Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1. Причини, които налагат приемането:

С Решение № 1256/11.12.2014 год. на Общински съвет – Русе е приета Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от Община Русе, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. С Решение № 1309/26.02.2016 год. и  Решение № 290/19.07.2016 г. са приемани изменения в наредбата.

Наредба № 21, урежда реда и начина за подпомагане на социално слаби граждани с неотложни здравни, образователни и социални нужди. Средствата се предоставят на лица или семейства, които са в затруднено материално положение, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни или социални потребности от жизненоважен характер. Средствата се предоставят в следните направления:

1.  За задоволяване на неотложни социални потребности на лица и семейства, за животоспасяващи лечения, операции и лекарства, както и за помощ за справяне с последиците от бедствия, аварии и катастрофи.

2.  За подпомагане на семейства в затруднено материално положение (безработен родител или с временно или трайно намалена трудоспособност), с деца близнаци или деца с увреждания при отглеждането на децата; за деца и младежи до 29 години от семейства с починал или единствен родител за подкрепа при обучение и за тяхната социализация.

3.  За подпомагане на приемни семейства за почивка през календарната година на децата и приемните родители с отпускане на финансови средства в размер на 300 (триста) лева на дете, като средствата се отчитат с представяне на разходооправдателни документи, доказващи мястото на почивка и присъствието на приемния родител.

С цел удовлетворяване на неотложни здравни и социални потребности на лица и семейства, както и за справяне с последици от възникнали бедствия, аварии и катастрофи, се извършва оценка на потребностите и необходимостта от подпомагане на нуждаещите се лица, чрез предложение за отпускане на еднократна финансова помощ съгласно разпоредбите на Наредба № 21 на ОбС – Русе за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе. Решение за отпускане на помощта се взема на заседание на комисията, назначена със заповед № РД-01-3652/16.12.2019 г. на кмета на общината.

На проведените заседания на комисията e предложено да се внесат промени и допълнения в текста на Наредба № 21, като освен промени, които касаят съществуващите към момента направления да се добави и направление,  по което да се отпускат помощи за раждане на дете.

В тази връзка със заповед на кмета на община Русе № РД-01-279/31.01.2020 г. е сформирана работна група, която да обсъди необходимостта и предложи проект на наредба за изменения и/или допълнения на Наредба № 21. Така сформираната работна група през 2020 г. е провела четири заседания – на 17.02.2019 г., 05.03.2019 г., 23.09.2020 г. и 26.10.2020 г. На заседанията са направени и приети предложения, които са включени в изготвения проект на наредба за изменение и допълнение.

Предлагаме за предоставяне на финансова помощ да се въведе изискване лицата да имат настоящ адрес на територията на община Русе, за да се подпомагат лицата, коуто действително живеят в нашия град. В последните години се наблюдава спад в раждаемостта, което е силно обезпокоително и се търсят варианти за подкрепа на младите семейства. Съвременници сме на демографски срив с непредвидими последици за десетилетия напред.  Необходимо е  да направим опит за подпомогане на родителството. В тази връзка предлагаме лицата, които се отнасят отговорно и съзнателно към избора да бъдеш родител, да бъдат поощрени, чрез отпускане на еднократна финансова помощ.

В предложения проект на наредба е предвидена възможност за изплащане на еднократна парична помощ за родители/осиновители на родените втори деца и близнаци, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, като с предложените допълнения се регламентира процедурата за подпомагане на родителите/осиновителите на втори по ред деца или деца близнаци.

2. Цели, които се поставят

Настоящата наредба си поставя за цел да подпомогне и подкрепи отговорното родителство, чрез предоставянето на еднократни финансови помощи. Предложеният проект има за цел да регламентира реда и условията за подпомагане на родители/осиновители на втори по ред деца и близнаци. Предвижда се родителите да бъдат  подкрепени със 150 лева за второ дете и 400 лв. за родени деца близнаци

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Необходимо е и за следващата календарна година да бъдат осигурени финансови средства за предоставяне на нормативно определените финансови помощи.  За бюджет 2021 г. се предвиждат средства в размер на 28 000,00 лв., които се разпределят, както следва: за социални помощи – 18 100,00 лв. и за подпомагане почивката на приемни семейства 9900,00 лв. Приемането на измененията в наредбата ще наложи предвиждането и на допълнителен финансов ресурс от 170 000 лв., определени прогнозно за предоставяне на родители/осиновители при раждане на второ дете или близнаци в семейството.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Очаква се посредством еднократната финансова помощ да бъдат насърчени и подпомогнати родители/осиновители, отглеждащи децата си на територията на община Русе.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз и други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места, чрез ефективно местно  самоуправление. 

Доколкото настоящия проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2,  от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление“.               

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращи задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите,  в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе,

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

§ 1. В член 1 след думата „постоянен“ се добавя „и настоящ“.

§ 2. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. Средствата се  предоставят на:

1. лица или семейства, които са в затруднено материално положение, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни или социални потребности от жизненоважен характер и

2. родители/осиновители на новородено дете, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

§ 3. В чл. 3 думата „еднократно“ се заменя с думата „ежегодно“.

