Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ

ОРЛИН ДЯКОВ

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

КОСЮ СТАНЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:

Наредба № 17 /Наредбата/ на ОбС – Русе, последно изменена с Решение № 469, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г., урежда символиката на Община Русе, като съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 в т.ч. спадат званията и наградите на Община Русе. Предложената Наредба за изменение и допълнение обхваща главно текстовете в Раздел IV, касаещи регламента на Награда „Русе“, с която ежегодно на 24 май се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе и високи постижения в областта на културата и образованието. Също така предложението касае и званието „Почетен гражданин на гр. Русе“, като идеята е то да бъде присъждано не по-късно от три месеца след смъртта на лицето, което следва да получи званието. Има се предвид събития предизвикали изключителен героизъм.

В чл. 42 от Наредбата е регламентирано Награда „Русе“ да се придружава с диплом и парични премии. Настоящото предложение предвижда паричните премии да отпаднат, тъй като се счита, че Награда „Русе“ е по-скоро морално и престижно признание за постигнати високи резултати.

Главното изменение касае Глава IV, Раздел IV, на Наредбата и предвижда в чл. 43 раздел „Изкуство и култура“ да се направи следното допълнение по категории както следва: добавя се нова категория „журналистика“, в раздел „Сценични изкуства“ се добавят следните категории: „опера“, „оперета“, „мюзикъл“, „куклен театър“, в раздел „Изобразителни и визуални изкуства“ се добавят следните категории: „изобразително изкуство, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство“.

В раздел „Образование и наука“ също се предлага обединяване на някои от наградите.

Също така, в чл. 40 от Наредбата е предвидено, че Наградата „Русе” е ежегодна награда на Община Русе, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе. Настоящото предложение предвижда да се добави нов критерий, който се отнася за международни и национални номинации и награди в областта на образованието и културата.

В чл. 45 от Наредбата е регламентиран съставът на членовете на комисията, която определя носителите на Награда „Русе“. В състава на комисията съобразно сегашната редакция на Наредбата са включени двама общински съветници определи от Председателя на Общинския съвет. Предложението е броят на общинските съветници да се увеличи с един и от двама да станат трима, с оглед на това броят на членовете на комисията да бъде нечетен.

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансови средства за прилагане на изменението и допълнението към наредбата не са необходими.

3. Очаквани резултати от прилагането:

По-сериозна тежест, престижност и прецизност при номиниране и удостояване на Награда „Русе“ и званието “Почетен гражданин на град Русе.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

В настоящия случай следва да се приложи разпоредбата на ал. 4 и срокът за предложения и становища да е не по-кратък от 14 дни предвид факта, че се намаляват бюджетните разходи предвидени за Награда „Русе“ и предвид кратките срокове за номинациите, които са предвидени в началото на 2023 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т. 3 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Русе реши:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:

§ 1. чл. 26, ал. 1 придобива следната редакция : „Званието „Почетен гражданин на град Русе“ се присъжда приживе или посмъртно, не по-късно от три месеца след смъртта, на неосъждани български и чуждестранни граждани за:“

т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 на чл. 26, ал. 1 остават непроменени;

§ 2. чл. 40, ал. 1 се изменя както следва: В края на изречението вместо точка се поставя запетая и се добавя следният текст: „или с международни и национални номинации и награди“;

§ 3. чл. 42 придобива следната редакция: „Награда “Русе” се придружава с диплом.“, т.1, т.2, и т.3 се заличават.

§ 4. чл. 43, ал. 1 придобива следната редакция: „Награда „Русе“ се присъжда в областите „изкуство и култура“ и „образование и наука“ по раздели както следва:

 1. Изкуство и култура:
  1. Литература – 1 индивидуална награда – проза, поезия, драматургия, превод, журналистика.
  2. Сценични изкуства – индивидуална награда – театър, опера, оперета, мюзикъл, куклен театър, танци, музика.
  3. Визуални изкуства – 1 индивидуална награда – изобразително изкуство, архитектура, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство.
  4. Изключителен принос в областта на изкуството и културата – 1 индивидуална награда.
 2. Образование и наука:
  1. Постижения в областта на предучилищно, начално, основно образование – 1 индивидуална награда.
  2. Постижения в областта на гимназиалното и висшето образование – 1 индивидуална награда.
  3. За научен и учителски екип – 1 колективна награда.
  4. Изключителен принос в областта на образованието – 1 индивидуална награда.“

§ 5. чл. 45, ал. 2 и ал. 3 придобиват следната редакция:

 1. В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “изкуство и култура” влизат както следва: Зам.-кмет по хуманитарни дейности при Община – Русе, 3 представители на постоянната комисия по култура и религиозни въпроси, определени от председателя на ОбС – Русе, 2 представители на Дирекция “Хуманитарни дейности ” при Община – Русе, 3 експерти, предложени от Обществения съвет за култура към Община Русе.
 2. В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “образование и наука” влизат както следва: Зам.-кмет по хуманитарни дейности при Община – Русе, 3 представители на постоянната комисия по образование, наука и иновации, определени от председателя на ОбС при ОбС – Русе, 2 представители на Дирекция “ Хуманитарни дейности ” при Община – Русе, и 2 представители на РУО – Русе.

§ 6. Преходни и заключителни разпоредби

Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе влиза в сила от момента на нейното приемане с Решение № ……. по Протокол № ……. от ……………. на Общински съвет – Русе.

ВНОСИТЕЛИ:

ОРЛИН ДЯКОВ ________________________

КОСЮ СТАНЕВ ________________________

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ ________________________

Файлове