Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на нова Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на нова Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През 2008 г. Общински съвет – Русе прие Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от Община Русе и Правилник към нея. Предназначението на Наредба № 21 е да се подпомагат социално слаби граждани с неотложни здравни, образователни и социални нужди.
Прегледът на уредбата в двата нормативни акта установява, че съдържанието им почти се припокрива. Налице са съществени противоречия между двата нормативни акта, например в процедурите по подаване на молбите и отпускане на социалната помощ. Необходимо е да бъдат приети едни правила, които да регламентират реда и начина за предоставяне на средства за еднократни безвъзмездни помощи на лица и семейства от Община Русе от бюджета на общината, при неотложни здравни, образователни или социални нужди.
Практиката по прилагането на двата документа отчита сериозно затруднение, което изпитват гражданите за осигуряване на задължителни документи към молбите за отпускане на финансова помощ предвид тежкото финансово и здравословно състояние, в което са при подаване на документите.
В тази връзка в новия документ е предложен ред за подаване на молбите от упълномощени лица и от задължителните документи да отпадат тези, чието съдържание може да се провери по служебен път от служителите на общинска администрация.
Отчитайки промените в националното законодателство и гарантираното с него подпомагане на определени групи граждани, се предлага промяна в приоритетните направления за отпускане на финансови помощи. Например майките студентки при раждане на дете се подпомагат с еднократни помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца.
Община Русе провежда последователни действия за деинституционализацията на грижата за децата, като в две последователни години закри два дома за деца лишени от родителски грижи. През 2015 г. е планирано закриването и на третия дом на територията на общината. С това отпада необходимостта от осигуряване на ежемесечно подпомагане на настанени в институцията деца. Приоритет се дава на отпускането на финансова помощ за подпомагане процеса на социализация на напусналите институцията младежи.
В преобладаващ брой от случаите, в които е отпусната финансова помощ по Наредба № 21, лицата са приложили документи, удостоверяващи извършени разходи, които многократно превишават максималния размер за финансова помощ, определен в наредбата. Другата най-уязвима група са хората без доходи, които са обект на месечно подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане.
Това е мотивът за предложението да отпадне изискването лицата, които кандидатстват за отпускане на финансова помощ по Наредба № 21, да не са получавали социални помощи по Закона за социално подпомагане. Така ще се осигури възможност на хората без доходи или с доходи под диференцирания минимален доход за подпомагане по реда на наредбата.
За недопускане на практиката помощите по Наредба № 21 да се искат като ежегодна финансова помощ от едни и същи лица, е предложено ограничение за отпускане на помощта за не повече от три последователни години.
Целта на предложените промени е да се улесни практиката по прилагане на наредбата, като се въведат единни правила, както и да се облекчат гражданите при подаване на документи за отпускане на финансова помощ.
Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по тази наредба, се одобрява еднократно от Общински съвет – Русе при приемането на годишния бюджет на Община Русе.
С новата Наредба № 21 ще се регламентират неуредени от закона обществени отношения. Налице е необходимостта от отмяна на действащите Наредба № 21 и Правилник и приемането на нова наредба, поради многобройни промени в текстовете на същата.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет Русе

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе. (Приложение № 1).

ПРЕДЛОЖИЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Приложение № 1
ПРОЕКТ!

Н А Р Е Д Б А № 21

за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Тази наредба урежда реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства с постоянен адрес на територията на община Русе от общинския бюджет.
Чл. 2. Средствата се предоставят на лица или семейства, които са в затруднено материално положение, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни или социални потребности от жизненоважен характер.

ІІ. РАЗМЕР НА ОТПУСНАТАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 3. Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по тази наредба, се одобрява еднократно от Общински съвет – Русе при приемането на годишния бюджет на Община Русе.
Чл. 4. Разглеждане на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ по тази наредба се извършва до изчерпване на планираната сума в бюджета на Община Русе, определена в чл. 3.
Чл. 5. Размерът на предоставената еднократна финансова помощ не може да бъде по-голям от 1000 (хиляда) лева.
Чл. 6. Помощта се отпуска еднократно в рамките на една бюджетна година. Лицето или семейството нямат право на отпускане на помощта в три последователни години, считано от 2013 г.
Чл. 7. Еднократната помощ се отпуска на лица и семейства, за които са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за подкрепа от роднините по права линия до първа степен на родство.
Чл. 8. В дирекция „Здравни и социални дейности“ се води регистър за предоставените еднократни финансови помощи за бюджетната година.

