Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Мотиви към настоящия проект:

1. Причини, които налагат приемането:

1. С Решение №850, прието с Протокол №31/24.03.2022 г. на Общински съвет Русе, се прие Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, касаеща отпадането на такси за ползване на детски ясли и градини в изпълнение на промените в националното законодателство. Налице  e  необходимост и от привеждане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе в частта, отразяваща наличие на такива такси.

2. С Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила на министъра на образованието и науката се определят условията и редът за приемането и обучението на лицата, търсещи или получили международна закрила, когато не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование. Нормативната уредба в Наредба № 3 обхваща децата задължителното предучилищно образование и училищно образование.

С Решение № 364, прието с Протокол № 16/14.12.2020 г. на Общински съвет Русе, се въведе задължително предучилищно образование за 4-годишните деца от началото на учебната 2021/2022 г. на територията на Община Русе. Доколкото в Наредба №3 са разписани задължения на регионалните управления на образованието в частта задължително предучилищно образование, извън обхвата остава приемането на децата от по-малките възрастови групи – първа и яслена група в детска градина.

Предвид увеличаващият се брой на лицата, търсещи или получили международна закрила с регистрирани адреси в Община Русе, се наблюдава и засилване на постъпилите запитвания в общината и в детските заведения относно приема на 2 и 3-годишните деца. Това от своя страна води до необходимост от допълване на нормативната уредба на местно ниво, с която да се осигури защита на правата на тези лица по приемане, възпитание, социализиране, обучение и отглеждане.

Регулирането на обществените отношения свързани с условията и реда за записване, отписване и преместване на тези деца в общинските детски градини на територията на Община Русе е въпрос от местно значение, който не е уреден с правни норми от националното законодателство.

2. Цели, които се поставят:

С изготвения проект се цели постигане на защита и на разписване на процедура за приемане, възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата на в предучилищна възраст, търсещи или получили международна или временна закрила, в общински детски градини на територията на Община Русе.

С прилагането на наредбата се цели и привеждане й в съответствие Наредба №

16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе от една страна, а от друга с нормативните актове от по-висока степен и с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Съответствие на действащата организация и практика при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията община Русе с изискванията на нормативните актове от по-висша степен и да бъде осигурена цялостна защита на личните данни.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Изготвеният проект е в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредба № 3 за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

При изготвянето на настоящия проект на Наредба не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Съдържанието в Наредбата не противоречи на норми от по-висока степен на европейското законодателство.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация и във връзка с изискванията на ЗПУО, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 59, ал. 1 от Закона на предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 за предучилищното образование Общински съвет – Русе:

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе, както следва:

§1. Чл. 18 се отменя.

§2. Чл. 52, ал. 1, т. 3 се отменя.

§3. Добавя се нова Глава пета със следното съдържание:

„ГЛАВА ПЕТА

 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

Чл. 53. С тази глава се определят условията и редът за приемането и обучението на деца в предучилищно образование в детските градини и яслените групи към детските градини, търсещи или получили международна закрила, когато не попадат в обхвата на Наредба № 3 за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила на министъра на образованието и науката.

Чл. 54. Приемането на лицата, търсещи или получили международна закрила, се извършва над утвърдения план-прием.

Чл. 55. (1) Приемането по реда на тази глава се извършва след подадено в Община Русе заявление за прием по образец (Приложение 1) от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила).

(2) Със заповед на кмета общината, по предложение на сформирана комисия за прием, малолетния чужденец се насочва към определена група в детска градина, съобразно местоживеенето му и желанието на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила).

 (3) Записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в група на предучилищно образование се извършва по време на цялата учебна година.

Чл. 56. Организацията и координацията на дейностите във връзка с приемането на малолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, се осъществяват от координиращия екип в детската градина или в училището, създаден по реда на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 57. (1) За децата, търсещи или получили международна закрила, приети в общинска детска градина на територията на Община Русе, се осигуряват допълнителни модули по образователно направление български език.

(2) Допълнителното обучение по български език като чужд за деца, търсещи или получили международна закрила, се провежда при условията и по реда, определени в държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 2, 7 и 17 от Закона за предучилищното и училищното образование, и след подадено заявление от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) до директора на детската градина.“

 § 4. Създава се ново приложение №1 към чл. 55, ал. 1  със следното съдържание:

„Приложение №1– Заявление за прием на дете, търсещо или получило международна закрила.“

Вносител,

ЕНЧО ЕНЧЕВ

За Кмет на Община Русе

(Съгл. Заповед №РД-01-1024/15.04.2022 г.)

Файлове