Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В община Русе е депозирано предложение от Регионалния исторически музей в Русе за корекция на цените на входните билети в музея. Предложението е продиктувано преди всичко от сложната икономическа обстановка в страната, нарастващата инфлация и негативното отражение на Ковид ситуацията върху дейността на институцията.

Действащите в настоящия момент цени на входните билети в РИМ Русе са променени през 2018 г. Предложението за корекция на цените на входните билети е наложително както от гледна точка на сложната и неблагоприятна икономическа ситуация в страната, така и от сериозното увеличение на средствата за издръжка на музея.

При действащите в момента цени на входните билети, отстъпките, които музеят предлага за организирани групи посетители прави цената на билета от 2 лева за учащи нищожна и не е в състояние да покрие дори режийните разходи на музея. Ето защо предложеното увеличение на цената за вход от 2 на 4 лева за учащи ще даде възможност да бъде направена една разумна отстъпка и ще повиши чувствително мотивацията на младите посетители на музея.

След обновяване на музейните експозиции интересът към тях е нараснал чувствително. Заедно с това обаче е нараснала все по-осезаемо и нуждата от осигуряване на необходимите комфорт и грижа за посетителите, свързани както с отоплението през зимния период, така и с охлаждането на експозиционните пространства през летния, което води и до сериозно повишаване на разходите за издръжка. Това е основният мотив, който налага необходимостта от актуализация на цената за вход за възрастни посетители от 5 на 8 лева.

Дори и с тези минимални корекции цените за вход в музеите на Русе не са високи в сравнение с цените в другите музеи в страната. В същото време качеството на предлаганата услуга – съвременно оформените експозиционни пространства, обслужването, анотациите на чужди езици, интерактивните елементи и мултимедийните презентации, са на водещо в страната ниво.

Тежката финансова издръжка на музейните експозиции и пространства, както и финансовата криза, в която страната ни навлиза, ни мотивира да предложим минимални корекции на цените на входните билети. Със заповеди на директора на музея и на основание чл.187, ал. 4 от Закона за културното наследство, музеят предоставя еднократно в месеца възможност на гражданите и гостите на Русе за безплатен достъп до музейните експозиции.

С оглед нормалното функциониране на Русенския исторически музей, съобразно изискването на чл. 187, ал.2 от Закона за културното наследство, предлагам общинският съвет да одобри предложението за промяна на цените по чл. 59, ал.1, т. 39 от Наредба 16 на Община Русе както следва:

а) за ученици, студенти и пенсионери (организирани и индивидуални посетители) – от 2.00 лв. бр., на 4 лв. бр.;

б) за организирани посетители (над 5 лица) – от 4,00 лв./бр. на 6,00 лв.;

в) вход за индивидуални посетители – от 5,00 лв./ бр. на 8 лв. / бр.;

д)/нова/ беседа на чужд език – от 10.00 лв. на 22,00 лв.;

е) беседа на български език – от 10, 00 лв. бр. на 12,00 лв.;

ж) екскурзоводска беседа по градски маршрут – от 20, 00 лв. бр. на 22,00 лв.;

и). за притежатели на младежки карти Euro – 26 (за чужденци) – от 2, 00 лв. бр. на 3,00 лв.;

н) дневен билет с право на достъп до две или повече експозиции – от 10,00 лв. на 12,00 лв.;

Ръководството на музея предлага да се въведе нова цена на екскурзоводска беседа по градски маршрут на английски език в размер на 30,00 лв.

Съгласно данни, предоставени от Регионален исторически музей – Русе, през 2021 г. през музейните обекти са преминали 18 875 учащи, от които 12 000 са от групови посещения. Индивидуалните посетители са 6 875 човека. Повишение на приходите след актуализация на цените се очаква в групата индивидуалните посетители – учащи, прогнозно – с 12 000 лв. През изминалата година музеят отчита индивидуални посетители в групата български пълнолетни граждани, които съставляват 36,9% от общия брой посетители. В тази група от музея очакват повишение на приходите от 25 000 лв. Чуждестранните посетители заемат близо 11,49% от общия брой на туристите или 6 075 човека. Наблюдава се известен спад на броя на индивидуалните чуждестранни посетители (организирани групи – 2 757, индивидуални туристи – 3 318). Най-често чуждестранните гости са от Румъния, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Белгия, Холандия, Австрия, Турция, Чехия, Унгария. Не липсват и посещения от Нидерландия, Русия, Перу, САЩ, Мексико, Индия, Саудитска Арабия и Израел. Очаква се ръст на приходите в групата индивидуални туристи с 8 000 лв. След актуализация на цените на билетите се очаква увеличение на приходите от билети прогнозно с около 40 000 лв., част от които ще послужат за покриване на режийни разходи, а останалата част – за подобряване на качеството на предоставяната услуга….

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Файлове