Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящото предложение предлагаме да приемете Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС, в  частта, касаеща реда за класиране на общинските жилища за продажба.

1. Причини за приемане на наредбата.

С решение № 593,  прието с Протокол №25 от 13.09.2021 год. на Общински съвет Русе е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/, с която бяха приети ред и условия за продажба на общински жилища.  Съгласно чл. 33,  ал. 5 от наредбата, в случаите, когато са постъпили по-голям брой заявления от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба, комисията по чл. 6 от наредбата определя кои жилища да преминат в списъка на общинските жилища, отредени за продажба, като класира жилищата в низходящ ред, съобразно критериите:

1. Срок на обитаване на общинското жилище от заявителя – 1 точка за всеки 5 завършени години  и

2.  Възраст на жилището – 1 точка за година и

3.  Вид на конструкцията – 3 точки за  панелно жилище, 1 т. за ЕПК и 2 т. за тухлено.

На 15 февруари изтече срока за подаване на заявления за закупуване на жилищата. При разглеждане на подадените заявления е  установено, че голяма част от жилищата получават еднакъв брой точки – 7 бр. жилища са с 54 точки, 11 бр. са с 53 точки, 13 са с 52 точки. В случая, комисията не е определила 48–то жилище за продажба поради липса на ред за класирaне на жилищата с еднакви точки.  Предлагаме класирането на жилищата с еднакви точки да се извършва чрез жребий, за провеждането на който да се уведомяват заявителите и да им се предоставя  възможност да присъстват при извършването на жребия.

В наредбата липсва и ред за определяне на следващите в списъка жилища в случаите, когато  наемателят на жилището от списъка на жилищата, отредени за продажба не заплати дължимата продажна цена, данъци и  такси в определения тримесечен срок по чл. 35, ал. 4 от нaредбата. Предложението ни е в тези случаи, комисията по чл. 6 от наредбата да класира съответния брой следващо/и жилище/а за продажба, съобразно броя на жилищата, които преминават обратно в списъка на жилищата за настаняване на лица с установени жилищни нужди.

2. Цели, които се поставят:

Целта на предлаганата промяна е въвеждане на ред за класиране на общински жилища за продажба с еднакъв брой точки и за определяне на други жилища в случаите на отказ от страна на наемателя да закупи общинското жилище, отрдедено за продажба.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Няма необходимост от общински финансови средства за прилагането на новата уредба. В частта за оределянето на други жилища, с приемането на наредбата ще се увеличи броя на възложените пазарни оценки за опредeляне на цена на общинските жилища.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

В резултат на допълненията ще се въведе нормативно определен ред за класиране на жилищата, получили еднакъв брой точки, който да гарантира и прозрачност при класирането. С приемането на наредбата ще се регламентира и реда за класиране на следващите жилища, в случаите на отказ от страна на немателите за закупуване на общинските жилища. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие със Закона за общинската собственост  и не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

На основание с чл. 26, ал. 2 и ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. По- краткият срок за предложения се определя с цел недопускане на забавяне на производството по разглеждане на подадените заявления за продажба на общинските жилища.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

            На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 47, ал. 3, във вр. с чл. 45а, ал.1 от Закона за общинската собственост и, Общински съвет – Русе,

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както следва:

§ 1. В чл. 33 се допълва нова ал. 6, както следва: „(6) Когато няколко жилища са получили еднакъв брой точки, и с тях се надхвърля максимално определения брой  жилища за продажба, комисията по чл. 6 определя жилищата за продажба чрез жребий. Наемателите на жилищата, за които се провежда жребия се уведомяват за датата и часа на жребия и им се предоставя възможност да присъстват при провеждането му.  Жребият се провежда независимо дали заявителите присъстват при провеждането му.“

§ 2. В чл. 36, ал. 5  се допълва изречение второ със следния текст: „В тези случаи, комисията по чл. 6 от наредбата, определя следващото/ите жилище/а за продажба от утвърдения списък за класиране на жилищата за продажба.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. Настоящата наредба влиза в сила, считано от датата на публикуването й в интерет страницата на Общиннски съвет Русе.

Вносител,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 14 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе

Файлове