Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДО

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СТАНИМИР СТАНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

МК Съюз на Демократичните сили  

(СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

Относно: приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

         Разпоредбата на чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/  дава възможност,  всеки общински съветник да може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 3 минути. Когато общински съветник е взел думата от името на група продължителността на изказването не може да превишава 5 минути. В чл. 84, ал. 2 от Правилника е предвидено кмета на общината да прави изказвания по негово искане, като тези изказвания не са ограничени с време каквото е предвидено за общинските съветници. Считам, че с цел по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, следва времето за изказване на кмета да бъде ограничено и по аналогия да бъдат приложени същите условия както при изказванията на общинските съветници, а именно максимум до 5 минути. В тази връзка предлагам настоящото изменение на Правилника, като считаме, че по този начин ще се постигне една яснота по прилагането му, а също така ще доведе до балансирано и стегнато протичане на заседанията на общинския съвет.

За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.

В резултат на приемане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. 

Не беше установено настоящият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганият проект на Правилника е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. С изр. II на същата алинея, законодателят е предоставил правна възможност при изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Приемането на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е от изключително значение за работата на съвета. Както беше казано и по-горе, това ще доведе до по-добра организация на работата на Общинския съвет. Предвид горното срокът за предложения и становища по проекта е 22 дни, считано от публикуването на настоящия проект и мотивите към него на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

            На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 1 и 3 от АПК Общинския съвет – Русе реши:

  1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1.  В  чл. 84, ал. 2 след точката се добавя ново изречение със следния текст:

 „Продължителността на изказването не може да надвишава 5 минути.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ВНОСИТЕЛ:

СТАНИМИР СТАНЧЕВ

Файлове