § 5. § 4 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Заключителна разпоредба

            § 6. Тази Наредба е приета на основаниечл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 31, ал. 3 от Закона за политическите партии (ЗПП), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК и чл. 37, ал. 3 ЗНА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

„Срокът за предложения и становища по проекта на наредбата е 30 дни, считано от публикуването му на Интернет страницата на Общински съвет – Русе.“

Файлове