Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

До
Общински съвет
Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иво Колев Пазарджиев
Нина Йорданова Крушева
д-р Севдалин Петров Ангелов
Ивета Венелинова Георгиева
Мариета Димитрова Волф
Владо Владимиров Владов
Траян Тихомиров Тотев
общински съветници от групата
на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН”

относно: Приемане на наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе регламентира реда за принудителното преместване на неправилно паркираните МПС на територията на Община Русе. Съгласно чл.30, ал.3 от Наредба №18, разходите направени във връзка с преместването на всяко едно превозно средство при условията на чл. 171, т. 5, буква „б“ и буква „в“ от Закона за движение по пътищата се определят от Общински съвет – Русе в размер на 40.00 лв. с ДДС. Водачът на МПС паркирал неправилно заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство, преди репатриращият автомобил да е тръгнал.
Посочената възможност за заплащане на ½ от цената за репатриране се тълкува по различен начин, както от гражданите, така и от общинските служители, което е предпоставка за конфликти между нарушителите и длъжностните лица, отговарящи за репатрирането на автомобилите. Също така е предпоставка за опити от страна на нарушителите да подкупват длъжностните лица. Считаме, че е необходимо текстът в наредбата да бъде прецизиран с оглед на това да не са възможни различни тълкувания.
С оглед удобство на гражданите, както и с оглед максималното натоварване на репатриращите автомобили считаме, че ако водачът на неправилно паркираното МПС се яви на мястото на нарушение преди репатриращият автомобил да е потеглил в посока наказателния паркинг, същото да бъде разтоварено на най-близкото подходящо за целта място след заплащане на такса за извършените услуги – товарене и разтоварване на репатриращия автомобил в размер на 20 лв. Мястото следва да бъде определено от служителите на Община Русе, които оперират с репатриращия автомобил.

Считаме, че с посоченото по-горе предложение ще бъдат генерирани повече средства в общинския бюджет, които могат да бъдат използвани, както за ремонти на съществуващите репатриращи автомобили, така и за закупуване на нови.
Не беше установено настоящият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 18 на Общински съвет – Русе за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз, както и на националното законодателство.
Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от АПК, Общински съвет-Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, със следното съдържание:

§1. Чл.30, ал.3 придобива следната редакция:
Разходите направени във връзка с преместването на всяко едно превозно средство при условията на чл. 171, т. 5, буква „б“ и буква „в“ от Закона за движение по пътищата се определят, както следва:

§2 В чл.30, ал.3 се създава се точка 1, както следва:
40.00 лв. с ДДС за извършени услуги товарене, транспортиране до наказателен паркинг и разтоварване на МПС. За нарушението по Закона за движение по пътищата задължително се съставя акт за установяване на административно нарушение или фиш.

§3 В чл.30, ал.3 се създава се точка 2, както следва:
20 лв. за извършени услуги товарене и разтоварване на МПС, когато водачът на МПС паркирал неправилно се яви на мястото на нарушение, след като превозното средство е вдигнато от земята. В този случай водачът трябва да поиска натовареното МПС да бъде разтоварено на най-близкото подходящо за целта място, което се определя от служителите на Община Русе, които са извършили натоварването на превозното средство. За нарушението по Закона за движение по пътищата задължително се съставя акт за установяване на административно нарушение или фиш.

§4 В чл.30, ал.3 се създава се точка 3, както следва:
Не се дължи такса за преместване на неправилно паркирано МПС, което не е вдигнато от земята. В този случай, за извършеното нарушение по Закона за движение по пътищата на водача задължително се съставя акт за установяване на административно нарушение или фиш.

Вносители:
Иво Пазарджиев ______________________

Нина Крушева ______________________

д-р Севдалин Ангелов ______________________

Ивета Георгиева ______________________

Мариета Волф ______________________

Владо Владов ______________________

Траян Тотев ______________________
 

Файлове