Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Автомобилното движение на територията на Община Русе се характеризира с висока, целогодишна интензивност по улици и булеварди. Динамичния растеж на автомобилизацията, последиците от нея и недостатъчната инфраструктура за алтернативна градска мобилност представляват пречка за развитието и насърчаването на други възможности за придвижване и създават смущения в пътното движение. Проблемът с паркирането в Централната градска част (ЦГЧ) е един от негативите, който трябва да се преодолее с цел подобряване условията и средата на живот. Извън зоната за кратковременно паркиране в ЦГЧ се създава безпорядък, при паркирането на различните видове моторни превозни средства (МПС) по уличните платна и по тротоарите. Това намалява значително пропускателната способност на уличната мрежа, затруднява движението и създава трудности при осъществяване на контролна дейност, както и на екипите при извършване на снегопочистването.

Въпросите, свързани с изискванията, ограниченията и забраните при движението на превозните средства в гр. Русе са уредени в Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Същата е приета сРешение №1101 по Протокол №75/10.10.2003 г., изм. с Решение №169 по Протокол №12 от 23.04.2004 г., Решение №168/16.09.2004 г. на РОС, Решение №388/12.11.2004 г., Решение №450/22.12.2004, Решение №780/28.01.2010 г., Решение №864/22.04.2010 г., Решение №1033/18.11.2010 г., Решение №25/17.09.2010г на АС – Русе, в сила от 21.02.2011г, Решение №1175/14.04.2011 г., Решение №225/21.06.2012 г., Решение №445/24.01.2013 г., Решение №334/19.09.2016 г. изм. с Решение №831 по Протокол №33/19.04.2018 г., изм. с Решение №1030 по Протокол №40/13.12.2018 г., Решение №1247/19.09.2019 г. от Общински съвет Русе.

Основната причина, която налага текстовете в действащата Наредба №18 да бъдат актуализирани и прецизирани е същите да са съобразени с промените на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), както и други нормативни актове регламентиращи обществените отношения, предмет на подзаконовия нормативен акт. В направеното предложение са изчистени стилистични неточности и са извършени редакционни промени, установени при прилагането на действащата такава  от ОП „Комунални дейности“ и от СЗ „КООРС“. Поради нарастващата необходимост от предприемане на мерки по отношение замърсяването на въздуха, което от своя страна вреди на човешкото здраве и на околната среда, са предложени нови моменти, касаещи престоя и паркирането на местата за платено паркиране в Централна градска част (ЦГЧ), редът и начина на заплащане при ползването им, както и режими на платено паркиране.

Целта е насърчаване гражданите и гостите на Община Русе към използването на обществения транспорт за превоз на пътници, осигуряване на оптимален режим за паркиране на пътни превозни средства, осъществяване на ефективен контрол върху движението и паркирането, както и да бъде изпълнен един от основните приоритети на общината, а именно осигуряване безопасността на движението по пътищата, явяваща се състояние на системата човек – превозно средство – път – среда. Оптималното управление на трафика ще допринесе и за опазване на околната среда на Община Русе.

Друга причина за предлаганите промени и нови моменти е разширяване начините на заплащане при ползване местата за платено паркиране в ЦГЧ, с което се дава възможност на жителите и гостите на града, освен по досегашния ред да извършват плащане и чрез мобилно приложение. Плащането през мобилното приложение е безкасово, чрез регистрация на банкова карта. В тази връзка е проведено проучване от служители на ОП „Комунални дейности“, от което е установено, че подобен метод на заплащане е въведен в други общини и към момента показва своята ефективност и безпроблемна работа.

Публичните органи са отговорни за провеждането на политики насочени към устойчивото и екологично развитие. В този смисъл в много градове са предвидени различни методи, средства и механизми за ограничаване достъпа до определени зони на населеното място.

По Проект „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на жп прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе“ се изгради обслужваща транспортна алея, като същата е предвидено „…да поеме натоварвания с автобуси (с туристи, пристигащи по реката) и специализирана техника за обслужване при необходимост….“. По тази причина възникна необходимостта от регламентирано ограничаване на достъпа, движението, спирането и паркирането по обслужващите транспортни алеи в зоната за обществен отдих по кея в участъка от ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“. В тази връзка в проекта на наредбата е предложено влизането на превозните средства в зоната по крайбрежната ивица да се извършва с пропускателен чип, като е предвидено и ограничено време за престой. Целта е да се преустанови безконтролното движение на превозните средства и да се гарантира безопасното придвижване на останалите участници в движението и зоната за обществен отдих по кея да се превърне в достъпна и удобна за всички жители и гости на града.

