Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

OT ЛУИЗА ПОПОВА И ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Общински съветници от групата на „ПАТРИОТИТЕ-ВМРО“

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе /Наредба № 16/ Ви предлагаме промени включващи актуализиране размерите на услуги на територията на нашата община, а именно – цената на услугата за ползване тенис кортовете в Младежкия парк. Към настоящия момент в Наредба № 16 е регламентирано както следва:

 1. За ползване на тенис кортове от граждани на свободен достъп в делнични дни от 8:00 часа до 17:00 часа – 6.67 лв. на час.
 2.  За ползване на тенис кортове от ученици в делнични дни от 8:00 часа до 17:00 часа – 5.00 лв. на час.
 3. За ползване на тенис кортове от ученици и граждани на свободен достъп в делнични дни от 17:00 часа до  21:00 часа, както и през целия ден в събота и неделя – 10.00 лв. на час.
 4. Цена за използване на 7 и 8 корт (източно от централен корт)  през делнични и почивни дни от лицензирани спортни клубове за тренировъчни занимания на лица до 18-годишна възраст – 5.00 лв. на час.

С предлаганата Наредба за изменение на Наредба №16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се цели справедливо и целесъобразно определяне на цените на предоставяните такси и услуги, при спазване на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка в Република България, доведе до множество социални промени в живота на хората. Пандемията от COVID-19 оказа своето влияние върху динамиката на потребителските цени в страната през изминалата година. Всъщност несигурната икономическа обстановка, високите цени на ел.енергията и горивата,  създаващи трудности и невъзможност за посрещане на разходите, обуславят необходимостта от актуализиране на цените на множество услуги, в това число и за ползване на тенис кортовете. Също така тенис базата се нуждае от сериозно модернизиране, чрез ремонтиране и освежаване на сградата и подобряване на качеството на настилката. От много години се усеща необходимост от изграждане на съоръжение спортен балон за тенис кортовете  – въздушно подържаната конструкция тип балон, която е идеално решение за сезонно или постоянно използване на тенис кортовете. Позволява покриване на един или няколко тенис корта.

С предлаганата промяна се предвижда актуализация на цената на услугата за ползване тенис кортовете както следва: 

 1. За ползване на тенис кортове от граждани на свободен достъп в делнични дни от 8:00 часа до 17:00 часа – 10.00 лв. без ДДС на час.
 2.  За ползване на тенис кортове от ученици в делнични дни от 8:00 часа до 17:00 часа – 8.34 лв. без ДДС на час.
 3. За ползване на тенис кортове от ученици и граждани на свободен достъп в делнични дни от 17:00 часа до  21:00 часа, както и през целия ден в събота и неделя – 12,50 лв. без ДДС на час.
 4. Цена за използване на 7 и 8 корт (източно от централен корт)  през делнични и почивни дни от лицензирани спортни клубове за тренировъчни занимания на лица до 18-годишна възраст – 6,67 лв. без ДДС на час.

Вследствие на приемането на наредбата се очаква увеличение на приходите в бюджета от събраните цени. Финансови средства за прилагането на изменението и допълнението към наредбата не са необходими. Не бе установено настоящият проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Беше извършена проверка във връзка с цените на услугите за ползване на тенис кортове в по-големите населени места. В таблицата по-долу, Ви представяме справка относно цените за ползване на  тази услуга.

Тенис клубЦени до 17:00 часаЦени след 17:00 часа
ТК Плевен12 лв.15 лв.
ТК „Хемус“ Велико Търново12 лв.15 лв.
ТК „Черноморец“ Бургас16 лв.16 лв.
ТК „Черно море Елит“ Варна22 лв.26 лв.
ТК Августа Траяна –                  Ст. Загора14 лв.16 лв.
ТК Барокко София20 лв.25 лв.
ТК Шумен16 лв.20 лв.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. С изр. II на същата алинея, законодателят е предоставил правна възможност при изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Считам, че обществения интерес и ежедневното покачване на цените на тока, на горивата, както и на стоки от първа необходимост изисква своевременното разглеждане на това предложение, чиито благоприятни последици да породят действие възможно най-бързо.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 11, ал. 3 от ЗНА чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Русе

РЕШИ:

 1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе,  със следното съдържание:

§ 1.  В глава трета, в чл. 59, ал. 1 се правят следните изменение:

 1. В т. 51.1в вместо   „6.67 лв. на час”,  да се чете „10.00 лв. на час“;
 2. В т.51.2в вместо „5.00 лв. на час“, да се чете „8.34 лв. на час“;
 3. В т.51.3в вместо  „10.00 лв. на час“, да се чете „12.50 лв. на час“;
 4. В т. 51.4в вместо „5.00 лв. на час“, да се чете „6.67 лв. на час“.

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78,         ал. 3 АПК.

ВНОСИТЕЛИ:

/ЛУИЗА ПОПОВА/            /ИВО ПАЗАРДЖИЕВ/

Файлове