Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ в Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ДЕЯН НЕДКОВ

Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ в Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ в Община Русе.– е приета с решение № 132 по протокол № 10 от 26.03.04

В действащата към момента НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ в Глава втора, Раздел II, чл.8, алинея 14 гласи:

14. Членовете на КПСК, като специализиран орган на ОС за осъществяване на приватизация, на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСК, получават възнаграждение. Възнаграждението на членовете на КПСК се равнява на минималната работна заплата, определена за страната. Техническият секретар и счетоводителят получават 90 % от възнаграждението, определено за член на комисията.

Ние, общинските съветници от МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/ считаме, че текста по чл. 8, ал. 14 приет през 2004 г., когато размерът на минималната работна заплата за страната е бил 120 лева и е стартирала „масовата“ приватизацията, не съответства на актуалния размер на минималната работна заплата и на броя приватизационни сделки през последните години. Считаме, че работата , задълженията и натовареността на комисията КПСК, не се различават от тези на постоянните комисии към ОбС-Русе. Смятаме, че e редно възнаграждението за участие в комисия КПСК да се приравни към възнаграждението за участие в постоянна комисия към ОбС-Русе.

В ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ възнаграждението за участие в постоянна комисия към ОбС-Русе е уредено е чл. 22, ал. 3:

3. Общинският съветник – член на комисия към Общински съвет – Русе, получава възнаграждение за участие в заседанията й в размер на 18 % от минималната работна заплата за страната за всяко заседание.

Предложеното изменение ще доведе до годишна икономия за бюджета на Община Русе в размер на около 80 000 лева (осемедесет хиляди). С тези средства ще могат да се извършат необходими ремонти на остарели дограми, подови настилки и др. в детски градини и техните филиали.

На основание с чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение на НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ в Община Русе.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Русе ,

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение на НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ в Община Русе, като:

§ 1. В чл. 8, ал. 14, се правят следните изменения и допълнения:

алинея 14 се изменя така:

14. Членовете на КПСК, като специализиран орган на ОС за осъществяване на приватизация, на основание чл. 4, ал. 4 и чл. 10, ал. 1 от ЗПСК, получават възнаграждение за участие в заседанията й. Възнаграждението на членовете на КПСК се равнява на 18% (осемнадесет процента) от минималната работна заплата, определена за страната за всяко заседание. Техническият секретар и счетоводителят получават 90 % от възнаграждението, определено за член на комисията.

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила, считано от датата на публикуването й в итернет страницата на Общински съвет Русе.

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН НЕДКОВ: ………………………….

Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе

Файлове