Изчистването на многото стилистични неточности и направените редакционни промени в действащата Наредба №18 подобряват визията на норматива, като целта е по-бързо и лесно ориентиране и възприемане на текстовете. Нормите в подзаконовия нормативен акт да са по-ясни и по-лесно приложими.

Предложените изменения в проекта са съобразени със ЗДвП и с въведените в българското законодателство актове на правото на Европейския съюз.

Тъй като предлаганите промени са значителни по своята важност и обем, предложението е за отмяна на сега действащата Наредба №18 на Общински съвет – Русе и приемане на нов подзаконов нормативен акт.

Следва да се отбележи обаче, че редица от нормите на сега действащата наредба се запазват и са включени в новия нормативен акт. Запазени са забрани, които органът на местно самоуправление е компетентен да въведе, с оглед местните особености. Такива забрани, действали до настоящия момент, са ограничаващи движението на тежкотоварни автомобили и превозни средства с животинска тяга в зона „Център“.

Правомощието на общинския съвет по чл. 8 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА да приема подзаконови нормативни актови, и в частност наредби, е нормативно регламентирано, но ограничено не само с оглед на териториалния обхват, но и по отношение на предмета на регулиране. Тази ограничената териториална и материална компетентност на общинския съвет е резултат не само на посочените нормативни актове, но и пряко следствие на неговата същност на орган на местното самоуправление – чл. 136, ал. 1 от Конституцията и чл. 3, §1 и чл. 4, §2 от Европейската харта на местното самоуправление. Именно за това при изготвянето на проекта за нормативен акт, както беше отбелязано по-горе, са съобразени нормите на нормативните актове от по-висока степен, така като го изисква чл. 15 от ЗНА. Именно за това, там където въпросът е вече уреден от нормативен акт от по-висока степен при съставянето на проекта на наредба се използвани препращащи правни норми. По този начин освен, че не се допуска преуреждане на обществените отношения на местно ниво, се улесняват както прилагащите наредбата, така и задължените лица, като им се указва в кой нормативен акт от по-висока степен е уреден дадения въпрос.

Предвид изнесеното по-горе, общата цел, която се поставя е:

Осигуряване на оптимален режим за движение и паркиране на пътните превозни средства, ефективен контрол върху движението и паркирането, както и разширяване възможността за ползване на услугата за платено паркиране. За изпълнение на основната цел в новия нормативен акт са включени уточнени и коригирани текстове на досега действащата Наредба №18 на Общински съвет – Русе, регламентиращи забраните и санкциите за паркиране на моторните превозни средства. На следващо място се цели нормите в подзаконовия нормативен акт да са по-ясни и по-лесно приложими. Предложеният нормативен акт е съобразен със Закона за движение по пътищата и с въведените в българското законодателство актове на правото на Европейския съюз.

В новия нормативен акт са изчистени многото стилистични неточности и са направени множество редакционни промени на текстовете на действащата в момента Наредба №18 на Общински съвет – Русе. Нормите, разписани в новия нормативен акт са подредени по начин способстващ за по-бързото и лесно ориентиране и възприемане на текстовете.

Очаквани резултати от прилагането на Наредбата са:

 • по-голям ефект при прилагането на наредбата;
 • по добър ред в движението и паркирането, опазване живота и здравето на хората и на общинската собственост (тротоари, зелени площи, площади, паркове и на поставените пътни съоръжения);
 • подобряване на реда в движението и паркирането на МПС и безопасността на движението, посредством извършване на засилена контролна дейност по отношение спазването на правилата на територията на Община Русе;
 • подобряване на услугата „платено паркиране“ за гражданите и гостите на гр. Русе;
 • улесняване снегопочистването през зимния период;
 • осигуряване на отстраняването на неправилно паркиралите автомобили и освобождаването на уличните платна за движението на ППС.

