Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на  община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Русе развива интензивно видеонаблюдението на своята територия, посредством което се цели повишаване сигурността на гражданите и разкриване и ограничаване на нарушенията на обществения ред. Към настоящия момент в ОП „Комунални дейности“ функционира отдел „Видеонаблюдение и общинска кабелна мрежа“, който осъществява дейността по видеонаблюдението. Имайки предвид, че тази дейност е пряко насочена към осигуряване на обществения ред на територията на общината следва тази дейност да се извършва от СЗ“КООРС“, което звено е натоварено именно с поддържане на реда и сигурността в обекти публична и частна общинска собственост. Поради това предлагаме тази дейност за напред да се извършва изцяло не от ОП „Комунални дейности“, а от СЗ“КООРС“. Това налага предлаганите промени в правилниците на двете общински предприятия. По тази причина е изготвен и се предлага да бъде приет настоящия нормативен акт.

Трудовите правоотношения на служителите няма да бъдат прекратени, тъй като според чл. 123, ал. 1, т. 4 от КТ при преминаване на обособена част от едно предприятие към друго трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя.

Същевременно с оглед изпълнение на по-голям обем възложени дейности и след направени разчети за възможността за извършването им, е установи необходимост в ОП „Комунални дейности“ да бъдат наети допълнително още 20 лица, които да осъществяват дейност в строителните бригади. Предвид обстоятелството, че 12 щатни бройки  ще бъдат освободени, предлагаме да се увеличи общата численост на служителите на „Комунални дейности“ с 8 души считано от 01.01.2022 г., като общата численост на персонала на предприятието се променя на 172 (сто и седемдесет и две) щатни бройки. 

С предлаганите промени се предвижда и увеличение числеността на звеното, което осъществява видеонаблюдението с четири бройки.

Целта, която се поставя е обединяване на дейностите, насочени към охрана и опазване на общинската собственост и осигуряване на обществения ред и сигурността на територията на общината и повишаване капацитета на работа на звеното за видеонаблюдение.

Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба ще бъдат заложени в бюджета на Община Русе за 2022 година.

В резултат на предлаганите промени в двата правилника на общинските предприятия ще се оптимизира дейността по осигуряване на обществения ред на територията на община Русе, както и ще се намали времето за реакция при констатиране със системата за видеонаблюдение нарушения на обществения ред.

Не беше установено настоящият проект на Правилник да противоречи на правото на Европейския съюз. Приемането на проекта на Правилник от изключителна компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове,  в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно изготвения проект.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното,

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, чл. 51, ал.1 и чл. 52, ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 79 от АПК Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе /Правилника/, както следва:

§ 1. Създава се нов чл. 4а със следния текст: „СЗ „КООРС“ извършва дейности по изграждане, поддържане и ремонт на системите за видеонаблюдение и осъществяване на мониторинг.“ 

§ 2. Член 5, алинея 3 на Правилника се изменя както следва: „Численият състав на звеното е 126 служители“.

§ 3. В член 6, алинея 1 на Правилника се добавя нова точка 4 със следния текст: „Група за видеонаблюдение“

§ 4.  В чл. 16, ал. 1 текстът „чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3“ става: „чл. 6, ал. 1, т. 2, 3 и 4“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. В Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности“ се правят следните изменения:

  1. В чл. 6 точки 4 и 5 се отменят.
  2. В чл. 15, ал. 1 точка 9 се отменя, а в алинея 2 изразът „164 щатни бройки“ се заменя с „172 щатни бройки“.
  3. Приема се ново приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от правилника /Приложение 1/.

§ 6. Настоящият Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе влиза в сила от 03.01.2022 година.

  1. Трудовите отношения с работниците и служителите, чиито работодател се променя в следствие на промените в правилниците, визирани в точка I от това решение да бъдат запазени, съобразно чл. 123 от Кодекса на труда.  

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Файлове