Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДИМИТЪР НЕДЕВ

ЗА кмет на Община Русе

(Съгл. Заповед №РД-01-2896/27.09.2021 г.)

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Мотиви към настоящия проект:

1. Причини, които налагат приемането:

С ДВ бр. 82 от 2020 г. в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) са въведени редица изменения и допълнения, част от които е и промяната в  чл. 8, ал. 1. Съгласно нея предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

На територията на община Русе са осигурени условията за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и има възможност за максимално включване в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. В тази връзка  е прието Решение №364 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №16/14.12.2020 г., съгласно което предучилищното образование е задължително в община Русе от началото на учебната 2021/2022 год. за децата навършващи 4-годишна възраст.

Едновременно с това в Наредба №5 за предучилищното образование (посл. изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10.09.2021г.) са направени  промени, свързани с въведеното в редица общини задължително предучилищно образование за 4-годишните деца.

В ЗПУО, както и в подзаконовите нормативни актове, касаещи предучилищното образование, няма разписани възможности за предоставяне на предучилищно образование за деца в нощуващи и/или седмични групи. Следователно детската градина, в която до сега съществуваше такава група не получава държавно делегирани средства за тази си дейност, а използва наличните си средства от другите дейности за заплащане на разходите по функционирането на „нощуваща група“. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба №5 за предучилищното образование, предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация. В тази връзка отпада необходимостта от наличие на такси за ползване на седмични групи.

В чл. 59, ал. 1, т. 74 от Наредба №16  е предвидено, че месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100.00 лв. се дължи за всички деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година. Предвид гореизложеното, за периода от 01.09. до 14.09. услугата следва да се заплаща в размер на 50.00 лв.

2. Цели, които се поставят:

Една от целите на предлаганата промяна е въвеждане на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе  в съответствие с нормативните изисквания на по-високо ниво. Промяната ще доведе до намаляване на родителите на 4-годишните деца при заплащане на дължимите такси.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Няма необходимост от общински финансови средства за прилагането на новата уредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

В условията на извънредна епидемиологична обстановка и затруднената икономическа ситуация, значително ще се облекчат родителите по отношение плащането на таксите. Подпомагането на родителите, които са в неблагоприятно социално положение за заплащане на дължимите от тях такси за ползване на детски градини е стъпка, насочена към преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование.

С приемането на Наредбата, ще се регламентират условията и редът за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за децата в задължителното предучилищно образование, за дейностите извън финансираните от държавата.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №5 за предучилищното образование. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. Промяната е от изключителна важност, тъй като касае вече записани деца към месец септември на учебната 2021-2022 г., в детските заведения във втора възрастова група.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

            На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински съвет – Русе,

Р Е Ш И

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. В чл. 27, ал. 1 се заличава  текста „целодневни“.

§2. В чл. 27, ал. 1, т. 1, подточка 1.4. след думата „деца“ се поставя запетая и текста „до 5 годишна възраст“ се заменя с „които не са записани в задължително предучилищно образование“.

§3. Чл. 27, ал. 5 се отменя.

§4. В чл. 59, ал. 1, т. 74 датата „14.09.“ се заменя с „31.08.“, а след текста „100,00 лв.“ се поставя запетая и се допълва „ а за периода от 01.09. до 14.09. в размер на 50.00 лв.“.

Вносител,

ДИМИТЪР НЕДЕВ

ЗА кмет на Община Русе

(Съгл. Заповед №РД-01-2896/27.09.2021 г.)

Файлове