Използването на мобилно приложение за заплащане ще улесни гражданите, ползващи тази услуга и екипите от отдел „Платено паркиране и репатриране“ при ОП „Комунални дейности“, които ще извършват съответните проверки онлайн.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За реализиране и прилагане на нормативите залегнали в новата Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, на Общински съвет – Русе, не се предвижда използването на допълнителни финансови ресурси от бюджета на Община Русе.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предвид това, че Наредба №18, на Общински съвет – Русе, за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, не е установено настоящият проект да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

С оглед гореизложеното предлагам на Вашето внимание проект за приемане на нова Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. В проекта са запазени нормативи, които са показали устойчивост и приложимост при сега действащата Наредба №18 и са допълнени текстове по горепосочените проблеми.

В Глава I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“ е уредено приложното поле на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.

В Глава II „ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА И ТРОТОАРНИТЕ ПЛОЩИ“ от същата са допълнени реда и начина за осигуряване на безопасността на движението по уличната мрежа и тротоарните площи при въвеждане на временна организация на движението, когато се извършва строителство и ремонт на пътищата и улиците, като указаните текстове са съобразени с действащите нормативни актове. За осъществяване на по-добър контрол и осигуряване пропускателната способност на уличната мрежа и поемане на трафика са разписани правилата относно извършването на дейности в обхвата на пътя, несвързани с предназначението му, каквито се явяват разкопаванията за изграждане на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

В Глава III „ОПАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО“ са разписани условията и забраните, касаещи опазването на техническите средства и съоръжения, използвани за организацията и безопасността на движението.

В Глава IV „ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ“ са указани условията за спиране на автобуси и тролейбуси на обществения транспорт и на таксиметровите автомобили за изчакване на клиенти. Въведеното ограничение, таксиметровите автомобили да изчакват на определените такси стоянки е продиктувано от следните обстоятелства: влошаване на условията за безопасност на движението при струпване на такива автомобили по улиците с повишена интензивност и особено в районите на автобусните спирки; до намаляване видимостта на някои кръстовища; до замърсяване на местата, където изчакват и до нарушаване спокойствието на гражданите, когато са в близост до жилищни сгради.

В Глава V „ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИ И ВОДАЧИ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“ са регламентирани въпросите, касаещи движение на велосипедисти и водачи на индивидуални електрически превозни средства от гледна точка на осигуряване на тяхната безопасност.

Индивидуалните електрически превозни средства стават все по-популярни – не само в България, но и по целия свят. Те са удобни, компактни и екологични. Всичко това ги превръща във все по-предпочитани алтернативни средства за придвижване в градски условия. Но те могат да бъдат и много опасна. Както за нейния ползвател, така и за другите участници в движението (пешеходци, велосипедисти и др.). Затова е важно да се спазват въведените със ЗДвП правила за тяхното използване.

Велосипедната мрежа на територията на гр. Русе се разширява непрекъснато с цел насърчаване ползването на този алтернативен метод за предвижване в градската среда.

Следва да се има предвид, че с измененията на ЗДвП законодателят урежда специални правила за движение на индивидуалните електрически превозни средства. Според чл. 80а от ЗДвП водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:

 1. Да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;
 2. Да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
 3. В тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
 4. Да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;
 5. Да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:

 1. Да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 км/ч, като ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;
 2. Да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“;
 3. Да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;
 4. Да развива скорост, по-висока от 25 км/ч;
 5. Да превозва други лица;
 6. Да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;
 7. Да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
 8. Да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
 9. Да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
 10. Да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
 11. Да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:

 1. Шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 км/ч и
 2. Четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

Законодателят е предвидил възможност органите на местното самоуправление в наредба да уредят по-ниска максимална скорост за движение, както и да определят реда за определяне на зоните за паркиране на индивидуални електрически превозни средства и условията за ползването им. С проекта на настоящата наредба се предлага максималната скорост за движение на индивидуалните електрически превозни средства на територията на Община Русе да остане тази предвидена в ЗДвП – не по-висока от 25 км/ч. Мотивът за това предложение е че тези средства се движат по уличната мрежа и определянето на по-ниска скорост би могло да доведе до влошаване на пътната обстановка. Трябва да се отбележи, че движението на индивидуалните електрически превозни средства в площите, предназначени само за пешеходци е забранено изрично от чл. 80а, ал. 2, т. 10 от ЗДвП.

