Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 1. Причини, които налагат приемането:
  Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“/Наредбата/, приета с Решение №573, прието с Протокол № 23/22.06.2017 г. на Общински съвет Русе урежда реда и условията за ползване на услуга, както и управлението, финансирането, настаняването, контрола и мониторинга на услугата.
  Социалната услуга „Социални жилища” е предназначена за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение на територията на община Русе, които ще се настаняват в жилищна сграда, изградена по проект по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, осъществена с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Понастоящем са свободни 9 апартамента (5 двустайни/един от тях е за хора с увреждания/, 3 тристайни за хора с увреждания и 1 едностаен) и следва да бъдат предоставени за ползване на лица от уязвими групи.
  През 2022 год. са подадени 65 заявления за ползване на услугата. Проведени са 6 заседания на комисията по чл. 11, ал. 1 от наредбата за разглеждане на заявленията за регистриране на кандидатите в регистъра по чл. 7 от наредбата. Вписани в регистъра са 65 бр. От тях настанени са 23 бр., а 5 бр. са в списъка на чакащите/домакинства, а останалите 37 бр. не отговарят на условията на чл. 6 и чл. 9 от Наредбата.
  Съгласно чл.9, ал. 1 от наредбата, право да кандидатстват за ползване на социалната услуга „Социални жилища”, имат български граждани и техните семейства/домакинства, които отговарят едновременно на следните условия:
  1. не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти, нямат учредено в тяхна полза право на строеж или право на ползване върху такива имоти;
  2. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него;
  3. не са отчуждавали имоти по т. 1 и т. 2 на други лица през последните пет години преди подаването на заявлението; 
  4. не притежават повече от едно моторно превозно средство, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори и други недвижими нежилищни имоти. Лицата отговарят на изискването ако моторното превозно средство е с дата на първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението.
  5. имат доход на член от семейството/домакинството под размера на линията за бедност за страната, определен с акт на Министерския съвет месечно през последните дванадесет месеца, с изключение на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 3 от настоящата наредба;
  6. имат настоящ адрес в община Русе през последната година преди подаване на заявлението;
  7. не са се самонастанявали в общински или държавни жилища, включително застрашени от самосрутване и освидетелствани по установения ред, освен ако не са изтекли повече от десет години от освобождаването на жилището;
  8. не обитават общинско жилище или жилище, собственост на търговско дружество, в което работят.
   Поради нивата на инфлацията през 2021 год. и 2022 год. и увеличението на доходите, голяма част от кандидатстващите за ползване на услугата лица не отговарят на изискването за доход. Предлагаме да се промени изискването за максимален доход от размера на линията за бедност за страната /за 2022 – 413 лв., за 2023 – 504 лв./ в размер на минималната работна заплата, която понастоящем е 710 лв.
 2. Цели, които се поставят:
  Основната цел на предлаганата наредба е да се облекчи условието за ползване на социалните жилища, което ще разшири кръга на лицата, които отговарят на тях.
 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
  Прилагането на наредбата не изисква предвиждане на допълнителен финансов ресурс.
 4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
  С предоставянето на социалната услуга „Социални жилища“ община Русе ще осигури жилища на лица от най-уязвимите групи, които не разполагат със средства за задоволяване на жилищната си нужда. Прилагането на новата уредба ще доведе до разширяване на кръга на лицата, които ще имат право да ползват тази услуга.
 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
  Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие със Закона за социалните услуги и не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
  Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на наредба.
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 29, ал. 1 и ал. 2 Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”, както следва:
Параграф единствен. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:

 1. В т. 5 текстът „на линията за бедност“ се заменя с текста „размера на минималната работна заплата“.

ВНОСИТЕЛ
ПЕНЧО МИЛКОВ
Кмет на Община Русе

Съгласували:
Енчо Енчев
Зам-кмет „Хуманитарни дейности“

Катя Петрова
Директор дирекция „Хуманитарни дейности“

Искрен Илиев
Директор дирекция ПО

Гюлвер Даудова
Главен юрисконсулт в отдел ПНО

Изготвил:
Радостина Пейкова
Началник отдел „Здравни дейности“

Файлове