Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО  МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО:  Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,      

С Решение № 891 /28.03.2003г. Общински съвет-Русе прие Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе .  Съобразно хипотезата на чл. 54 от Наредба № 16, за всички услуги и права, предоставяни от Община Русе, които не са регламентирани със закон, потребителите заплащат цена, определена в наредбата.           

Считаме, че за предоставяните копия от графични части на подробни устройствени планове/ ПУП/, общ градоустройствен план /ОГП/ и ОУП на Община Русе следва да се предвиди нова такса, различна от посочената в чл. 42, т. 2 от Наредба № 16 – в размер на 3 лв. за формат А4 и А3. Горното е необходимо, предвид факта, че за предоставяне на копие (цветно) от съответните планове са необходими копирна техника и съответните консумативи, като предложението ни е да се разграничи стойността за: А4 – 5 лв., А3 – 10 лв. Предлагаме да се въведе като ново предложение предоставянето на Сканирано копие от план в/у магнитен носител – 15лв., което е напълно в духа на електронното обслужване. Горните размери на таксата се доказват със съответно приложени анализи.

Във връзка с влизането в сила от 23.01.2020г. на Наредба № 21/10.10.2019г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани и електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019г.), Община Русе следва  да издава удостоверения по §3 от ПЗР на Наредба № 21/10.10.2019г., във връзка с чл. 32, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, което представлява нова административна услуга. За строежите, които създават зони на ограничения, задължението за отразяване в кадастъра е само за зоните на ограничения, което ще се извършва след осигуряване на функционалности на информационната система на кадастъра. До осигуряването им, зоните на ограничения се нанасят в специализираните карти и регистри по чл. 32 от ЗКИР (§ 26, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР, обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.). Строежите, които не са обект на кадастралната карта и кадастралните регистри, вкл. и тези, които създават зони на ограничения, се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение, издадено от общинската администрация. Общината издава удостоверителен документ, че собственикът, съответно възложителят, е предоставил данни и документи в необходимия обем за нанасянето им като специализирани данни към кадастралните планове по населени места. Документът се издава от общината до предаване на специализираните карти  и регистри на АГКК, по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗКИР. Дейностите, които следва да се извършат от администрацията, както и издаването на самото на удостоверение са идентични с тези на услугата по чл. 42, т. 6 от Наредба № 16 – в размер на 25 лв., за което прилагаме анализ на цената.

С изменението на Закона за устройство на територията /ЗУТ/- ДВ бр. 1 от 03.01.2019 г., законодателят създаде новата правна норма на чл.140а, по силата на която по отношение издаването на Виза за проектиране възложителят или упълномощеното от него лице може да поиска с визата за проектиране да му бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, като опише инвестиционното си намерение. Горното предполага допълнителни дейности от страна на администрацията, поради което предлагаме да бъде приета цена на услуга като се допълни чл. 59в, т. 2 от Наредба № 16. За стойността на услугата предлагаме – 70 лв без ДДС, която цена се доказва от приложените анализи.

За посочената услуга, извършвана от Община Русе следва да бъде заплащана цена на услуга, тъй като не попада в хипотезите на нормите на чл. 6, букви „д” и  „к” от ЗМДТ. По отношение на същата  се дължи  цена за услуга, тъй като не попада в изброените от чл. 107, т.1-8 услуги и не представляват „други местни такси, определени със закон” по смисъла на чл. 6, б. „к” от ЗМДТ.  Горната услуга се извършва от Община Русе, съобразно ЗУТ, но не е изрично регламентирана, което налага потребителите йда заплащат цена, определена с настоящата наредба.

Следва да отбележим, че таксите, респ. цените на извършваните на услуги по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, са съобразени принципите за определяне на размера на местните такси и цени на услуги и правилата за формиране на размера им, установени от хипотезите на чл. 7, и чл. 8 от ЗМДТ. Същите са формирани на основа на пълните разходи по предоставяне на услугата. Направени бяха подробни анализи на разходите, имащи отношение към определяне размера на таксите, при спазване принципите на ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси, респ. цени на услуги и възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, които предлагаме да разгледате и приемете. Размерите на предлаганите такси/цени на услуги/ са определени на база направени анализи, които са неразделна част от настоящото предложение.    

В следствие приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, се очаква да се увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните цени за услуги.

Не беше установено настоящият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена в чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗМДТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 6, ал. 1, буква ”д” ЗМДТ, чл. 6, ал. 2 ЗМДТ, чл. 7, ал. 1 ЗМДТ, чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗМДТ във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗМДТ, параграф 3 от ПЗР на Наредба №21/10.10.2019г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани и електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях техническа инфраструктура, чл. 32, ал. 5 ЗКИР, чл. 140а, ал. 1 ЗУТ и §3, ал.1 от ДР на ЗУТ Общински съвет-Русе

Р  Е  Ш  И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС –Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва: 

§1. В глава втора ”Местни такси”, Раздел VІ „Такси за технически услуги” се прави следното изменение:

  1. Чл. 42 т. 2 се изменя така:

„2. Издаване на заверени копия от документи и строителни книжа във формат А4 – 5 лв., формат А3 – 10 лв., сканирано копие от план в/у магнитен носител – 15лв“.

  1. Чл. 42 се изменя като се създава нова т. 6а със следното съдържание:

„6а. За издаване на удостоверение по §3 от ПЗР на Наредба № 21/10.10.2019г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани и електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура, във връзка с чл. 32, ал. 5 от ЗКИР-25лв.“

  1. Чл. 59в се изменя като се създава нова точка 2а със следното съдържание:

„ 2а. Издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ с изходни данни – 70лв.“

ПРИЛОЖЕНИЯ: Анализи на предлаганите цени на услуги

С уважение,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт, публикуван за обществени консултации е 30 дни.

Файлове