Предлага се  паркирането в зоните предназначени за индивидуални електрически превозни средства да е безплатно. Целта на това предложение е да бъде стимулирано използването и на този вид алтернативен транспорт на територията на Община Русе.  В по-големите градове в нашата страна вече навлиза услуга, с която юридически лица предоставят за ползване индивидуални електрически превозни средства. По тази причина и с цел осигуряване на възможност на физическите лица – граждани и гости на град Русе да паркират индивидуалните си електрически превозни средства на определените места в проекта за нормативен акт е предвидено, че не повече от 50 процента от капацитета на местата за паркиране на ИЕПС могат да се ползват от юридически лица, предлагащи услуги, свързани предоставянето на ИЕПС. На следващо място в проекта за наредба е уточнено /чл. 13, ал. 5/, че отношенията между юридически лица, предлагащи услуги, свързани предоставянето на ИЕПС и Община Русе се уреждат със споразумение за сътрудничество по чл. 59 и следващите от ЗМСМА, одобрено от Общински съвет – Русе. Несъмнено едно такова сътрудничество доведе до подобряване на качеството на предоставяните услуги от взаимен интерес и ще допринесе за преодоляване на един от съществените проблеми на местно равнище, като чрез използването на ИЕПС се постигне подобряване на качеството на атмосферния въздух.

В Глава VI „ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПАРКИРАНЕТО И ПРЕСТОЯТ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“ с цел подобряване условията на движение на пешеходците и запазване на настилката в пешеходните зони, включително централни градски площади, в парковете и градините на гр. Русе, както и за по-добра пропускателна способност на уличната мрежа се въвеждат ограничения на движението, паркирането и престоя и местодомуването на превозните средства. Ограничава се движението на товарни автомобили технически допустима максимална маса над 3,5 т. в ЦГЧ и на товарни автомобили технически допустима максимална маса над 10 т. в чертите на града, предвид това, че инфраструктурата в ЦГЧ не е проектирана за движение на МПС от този вид и навлизането им би довело до нарушаване на настилката, затрудняване на трафика и създаване на потенциална опасност за реализиране на ПТП. Целта е да се намалят до минимум транспортните задръжки и да се подобрят екологичните качества на въздуха. По предложение на работната група в тази си част наредбата беше приведена в съответствие с действащото законодателство, касателно определянето на тонажа на превозните средства, който към настоящия момент е 2,5 тона.

В същата глава са указани редът и условията за движението, спирането и паркирането по обслужващите транспортни алеи в зоната за обществен отдих по крайбрежната ивица на р. Дунав, като е предвидено това да се извършва чрез пропускателен чип, както и за определен период от време.

В Глава VII „ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ“ от наредбата, в три раздела са уредени общите правила, условията, както и видовете режими за паркиране, касаещи платеното паркиране в ЦГЧ на гр. Русе.

В Бялата книга на Комисията от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, се призовава за намаляване на зависимостта на транспорта от нефта. Това трябва да бъде постигнато чрез набор от политически инициативи, включително разработване на устойчива стратегия за алтернативните горива, както и на подходящата инфраструктура. Европейската стратегия за „алтернативните горива“, електроенергията, водородът, биогоривата, природният газ и втечненият нефтен газ (ВНГ) са определени като основните алтернативни горива понастоящем с потенциал за дългосрочно заменяне на нефта и от гледна точка на възможната им едновременна и комбинирана употреба. Електроенергията има потенциала да увеличи енергийната ефективност на пътните превозни средства и да допринесе за намаляването на емисиите на CO2 в транспорта. Целта на Директива 2014/94 на Европейския парламент и на Съвета е да се доведе до минимум зависимостта от нефта и да смекчи въздействието на транспорта върху околната среда.

