Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата наредба се приема с цел подобряване и разширяване на методите и способите свързани с опазване на компонентите и факторите на околната среда на територията на Община Русе: атмосферен въздух; води; почви и земни недра; ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти; шум в околната среда.

  1. Причини, които налагат приемането на наредбата:

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе ще е подзаконов нормативен акт, съобразен с обществения интерес, който регламентира дейностите в Община Русе, свързани с опазването на околната среда и предотвратяване на екологични проблеми и ситуации на местно ниво.  С нея ще се създаде подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение опазване на атмосферния въздух, водите, почвите, растителността и зелените площи и терени в Общината с цел запазване на биологичното разнообразие и поддържане на екологично чиста и здравословна природа, както и осъществяване на превенция. Предвидени са и действия на отговорните и контролни общински органи за констатиране на нарушения, както и реда и начина за санкционирането им.

Проектът е изготвен в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона защита от шума в околната среда, Закона за горите, Закона за опазване на почвите от замърсяване и останалото законодателство и подзаконова нормативна база в областта за опазване на околната среда.  

Във връзка с подобряване качеството на атмосферния въздух, на територията на Община Русе се предвижда кмета на общината да отговаря за изграждането и функционирането на местна система за мониторинг на качеството на чистотата на атмосферния въздух. При установяване превишаване на показателите на замърсяване в пунктовете, разположени в жилищни зони/квартали, се уведомяват незабавно органите на РИОСВ-Русе и органите по контрол на автомобилния трафик към ОД на МВР за предприемане на необходимите мерки във връзка с тяхната компетентност. Когато се установи, че основен източник на замърсяване на атмосферния въздух е от битов характер кмета на общината ще може да предприеме предвидените в тази наредба мерки за ограничаване на източниците на замърсяване. Наредбата предвижда и правила, чрез които ще се гарантира достъпа на населението до актуалната информация за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе.

Във връзка с опазване на водите и водните обекти са въведени правила, целящи опазване на канализационната мрежа, чистотата на надземните и подпочвени води.

Приемат се редица правила във връзка с защита на ландшафтното разнообразие, защитените територии и лечебните растения на територията на Община Русе. 

Във връзка със защитата от шума в околната среда се приемат правила, целящи ограничаване на неговото негативното влияние по отношение здравето на хората. 

  • Цели, които се поставят с наредбата:

Чрез прилагането на наредбата ще се установят ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, права и задължения на физическите и юридическите лица и други по отношение опазването и поддържането на околната среда и защитата й от неправомерни посегателства, които биха застрашили живота и здравето на гражданите на общината, както и екоразнообразието в региона.

За нарушения на правилата, записани в тази наредба, са предвидени редица санкции, целящи постигането на превантивен ефект и превъзпитаване на нарушителите към спазване на правилата в сферата на месното екологично законодателство.

  • Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства.

  • Очаквани резултати от прилагането:

Очакваните резултати от приемането на наредбата са да се въведат правила и норми за опазване на околната среда на местно ниво, които да отговарят на нуждите на населението от чиста и здравословна природа.

  • Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз.

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе реши:

Приема Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе.

Файлове