ІІI. ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 9. По реда на тази наредба се разглеждат искания на физически лица с постоянен адрес на територията на община Русе не по-малко от една година преди подаването на искането, с доказани неотложни здравни, образователни и социални нужди.
Чл. 10. Средствата се предоставят в следните направления:
1. За задоволяване на неотложни социални потребности на лица и семейства, за животоспасяващи лечения, операции и лекарства, както и за помощ за справяне с последиците от бедствия, аварии и катастрофи.
2. За подпомагане на семейства в затруднено материално положение (безработен родител или с временно или трайно намалена трудоспособност), с деца близнаци или деца с увреждания при отглеждането на децата; за деца и младежи до 29 години от семейства с починал или единствен родител за подкрепа при обучение и за тяхната социализация.
3. За подпомагане на приемни семейства за почивка през календарната година на децата и приемните родители с отпускане на финансови средства в размер на 300 (триста) лева на дете, като средствата се отчитат с представяне на разходооправдателни документи, доказващи мястото на почивка и присъствието на приемния родител.
4. За лечение на почетни граждани на град Русе, видни общественици и граждани, допринесли за просперитета на община Русе.

ІV. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Чл. 11. (1) Искания за отпускане на еднократна финансова помощ се подават до кмета на Община Русе от лицето, което ще ползва съответната помощ, или от негов пълномощник. Когато искането е подадено от пълномощник, същият следва да представи изрично писмено пълномощно.
(2) Искането се подава лично или чрез пълномощника, в деловодството на общинска администрация или по пощата. Искането следва да съдържа:
1. трите имена;
2. постоянен адрес, телефонен номер за връзка;
3. името и адреса на пълномощника, когато искането е отправено чрез такъв.
(3) Искането за отпускане на финансова помощ трябва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата и причините за отправянето му, както и потребностите, които ще бъдат задоволени с отпуснатата еднократна финансова помощ.
Чл. 12. Към заявлението се прилагат следните документи:
– декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 1).
– служебни бележки за дохода на лицето и членовете на неговото семейството от последните шест месеца, предхождащи месеца, в който се подава заявлението;
– медицински епикризи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК или ЛКК, рецепти за изписани лекарства;
– разходооправдателни документи в оригинал или документи, доказващи размера на необходимитe средства за бъдещи разходи, които ще се бъдат заплатени с отпуснатата помощ (проформа фактури, персонални оферти, удостоверения, рецепти и др.);
– документи, доказващи имуществено състояние;
– при необходимост общинска администрация изисква писмено и други документи.
Чл. 13. Разглеждането на постъпилите заявления се извършва от комисия, сформирана със заповед на кмета на Община Русе. Съставът на комисията е от 15 членове, от които: председател – кметът на Община Русе или определено със заповед от него длъжностно лице, заместник-председател – председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, членове – осем общински съветници (членове на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика) и петима служители от общинска администрация.
Чл. 14. (1) Заседанията на комисията се насрочват периодично на два месеца при наличие на постъпили заявления от граждани и след получаване на служебна информация от Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе за лицето/семейството, подало искането, дали същото е било или е обект на социално подпомагане. Експертите от дирекция „Здравни и социални дейности“ изготвят и окомплектоват необходимия набор от документи с обобщена информация, която се предоставя на комисията не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието.
(2) При необходимост комисията провежда извънредни заседания по инициатива на председателя.
Чл. 15. (1) Комисията се произнася с решение по основателността на исканията и определя размера на еднократната финансова помощ, конкретно за всяко заявление. За решенията на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове. Размерът на помощта се съобразява с приложените разходооправдателни документи, други обстоятелства, посочени в заявлението, събраната допълнителна информация, както и с размера, определен в чл. 5 и с остатъка от сумата за финансови помощи по тази наредба в бюджета за съответната година. При положително становище, взето с мнозинство две трети от присъствалите членове, председателят на комисията изготвя писмено предложение до кмета на Община Русе, в срок от 3 дни от заседанието.
(2) Еднократната финансова помощ на лицата по чл. 9 се отпуска със заповед на кмета на Община Русе въз основа на решението на комисията, който разпорежда изплащането на средствата.
Чл. 16. Помощите се изплащат по касов път от касата на Община Русе или с платежно нареждане. По преценка на комисията помощите могат да се превеждат директно по сметки на здравни, учебни и др. заведения за извършване на дейности, свързани с нуждите на подпомаганото лице.
Чл. 17. В срок до 10 дни след заседанието на комисията заявителите се уведомяват за отрицателните становища.

V. УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Чл. 18. Помощите по чл. 3 се отпускат, когато са представени всички необходими документи, с които е доказана потребността от финансова помощ, както и други документи, отнасящи се до спецификата на искането за отпускане на помощ.
Чл. 19. Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове и кредитни институции.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. Настоящата наредба отменя Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от Община Русе, приета с Решение № 272, по протокол № 16/17.07.2008 г. на Общински съвет – Русе и Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани, приет с Решение № 625, по протокол № 30/16.07.2009 г.
§ 2. Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Русе, приета с Решение №………на Общински съвет Русе влиза в сила от 01.01.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ:

(Засл. проф. Васил Пенчев)
 

Файлове