Предвид горното в Глава VII, Раздел 1 „Общи правила“ с цел намаляване замърсяването на въздуха са предвидени редица преференции. Те, на първо място, имат за цел стимулиране използването на МПС с електрически двигател в ЦГЧ, като е предвидено да се запази правото на собственици на такива МПС да ползват без заплащане местата за платено паркиране, като това право се удостоверява с пропуск. В този раздел са разписани условията и реда за издаването на такъв. Другите категория лица, които са освободени от задължението да заплащат цена за паркиране на определените места за кратковременно паркиране са хората с увреждания и лицата удостоени със званието „Почетен гражданин на гр. Русе“. Предвидено е и водачите на превозни средства, които по своята технически характеристики водят до по-ниско замърсяване на околната среда да използват местата за платено паркиране на по-ниска цена. В създадената работна група, която обсъди и коригира проекта за нормативен акт бяха направени предложения за хибридните и plug-in автомобили, регистрирани в Община Русе и в чиито талони е посочен източник на гориво; автомобилите на бензин-газ (пропан бутан и метан), регистрирани в Община Русе и в чиито талони е посочен източник на гориво; автомобилите на газ-втечнен нефтен газ (пропан-бутан), регистрирани в Община Русе и в чиито талони е посочен източник на гориво и автомобили на газ-природен газ (метан), регистрирани в Община Русе и в чиито талони е посочен източник на гориво /т. 3-6 от ал. 1 на чл. 16 от проекта за наредба/ преференцията да паркират на местата за платено паркиране след заплащане на 85% от цената за еднократно паркиране да важи само ако притежават евросертификат Евро 6, съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 на европейския парламент и на съветаот 18 юни 2009 година. Като вносител не възприемам това становище на членове на комисията, поради което то не е отразено в проекта на нормативен акт. Такова ограничени на кръга от лица, които могат да ползват тази преференция обезсмисля предложената мярка, която цели да стимулира използването на моторни превозни средства, които поради своите характеристики замърсяват в по-ниска степен околната среда. Още повече, че втечненият нефтен газ (ВНГ) или автомобилният газ е алтернативно гориво, което се получава при преработване на природен газ и рафиниране на нефт и се отличава с по-нисък въглероден отпечатък и значително по-малки емисии на замърсители в сравнение с конвенционалните горива. Очаква се добиваният от различни видове биомаса био-ВНГ да прерасне в перспективна технология в средносрочен до дългосрочен план.

В Глава VII, Раздел 2 „Платено паркиране“ се определя режимът, времетраенето и начините на заплащане при ползване на платените паркоместа в т.ч. и възможността за заплащане, извършено безкасово през мобилно приложение. В ЦГЧ на гр. Русе са съсредоточени най-посещаваните институции: банки, съд, НОИ, Община, Областна администрация и др. В тази връзка и с цел подобряване достъпността на централната градска част за всички граждани, както и да се осигури по-добър ред в паркирането, на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДвП, от Общински съвет – Русе е определил площади и части от уличната мрежа в ЦГЧ за платено паркиране от 8:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни и от 9:00 ч. до 14:00 ч. в събота. Въведено е пояснението, че времетраенето за еднократно паркиране важи и за паркиращите безплатно на отредените за това места хора с трайни увреждания. Това правило е въведено, за да даде възможност повече хора с увреждания да могат да се възползват от местата за кратковременно паркиране.

Друга важна особеност на новия нормативен акт е изрично предвиденото правило, че при заплащане на цена за паркиране на превозно средство, водачът може да ползва всички свободни места в зоните за кратковременно паркиране в рамките на оставащото време, за което е заплатил цената.

В Глава VII, Раздел 3 „Особени режими на паркиране“ са предвидени: Режим на платено паркиране „Служебен абонамент“, режим на платено паркиране на МПС на живущите в зоните за почасово платено паркиране, режим на платено паркиране на МПС на живущи в жилищните зони на гр. Русе. Целта на предлаганите с наредбата режими е да се въведе по-добър ред в паркирането. След направените обсъждания в работната група е добавена възможност и лицата, упражняващи свободни професии – собственици, ползватели или наематели на нежилищни имоти да могат да ползват паркомясто срещу заплащане за служебни нужди (Служебен абонамент). Такава възможност в сега действащата наредба не съществува.  

От ОП „Комунални дейности“ е направен анализ и са сравнени приходите за месец постъпили от паркоместата в платените зони при почасово заплащане и паркоместата предоставени за „Служебен абонамент“ (Таблица 1 и Таблица 4). От същите е видно, че при почасово заплащане, при пълна заетост на паркомясто, прихода е по-висок от прихода при предоставено такова за служебни нужди. Поради тази причина в проекта на наредбата е предложено паркоместата „Служебен абонамент“ да бъдат обозначени и ползвани срещу заплащане за служебни нужди извън зоните за почасово платено паркиране. Нововъведение, спрямо сега действащата правна уредба, е възможността цената да се плаща не само за месец, но и за по-дълъг период.

