Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата наредба се приема с цел подобряване и разширяване на методите и способите свързани с опазване на компонентите и факторите на околната среда на територията на Община Русе: атмосферен въздух; води; почви и земни недра; ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти; шум в околната среда.

  1. Причини, които налагат приемането на наредбата:

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе ще е подзаконов нормативен акт, съобразен с обществения интерес, който регламентира дейностите в Община Русе, свързани с опазването на околната среда и предотвратяване на екологични проблеми и ситуации на местно ниво.  С нея ще се създаде подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение опазване на атмосферния въздух, водите, почвите, растителността и зелените площи и терени в Общината с цел запазване на биологичното разнообразие и поддържане на екологично чиста и здравословна природа, както и осъществяване на превенция. Предвидени са и действия на отговорните и контролни общински органи за констатиране на нарушения, както и реда и начина за санкционирането им.

Проектът е изготвен в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона защита от шума в околната среда, Закона за горите, Закона за опазване на почвите от замърсяване и останалото законодателство и подзаконова нормативна база в областта за опазване на околната среда.  

Във връзка с подобряване качеството на атмосферния въздух, на територията на Община Русе се предвижда кмета на общината да отговаря за изграждането и функционирането на местна система за мониторинг на качеството на чистотата на атмосферния въздух. При установяване превишаване на показателите на замърсяване в пунктовете, разположени в жилищни зони/квартали, се уведомяват незабавно органите на РИОСВ-Русе и органите по контрол на автомобилния трафик към ОД на МВР за предприемане на необходимите мерки във връзка с тяхната компетентност. Когато се установи, че основен източник на замърсяване на атмосферния въздух е от битов характер кмета на общината ще може да предприеме предвидените в тази наредба мерки за ограничаване на източниците на замърсяване. Наредбата предвижда и правила, чрез които ще се гарантира достъпа на населението до актуалната информация за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе.

Във връзка с опазване на водите и водните обекти са въведени правила, целящи опазване на канализационната мрежа, чистотата на надземните и подпочвени води.

Приемат се редица правила във връзка с защита на ландшафтното разнообразие, защитените територии и лечебните растения на територията на Община Русе. 

Във връзка със защитата от шума в околната среда се приемат правила, целящи ограничаване на неговото негативното влияние по отношение здравето на хората. 

  • Цели, които се поставят с наредбата:

Чрез прилагането на наредбата ще се установят ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, права и задължения на физическите и юридическите лица и други по отношение опазването и поддържането на околната среда и защитата й от неправомерни посегателства, които биха застрашили живота и здравето на гражданите на общината, както и екоразнообразието в региона.

За нарушения на правилата, записани в тази наредба, са предвидени редица санкции, целящи постигането на превантивен ефект и превъзпитаване на нарушителите към спазване на правилата в сферата на месното екологично законодателство.

  • Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства.

  • Очаквани резултати от прилагането:

Очакваните резултати от приемането на наредбата са да се въведат правила и норми за опазване на околната среда на местно ниво, които да отговарят на нуждите на населението от чиста и здравословна природа.

  • Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз.

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе реши:

Приема Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе.

Файлове