Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ОРЛИН ДЯКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАБОТНА ГРУПА

НАЗНАЧЕНА С РЕШЕНИЕ № 491/22.04.21 г.

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:

Наредба № 17 на ОбС – Русе, последно изменена с Решение №426 , прието с Протокол №  /25.03.2021 г., урежда символиката на Община Русе, поради необходимост от уточняване на критериите за присъждане на званието “Почетен гражданин на град Русе” и присъждането на награда „Русе“ се налага промяна в наредбата. С настоящата промяна критериите стават по-ясни   и справедливи. Това ще улесни присъждането на наградите не Община Русе .

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансови средства за прилагане на изменението и допълнението към наредбата не са необходими. Увеличението на паричните премии, придружаващи Награда „Русе“, се покрива от сумите, планирани за двете отпаднали категории, т.е. това увеличение не внася промяна в общата бюджетна рамка на наградата, утвърдена до момента.

3. Очаквани резултати от прилагането:

По-прецизна категоризация на Награда „Русе“,  и присъждане на званието “Почетен гражданин на град Русе”.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т. 3 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Русе реши:  

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:

§ 1. чл. 27 ал. 2 придобива следната редакция:

 „ ал. 2 „Предложението се разглежда на председателски съвет, придружено от мотивационно писмо, в което се съдържа автобиографията на кандидата, както и причините, според критериите в наредбата за връчването на званието. Председателският  съвет излиза със становище, което се прилага към предложението.“

§ 2 В чл. 28 се правят следните допълнения:

След Общински съвет – Русе се добавя изразът „с квалифицирано мнозинство“.

§ 3 В Раздел IV „Награда Русе“ се правят следните изменения:

Чл. 40 ал.1 придобива следната редакция:

„Чл. 40. (1) Наградата “Русе” е ежегодна награда на Община Русе, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката, получили международни, национални награди и номинации или с друг значителен  принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе“.

§ 3 чл. 45, ал. 2 и ал. 3 се правят следните изменения: 

В ал.2, вместо изразът „2 представители на ПККРВ“,  да се чете изразът „3 представители на ПККРВ“;

В ал. 3 ,вместо изразът „2 представители на ПКОНИ“,  да се чете изразът „3 представители на ПКОНИ“

ВНОСИТЕЛ

ОРЛИН ДЯКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАБОТНА ГРУПА

НАЗНАЧЕНА С РЕШЕНИЕ № 491/22.04.21 г.

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Файлове