Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за отмяна на Наредба 10 на Общински съвет Русе за условията и реда за предоставяне на концесия

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба 10 на Общински съвет Русе за условията и реда за предоставяне на концесия

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

До 01.07.2006 г предоставянето на общински концесии се регламентира в глава осма от Закона за общинската собственост(ЗОС).
Поради липсата на Правилник за прилагане на ЗОС, с решение № 344 от 24.09.2004 г. е приета Наредба №10 на ОбС Русе, изменена с решение № 508 от 25.02.2005 г. В посочената наредба са уредени условията и реда за предоставяне на концесии върху обекти публична общинска собственост на Община Русе.
Глава осма от ЗОС е отменена с приемането Закон за концесиите(ЗК), обнародван в ДВ бр.36 от 02.05.2006 г., в сила от 01.07.2006 г.
От 01.07.2006г е в сила и Правилник за прилагане на закона за концесиите(ППЗК), приет с ПМС № 161 от 29.06.2006 г., обн. ДВ № 54 от 04.07.2006 г.
С приемането на ЗК и ППЗК, в които подробно са уредени условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии(включително и общински) отпада необходимостта от общинска Наредба за предоставяне на концесии.
На основание гореизложеното във връзка с § 16 от ПЗР на ЗК и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за отмяна на Наредба № 10 на Общински съвет – Русе за условията и реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Русе, приета с Решение №344 по протокол № 18/24.09.2005 г., изменена с решение №508 по протокол № 26/25.02.2005 год. на Общински съвет – Русе., както следва:
Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба № 10 на Общински съвет – Русе за условията и реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Русе.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове