Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1. Причини, които налагат приемането:

С Решение №573, прието с Протокол № 23/22.06.2017 г. на Общински съвет Русе, е приета Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“/Наредбата/, която урежда реда и условията за ползване на услуга, както и управлението, финансирането, настаняването, контрола и мониторинга на услугата.

Социалната услуга „Социални жилища” е предназначена за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение на територията на община Русе, които ще се настаняват в жилищна сграда, изградена по проект  по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансоваа помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, осъществена с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

Съобразно разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от наредбата, със Заповед №РД-01-2733 от 03.09.2021 г. бе назначена комисия за разглеждане на подадените заявления и регистриране на кандидатите в регистъра по чл. 7 от наредбата. Комисията е провела заседание на 28.10.2021 год., на което са разгледани 33 заявления за ползване на услугата и е установено, че  само седем заявители отговарят на условията за ползване на услугата. За останалите 26 заявители е установено, че не отговарят на всички условия по чл. 6 и чл. 9 от наредбата.

Разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от наредбата определя, следните целеви групи за ползване на Социалната услуга „Социални жилища”: 

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия,

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания.

3. Хора в риск от бедност и социално изключване – лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.

Горепосочените лица следва да отговарят и на общите условия по чл. 9 наредбата. Едно от условията е да не притежават моторни превозни средства, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори и други недвижими нежилищни имоти. Според условието за доход лицата отговарят на условията  ако получават за член от семейството минимум двукратния размер и максимум четирикратния размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет месечно през последните дванадесет месеца, с изключение на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 3 от наредбата. Това означява, че лицата не отговарят на условията на наредбата ако получават над 300 лв. за член на семейството, поради което считаме че това изискване понастоящем е доста рестриктивно.

През последните над 10 години гарантирания минимален доход почти не е променян. През 2009 г. е 65 лв. а от 2018 г. е 75 лв. и оттогава на е променян. Докато през 2009 г. обаче ГМД е над 27% от минималната работна заплата, през 2021 г. е вече едва 11,5%, поради ръста на миниманата работна заплата през тези години.

Нашето предложение е условието за доход за ползване на социалната услуга да се определя съобразно линията на бедност, която се определя ежегодно. Тя представлява инструмент, чиято цел е да се идентифицират бедните в обществото и се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на еднократни мерки за социална защита.

За 2021 год. линията на бедност е 369 лв., а с Постановление № 286 на МС от 19.08.2021 г. за 2022 год. е определен размер на линията на бедност за страната от 413 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагаме максималния размер на получавания от лицата доход да не надвишава определения за страната размер на линията на доход.  Предлагаме критерият за притежание на автомобил също да  се облекчи, като се допусне семействата да притежават 1 МПС, което да е с дата първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението. Затруднения възникнаха и от липсата дефиниции на понятията „семейство“, „домакинство“ и „ доход“. В този смисъл предлагаме да се приемат  допълнителни разпоредби, с които да бъдат дефинирани тези понятия.

2. Цели, които се поставят:

Основната цел на предлаганата наредба е да се облекчат част от условията за ползване на социалните жилища, което ще разшири кръга на лицата, които отговарят на тях.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на наредбата не изисква предвиждане на допълнителен финансов ресурс.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

С предоставянето на социалната услуга „Социални жилища“ община Русе ще осигури  жилища на лица от най-уязвимите групи, които не раазполагат със средства за задоволяване на жилищната си нужда. Прилагането на новата уредба ще доведе до разширяване на кръга на лицата, които ще имат право да ползват тази услуга.

С приемането на Наредбата, ще се регламентира съставът на семействата и домакинствата, които имат право да ползват услугата.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие със  Закона за соиалните услуги и не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект на наредба. Определянето на по-кратък срок за провеждане на обществените консултации по приемането на тази наредба е поради настъпването на зимния период и осигуряване н възможност за по-бързо настаняване на нуждаещите се лица.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.  29, ал. 1 и ал. 2  Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”,  както следва:  

§1. В чл. 6, ал.1, т. 3  „законоустановения месечен“ се заменя с текста „двукратния“;

§2. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думата „семейства“ се поставя наклонена черта и се допълва думата „домакинства“;

2. В т. 4 текстът „моторни превозни средства“ се заменя с текста „повече от едно моторно превозно средство“ и се допълва ново изречение „Лицата отговарят на изискването ако моторното превозно средство е с дата на първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението“;

3. В т. 5 след думата „семейството“ се поставя наклонена черта и се допълва думата „домакинството“ и текстът „минимум двукратния размер и максимум четирикратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменя с текста „под размера на линията за бедност“;

§3 След чл. 17 се създават „Допълнителни разпоредби“ с нов §1, както следва:

„§1. По смисъла на тази наредба:

 1. „Семейство” са:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени) с изключение на сключилите брак;

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак;

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак.“

2. „Домакинство” са съпрузите, съвместно живеещите родители без сключен граждански брак, които живеят на един настоящ адрес ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, братята и сестрите, както и децата, настанени със съдебно решение по Закона за закрила на детето, за времето на настаняването.

3. „Доходи“  са всички брутни доходи на лицето, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.

ВНОСИТЕЛ

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Файлове