Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ДЕЯН НЕДКОВ

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА

СТАНИМИР СТАНЧЕВ

ИВАН ГРИГОРОВ

Общински съветници от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Ние, общинските съветници от МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/ предлагаме следните промени в Наредба №6 на Община Русе, водени от следните мотиви:

От близо 500 класирани заявителя за закупуване на общински жилища, до момента жилища са закупили 43-ма от кандидатите. Месец Март 2023 г. беше проведен жребий между 12 заявителя с еднакви точки (от позиция 62 до 80 от списъка с класирани кандидати) за да се определят кандидатите за останалите 4 жилища определени за продажба. Много от тези кандидати, както и тези след 80-та позиция в класирането останаха силно разочаровани, че няма да могат да закупят жилището, в което те са живели дълги години, в което жилище са направили ремонти и подобрения, за които са вложили собствени средства, и което жилище чувстват като „моят дом е моята крепост“. Считаме, че е възможно продажбата на общински жилища по вече изготвения списък с класирани кандидати да продължи с нови 47 броя (3% чл. 33, ал. 3) за 2023 година като със средствата получени от продажбата на тези 47 броя жилища може да се възложи и построи нов общински жилищен блок на терен – собственост на общината, при условия, изисквания и параметри гласувани от Общински съвет Русе. С оглед на продажната цена на вече закупените апартаменти, която цена на квадратен метър е около 1500 лв. и цената на ново строителство (без печалба за инвеститор и цена на терена), считаме, че може да се постигне обновяване 1 към 1 спрямо продадена и новопостроена квадратура, а при добро планиране и проектиране на по-компактни и функционални апартаменти може да се постигне и увеличение на жилищния фонд като бройка апартаменти.

През 2022 година ОбС – Русе е приел две решения за учредяване право на строеж върху недвижим имот, срещу което Община Русе ще придобие 12 или 13 апартамента.

В чл. 33, алинея 4 от Наредба № 6 е прието, че:

4. Броят на жилищата за продажба по ал. 3 не може да бъде повече от сто и десет процента от придобитите през календарната година жилища от Община Русе чрез наследяване или правна сделка. При учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, с уговорена клауза по чл. 37, ал. 2 от Закона за общинската собственост за реално заплащане цената на учреденото право на строеж чрез предоставяне в собственост на общината на жилищни имоти броят на имотите, които ще придобие общината, се отчитат за целите на настоящата алинея в годината на сключване на договора.

С така приетият текст по чл. 33, алинея 4 от Наредба № 6 се спира и възпрепятства по-значително и по-мащабно обновяване на жилищният фонд на Община Русе.

За се осъществи по-значително и по-мащабно обновяване на жилищният фонд на Община Русе, общинските съветници от МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/ предлагаме:

– В чл. 33, алинея 3 да се измени по следния начин:

3. Ежегодно по предложение на кмета на общината, общински съветник или група общински съветници, общинският съвет определя максимален брой жилища по ал. 1, т. 1 за продажба, но не повече от 3 % от общия брой на жилищата, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1, с изключение на къщите, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Броят на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди не може да бъде по малък от 1400 жилища. Заявленията за закупуване се подават от желаещите в четиримесечен срок от приемане на решението на общинския съвет. Подадени след този срок заявления не се разглеждат.

– В чл. 33, алинея 4 да се отмени.

– Да се добави нов чл. 37б, със следният текст:

чл. 37б. Средствата от продажбата на общински жилища, получени след 01.11.2023 г., да се разходват при спазване на изискванията на чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси, като не по-малко от 97 % са за придобиване на недвижими имоти.

Целите, които ще се постигнат с това предложение са:

– значително ОБНОВЯВАНЕ на общинският жилищен фонд

– новопостроените апартаменти, при добросъвестно поведение от наемателите, няма да се нуждаят от ремонт минимум 10 години и ще се спестят средства на общината и данъкоплатеца

– наемателите закупили апартаменти няма да се водят нуждаещи се и в новопостроените апартаменти ще се настанят лица от списъка с нуждаещи се.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Русе ,

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/ в Община Русе, като:

§ 1. В чл. 33, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

алинея 3 се изменя по следния начин:

3. Ежегодно по предложение на кмета на общината, общински съветник или група общински съветници, общинският съвет определя максимален брой жилища по ал. 1, т. 1 за продажба, но не повече от 3 % от общия брой на жилищата, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1, с изключение на къщите, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Броят на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди не може да бъде по малък от 1400 жилища. Заявленията за закупуване се подават от желаещите в четиримесечен срок от приемане на решението на общинския съвет. Подадени след този срок заявления не се разглеждат.

§ 2. В чл. 33, се отменя ал. 4 .

§ 3. Добавя се нов чл. 37б със следният текст:

чл. 37б. Средствата от продажбата на общински жилища, получени след 01.11.2023 г., да се разходват при спазване на изискванията на чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси, като не по-малко от 97 % са за придобиване на недвижими имоти.

§ 4. Настоящата наредба влиза в сила, считано от датата на публикуването й в интернет страницата на Общински съвет Русе.

ВНОСИТЕЛИ:

ДЕЯН НЕДКОВ: ………………………….

ЕЛЕОНОРА НОКОЛОВА: ………………………….

СТАНИМИР СТАНЧЕВ: …………………………

ИВАН ГРИГОРОВ: …………………………

Общински съветници от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

Файлове