В проекта на наредба е уреден и режим за платено паркиране на МПС на живущите в зоните за почасово платено паркиране. Следва да се има предвид, че нормите на чл. 20 от проекта на наредба се предвижда да породят действие при влизане в сила на решение на Общински съвет – Русе, с което се определят район или райони на територията на град Русе за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието. Това е така, тъй като в момента на територията на нашата община няма действаща зона за платено паркиране, а са определени отдени места за това. В текста на посочения член от проекта на наредба подробно са разписани условията на които следва да отговарят гражданите, желаещи да ползват този режим и редът по който това да стане. Предвидено е това право да имат собственици, наематели или ползватели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране и имащи постоянен или настоящ адрес, идентичен с адреса на жилищния имот на основание издадена карта за платено паркиране. Това право на паркиране може да се ползва за едно МПС на самостоятелен жилищен обект. Целта на уредбата е да бъде дадена възможност на живеещите в зона за платено паркиране да спират личните си моторни превозни средства в зоната, като заплащат за това по ниска цена, определена на месечна /5 лева на месец/ или годишна основа /55 лева на година/ както и да се въведе по-добър ред в паркирането.

Поради проявен интерес от граждани в проекта за наредба е предвидена и възможност на терени общинска собственост, с предназначение паркинг, изградени и обозначени като такива и с над 30 броя паркоместа, да могат да бъдат отдавани под наем места за паркиране на физически лица. Местата, които могат да бъдат наети не трябва да надвишават повече от 25% от общия брой места за паркиране на съответния паркинг. Следва да се има предвид, че отдаването под наем ще се извършва по реда определен в Закона за общинската собственост и Наредба № 1 на Общински съвет – Русе чрез провеждане на предвидените там процедури. Целта е да се даде възможност на желаещите да наемат паркомясто, без това обаче да лиши останалите от възможност да паркират в близост до собствените им жилища. Към настоящия момента с предназначение паркинг има изградени и обозначени около 14 бр. за цялата територия на гр. Русе. Целта от тази дейност е увеличаване на приходите от нея и реинвестиране на средства за обособяване на паркоместа, чрез уширяване на пътното платно (джобове за паркиране) реконструкция и изграждане в междублоковите пространства и на неблагоустроените терени на паркинги – наземни, подземни и многоетажни в ЦГЧ и кварталите, за да се улесни паркирането на гражданите и гостите на града.

В Глава VIII „ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ“ са описани в два раздела принудителните административни мерки, като в Раздел 1 „Принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили“ подробно са разписани правилата за принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили, а в Раздел 2 използването на техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство. Нормите на двата раздела не се различават съществено от досега действащите норми в наредбата.

Във връзка с променената икономическа обстановка и нарасналите разходи е необходимо да бъде извършена корекция в цените за преместване, както и тези за блокиране на неправилно паркираните ППС с техническо средство (скоба). Предложените промени от ОП „КД“ в цените на услугите репатриране и заскобване са свързани с увеличените разходи от извършването на тези услуги. Формирани са, като са отчетени увеличението на разходите за работна заплата, увеличението за горива и ремонти на автомобилите, ел. енергия и други.

Съгласно чл. 171, т. 5, буква „б“ от ЗДвП, разходите направени във връзка с преместването на превозно средство, са за сметка на собственика на ППС, като същото може да бъде задържано до заплащане на тези разходи.

Според чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП службите за контрол определени от кметовете на общините, използват техническо средство за принудително задържане на ППС, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3 от закона, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство. До настоящия момент разходите по тази принудителна мярка са определени на 20,00 лева.

Ежегодните промени в цените на консумативите и работната заплата би следвало периодично да се отразяват върху цената на тази услуга, а това не е било извършвано през изминалите години.

Така например цената за репатриране от 40 лв. е приета с решение на Общински съвет през далечната 2010 г. (решение 780 от 28.01.2010 г.). Редно е да се вземе в предвид големия период, през който тези цени не са актуализирани. Това предложение за увеличаване на цените е с цел да не се работи на загуба и по този начин Община Русе да не търпи финансови загуби, което налага крайната необходимост от актуализирането на цените за тези две услуги.

Видно от приложената справка разходите по използването на техническо средство (скоба) за принудително задържане на пътно превозно средство възлизат на 30,00 лева, а разходите направени във връзка с принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили възлизат в размер на 50,00 лева.

В Глава IX „КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ“ са определени контролните органи, които следва да следят за спазване на предвидените в тази наредба изисквания. Разписана е процедурата за реализиране на административно-наказателната отговорност, като са определени и санкциите за нарушения на разпоредбите на наредбата. Размерите на наказанията са в границите, определени в чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА.

