Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.34 от ЗМСМА общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец. Това възнаграждение не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет. Конкретният размер на възнагражденията на общинските съветници е уреден в чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Последната корекция на заплатите на общинските съветници е извършена с изменение на Правилника, прието с Решение №884/23.01.2014 г. Към него момент минималната работна заплата е била 340 лв. От 01.01.2020 г. минималната работна заплата е определена в размер на 610 лв.

Считам, че при увеличаване на минималната работна заплата следва да бъде увеличаван и размерът на възнагражденията на общинските съветници и най-вече на кмета на общината с оглед натоварването му и отговорностите му. По отношение на общинските съветници това не е правено от 2014 г. до настоящия момент.

Сред голяма част от гражданите се е формирало мнението, че Кметът на общината и общинските съветници следва да получават добри възнаграждения, с оглед пресичане на корупционни практики. Считам, че в настоящия състав Общински съвет – Русе има потенциала да формира правилната политика за Община Русе, с оглед на което съветниците трябва да бъдат стимулирани с по-високи възнаграждения.

Към настоящия момент възнагражденията на общинските съветници се формират като процент от заплатата на председателя на Общински съвет – Русе. Считам, че определянето на конкретна сума за участие в заседание на общинския съвет и в постоянните комисии би допринесло за по-голяма прозрачност пред гражданите и би улеснило общинска администрация при изчисляването на възнагражденията.

До момента общинските съветници получават по 378 лв. за участие в заседание на общинския съвет и по 95 лв. за участие в заседание на постоянна комисия. След анализ на общинския бюджет считам, че за участие в заседание на общинския съвет възнаграждението може да бъде увеличено на 430 лв., а за участие в заседание на постоянна комисия на 110 лв.

Не се установи настоящото предложение да противоречи на правото на Европейския съюз и е съобразено със ЗМСМА.  

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагаме Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 и чл.34, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:

1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,  както следва:

§ 1. Чл. 22, ал.2 да придобие следната редакция:

„За участието си в заседанията на Общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 430 лв. за всяко заседание.“

§ 2. Чл. 22, ал.3 да придобие следната редакция: „Общинският съветник – член на постоянна комисия към Общински съвет – Русе получава възнаграждение за участие в заседанията и в размер на 110 лв. за всяко заседание.“

                                                                       Вносител:

                                                                                               /Иво Пазарджиев/

Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни.

Файлове