Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „ Обреден дом – Русе”, относно изменение на организационно-управленската структура и увеличаване на числеността на персоналния състав на общинското предприятие

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие  „ Обреден дом – Русе”, относно изменение на организационно-управленската структура и увеличаване на числеността на персоналния състав на общинското предприятие.

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие  „ Обреден дом – Русе” предвижда увеличаване на числеността на служителите  в общинското предприятие с пет щатни бройки. Промяната на правилника предвижда и изменение на структурата на предприятието, като се обособяват два нови отдела: Стопанска дейност и Администрация и гробищни паркове. Това се налага преди всичко от необходимостта за по – добро поддържане състоянието на двата гробищни парка, както и на всички останали активи на ОП „Обреден дом – Русе“.

            Отдел „Администрация и гробищни паркове“ обединява досегашните звена Гробищен парк „ Чародейка”, Гробищен парк „ Басарбово” и Бюро за обредни услуги, като целта е повишаване качеството на обслужване на гражданите .

            Обособяването на отдел „Стопанска дейност“  се налага с цел по-добър контрол върху състоянието на автопарка и малогабаритната техника, както и във връзка с последните промени в ЗУТ, чл. 62, ал. 12, както и с предстоящото разширение на гробищните паркове в гр. Русе и строителство на урнови стени. С тази промяна ще се оптимизира поддръжката на гробищните паркове, както и ще се завиши контрола за спазване размерите на гробните места, определени от Наредба № 2 / 21.04.2011 г.  на Министъра на здравеопазването, за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници,  и над дейността на каменоделците. За целта се предвижда назначаване на служител с компетентност по отношение на геодезически или строителни работи, както и по двама допълнителни хигиенисти / работници поддръжка за двата гробищни парка в гр. Русе.

            За прилагане на новата уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите. С предлаганите промени се очаква да се постигне по-добро и ефективно управление, поддържане и контрол в гробищни паркове „Чародейка“ и „Басарбово“, гр. Русе.

            С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 2, т. 23 от Закона за местното самоуправление и  местната администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за Общинската собственост, Общинският съвет реши:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „Обреден дом – Русе“ както следва:

§ 1. В чл. 6, т. 6 се заличават текстовете, оформени със самостоятелни тирета „осигуряване на керамични снимки за паметници“ и „подготовка, обличане и предаване на покойник“.

§ 2. Съществуващото приложение № 1 „Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Обреден дом – Русе““ се заменя с ново приложение № 1 „Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Обреден дом – Русе“ (неразделна част от настоящия Правилник), с численост на персонала – 54 бройки, като общата численост на персонала на общинското предприятие се увеличава с 5 щатни бройки.

§ 3. Заключителни разпоредби: Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „Обреден дом – Русе“ влиза в сила от 01.01.2021 г.

            Приложение: Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Обреден дом – Русе“ (Приложение № 1).

С уважение,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе                                

Файлове