В преходните и заключителни разпоредби на предложения проект на наредбата в §5 се предвижда промяна на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, касаеща начина на плащане на цена за паркиране на местата определени за служебни нужди (Служебен абонамент). Промяната е продиктувана от факта, че с оглед действащата в момента редакция на чл. 99 от ЗДвП сумата, която се заплаща за служебен абонамент представлява цена за услуга, а не такса. С оглед на това се предлага в Глава втора „Местни такси“, текста в чл. 25б да се отмени, т.е. да отпадне текста: „За ползване на един брой паркомясто върху улични платна, прилежащи към обществени сгради (офиси, магазини и др.) се заплаща такса в размер на 120,00 лв. на месец, като се предоставят до 30 % от капацитета на всеки платен паркинг или паркоместа върху уличните платна за ползване със заплатена абонаментна такса. Редът и условията за ползване на паркомясто се определя съгласно чл. 24 от Наредба №18 на ОбС – Русе“.

Същевременно в Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от Община Русе на физически и юридически лица“ в чл. 59д да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:

„ал. 2. Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата определени за служебни нужди (Служебен абонамент) се предплаща и е в размер както следва:

 • за един месец – 120 лв. без ДДС;
 • за шест месеца – 684 лв. без ДДС;
 • за една година – 1296 лв. без ДДС.“

Така предлагания нов текст въвежда процент отстъпка при предплащане за период от шест месеца и една година.

Цената е определена на база подробен анализ на стойността на услугата „СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ“, извършен от служители на ОП „Комунални дейности“ (Таблици: 1,2 и 3).

Анализ на стойността на услугата „СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ“ – 120 лв. без вкл. ДДС при режим на паркиране по чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредба №18 на ОбС–Русе

Таблица. 1

Цена на услугата при ежемесечно заплащане на СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ
В работни дни от 08:00ч. до 18:00 часа
ДниЧасовеСтойностобща стойност 
20100,55 лв.109,09 лв. 
Съботни дни от 09:00ч. до 14:00 ч.
ДниЧасовеСтойностобща стойност 
450,55 лв.10,91 лв. 
     
Обща стойност на услугата за 1/един/ месец в режим на „служебен абонамент“120,00 лв.

Таблица. 2

Цена на услугата при ПРЕДПЛАТА ЗА 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА – 5 % ОТСТЪПКА.
В работни дни от 08:00ч. до 18:00 часа
ДниЧасовестойностОбща стойност
20100,52 лв.103,64 лв.
Съботни дни от 09:00ч. До 14:00 ч.
ДниЧасовестойностОбща стойност
450,52 лв.10,36 лв.
    
Обща стойност на услугата за 1/един/ месец в режим на „служебен абонамент“114,00 лв.

Таблица. 3

Цена на услугата при ПРЕДПЛАТА ЗА 1 (ЕДНА) ГОДИНА – 10 % ОТСТЪПКА.
В работни дни от 08:00ч. до 18:00 часа
ДниЧасовестойностОбща стойност
20100,49 лв.98,18 лв.
Съботни дни от 09:00ч. До 14:00 ч.
ДниЧасовестойностОбща стойност
450,49 лв.9,82 лв.
    
Обща стойност на услугата за 1/един/ месец в режим на „служебен абонамент“108,00 лв.

Цената за услугата е формирана така, че да не надхвърля размера на цената за кратковременно платено паркиране в съответната зона за един месец при пълна заетост на даденото паркомясто (Таблици 3 и 4).

Таблица. 4

Цена на услугата при почасово заплащане – 1,00 лв. без вкл. ДДС
В работни дни от 08:00ч. до 18:00 часа
ДниЧасовестойностОбща стойност
20101,00 лв.200,00 лв.
Съботни дни от 09:00ч. До 14:00 ч.
ДниЧасовестойностОбща стойност
451,00 лв.20,00 лв.
    
Обща стойност на услугата за 1/един/ месец при почасово заплащане220,00 лв.

Предвидена е и промяна на алинея 3 от чл. 59д на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, която да уточни, че хората с увреждания не дължат заплащане на цената за паркиране в зоните за платено паркиране.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на Общински съвет – Русе, се приемат писмени предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 80а, ал. 4 от ЗДвП, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно процесуален кодекс и чл. 8 от Закон за нормативните актове, Общински съвет – Русе

Р Е Ш И:

 1. Приема Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе /Приложение №1/.

Приложение:

 1. Проект на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе;
 2. Анализ на цена за репатриране.

С уважение,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на ОбС – Русе.

Файлове