§ 4. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Размерът на предоставената еднократна финансова помощ е:

  1. за помощта по чл. 2, т. 1 – до 1000 (хиляда) лева;
  2. за помощта по чл. 2, т. 2 – 150 лв. при раждане на второ дете и 400 лв. при раждане на близнаци.“

§ 5. В чл.  6 след думата„помощта“ се добавя „по чл. 2, т. 1“ 

§ 6. В чл. 7 след думата „помощ“ се добавя „по чл. 2, т. 1

§ 7. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. В Община Русе се водят регистри за предоставените еднократни финансови помощи за бюджетната година и за отпуснатите помощи за раждане на дете.“

§ 8. Член 9 се изменя така:

 „Чл. 9 (1)„Право на финансова помощ по чл. 2, т. 1 имат физически лица:

1. с постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе не по-малко от една година преди подаването на искането

2. с доказани неотложни здравни, образователни и социални нужди;

3. имат доход на член на семейство през последните шест месеца не повече от определения размер на линията за бедност.

(2) Право на финансова помощ по чл. 2, т. 2 имат родителите/осиновителите:

1. които имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе и единият е с постоянен адрес не по-малко от една година към момента на раждане на детето;

2. които са навършили 18-годишна възраст към момента на раждане на детето;

3. и двамата родители да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на искането.

§ 9. Текста на чл. 10, т. 1 се изменя така:

„Чл. 10.  Помощите по чл.2, т. 1 се предоставят в следните направления:

1. За задоволяване на неотложни социални потребности на лица и семейства, за животоспасяващи лечения, операции и лекарства, както и за помощ за справяне с последиците от бедствия, аварии и катастрофи. Не се отпуска финансова помощ за закупуването на лекарствени продукти, медицински изделия и др., за които е предвидено финансиране от бюджета на НЗОК.“

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „помощ“ се добавя „по чл. 2, т. 1“

2. В ал. 2, т. 2, след думата „постоянен“ се добавя „и настоящ“

§ 11. В чл. 12, ал. 1 се поставя пето тире, както следва:

„- декларация, че за потребността, за която се иска финансиране, не е получено финансиране от други институции или организации. Когато е получено частично финансиране, същото следва да се декларира от заявителя.“

§ 12. Създава се нов член 12а:

„Чл. 12а (1) Еднократна парична помощ за новородено/осиновено дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение 2)  в срок до навършване на шест месеца от раждането/осиновяването на детето.

(2) Заявлението-декларация трябва да бъде подписано и от двамата родители на детето, освен в случаите, в които в акта за раждане/осиновяване на детето не е вписан втори родител.

(3) Заявлението се подава от един от родителите (като се легитимира за това с лична карта) или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

1. Лични карти на родителите – за справка;

2. Влязло в сила решение  на съда за упражняване  на родителските права от единия от родителите при развод – заверено копие;

3. Влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване (при осиновено дете – заверено копие;

4. Удостоверение за банкова сметка с титуляр на родителя, посочен в заявлението.“

§ 13. В чл. 14, ал.1 думата „два“ се заменя с „три“;

§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова алинея (2):

(2) Експерти от общината, определени със заповед на кмета, извършват служебна проверка за редовността на подадените документи, като заявителите се уведомяват за констатираните непълноти. В случай, че в дадения им срок лицата не представят изискуемите документи, заявленията не се разглеждат от комисията по чл. 13.

 (3) Експерти, определени със заповед на кмета,  извършват служебна проверка за наличието на изискуемите обстоятелства и изготвят доклад, който се предоставя на комисията не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието. Докладът съдържа информация за:

  1. наличие или липса на пречки за отпускане на помощта, съгласно чл. 9.
  2. друга допълнителна информация за заявителите по чл. 2, т. 1 от наредбата и
  3. мотивирано предложение за отпускане или отказ за отпускане на помощта.  

(4) За отпускане на помощта по чл. 2, т. 1 се извършва и проверка на място за установяване на обстоятелствата, касаещи възникналата потребност за финансово подпомагане, като попълват формуляр за посещението.

2. Досегашната ал.2 става ал. 5.  

§ 15. Създава се нов член 14а:

„Чл. 14а. Заявленията за отпускане на помощи за раждане на дете се разглеждат от служители на общинска администрация, които извършват проверка за наличие или липса на пречки за предоставяне на помощта. Работата на експертите се отразява в доклад до кмета на община Русе, с който се предлага да се отпусне/откаже отпускането на помощта.  

§ 16. В член 15 се правят следните изменения и допълнения“:

1. В ал. 1 след думата „исканията“ се добавя „по чл. 2, т. 1“

2. В ал. 2 след текста „въз основа на решението на комисията“ се добавя запетая и текста: „респ. доклада по чл. 14а от настоящата наредба“ .

3. Създава се нова ал. 4, както следва:

„(4) Комисията  може да отпусне помощ за потребност, която е финансирана и от други институции и организации, когато помощта е искана за скъпоструващо лечение.“

§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Изречение първо се изменя така: „Помощите се изплащат по банкова сметка с платежно нареждане или по изключение от касата на Община Русе.“

2. В изречение второ, накрая вместо точка се поставя запетая и се добавя текста „както и да се изплащат на траншове.“

§ 17. В член 18 „чл. 3 „ се заменя с „чл. 2, т. 1“.

§ 18. В член 19 след думата „помощ“  се добавяпо чл.2, т. 1“ и се добавя ново изречение, със следния текст: „По мотивирана преценка на комисията може да се отпусне помощ, когато е получена помощ и  от друга институция или организация за същата потребност.

§ 19 . С настоящата наредба се утвърждава се образец на Приложение № 2 към чл. 12а от наредбата.

§ 20. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 г.

Вносител,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на наредбата е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове