Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 7, прието с Протокол № 2 от 05.12.2019г. Общински съвет – Русе създава Наблюдателна комисия в изпълнение на чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС.

Наблюдателните комисии осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода; подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода чрез иницииране на социални услуги на територията на общината; правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или по тежък тип или за условно предсрочно освобождаване, правят предложения и дават мнения по искания за помилване; подпомагат семействата на лишените от свобода; съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода. Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за лишаване от свобода. Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за началника на затвора и поправителния дом. При неизпълнение на предложение или препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети.

Във връзка с регламентиране на дейността на създадената Наблюдателна комисия, е необходимо приемането на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе. Ето защо предлагам на Вашето внимание за утвърждаване проект на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе.

  1. Причини и мотиви за приемане на Правилника са следните: – Приемане на Правилника за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе, се налага с оглед необходимостта от регламентиране на дейността на комисията в съответствие с чл. 170 и 171 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
  2. Цели, които се поставят с приемането на Правилника: – Подобряване работата на Наблюдателната комисия чрез регламентиране на целите, основните задължения и правомощията й. – Синхронизиране нормативните документи на Общински съвет – Русе с националното законодателство.
  3. Очаквани резултати от приемане на Правилника: – Подобряване работата на Наблюдателната комисия, осигуряване на по-ефективна помощ и подкрепа на правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и осъдени лица с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.
  4. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника: – За приемането на Правилника не са необходими финансови средства.
  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Р.България: Предлаганият проект на Правилник е разработен в съответствие с Европейското законодателство и със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

            На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Правилника е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Русе. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията  и дейността  на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл.170 и 171 от ЗИНЗС, предлагам Общински съвет – Русе

РЕШI:

  1. Приема Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет Русе.

Приложение: Проект на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе

ВНОСИТЕЛ:

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

Общински съветник в

Общински съвет – Русе

П Р О Е К Т

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Чл. 1. Наблюдателната комисия се създава на основание чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

І. ЦЕЛИ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 2. Целите на дейността на Наблюдателната комисия са следните:

2.1. Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и осъдени на „Пробация“ лица, с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.

2.2. Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на престъпността.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 3. Основните задължения на Наблюдателната комисия са следните:

3.1. Да осъществява обществен контрол върху работата по поправянето или превъзпитанието на лишените от свобода.

3.2. Да подпомага ресоциализацията на лишените от свобода чрез иницииране на социални услуги на територията на общината.

3.3. Прави предложения за изменяне на режима и за преместване на отделни затворници или за условно предсрочно освобождаване.

3.4. Прави предложения и дава мнения за помилване.

3.5. Участва със свой представител в комисията по чл. 73, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

3.6. Подпомага семействата на лишените от свобода.

3.7. Съдейства за настаняване на работа и за битово устройване на освободените от местата за лишаване от свобода.

III. СЪСТАВ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 4. Съставът на Наблюдателната комисия се утвърждава от Общински съвет, като включва председател и членове. В заседанията участват представители на Общински съвет – Русе , Община Русе, Районна служба „Изпълнение на наказанията”, гр. Русе, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

IV. РАБОТА НА КОМИСИЯТА

Чл. 5. Работата на Комисията е в няколко направления:

1. Посещаване на местата за лишаване от свобода, където се извършва:

1.1 Проверка на информацията.

1.2. Предварителна беседа с Началника на затвора.

1.3. Изследване на документацията по регистрация.

1.4. Запознаване с необходимите документи на лишените от свобода.

1.5. Обиколка в затвора.

1.6. Беседи с лишените от свобода, която предвижда беседа с група и индивидуални разговори.

1.7. Избор на място за провеждане на беседи.

1.8. Беседа със затворническия персонал.

1.9. Доклад.

2. Беседи с роднини, адвокати и близки на лишените от свобода.

3. Подпомагане и ресоциализация на лишените от свобода.

3.1. Подпомагане в трудовата заетост.

3.2. Повишаване на образователната степен.

3.3. Работа с психолог.

3.4. Наблюдения на социалната среда и контакти с обществото.

3.5. Съвместни срещи и беседи с близките.

3.6. Подпомагане на семейството.

4. Предложения за изменение на режима.

4.1. Анализ на информацията след посещението.

4.2. Анализ на беседата с лишения от свобода.

4.3. Предложения за преместване в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип.

4.4. Предложения за условно предсрочно освобождаване.

4.5. Предложения и мнения по искания за помилвания.

V. ИЗДРЪЖКА

Чл. 6. На основание чл. 171, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, издръжката на Наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет.

VI. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА И АРХИВ

Чл. 7. (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат в сградата на Община Русе.

(2) Ако конкретната работа налага – заседанията се провеждат и на други, определени от самата Комисия, места.

Чл. 8. Архивът на Наблюдателната комисия се съхранява в Общински съвет – Русе  (сградата на Община Русе) – стая № 301

VII. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 9. (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат веднъж на три месеца, при необходимост се насрочват извънредни заседания.

(2) В края на всяко проведено заседание се насрочва датата на следващото заседание.

VIIІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет Русе, е приет с Решение №        ,по Протокол №   от заседание на Общински съвет – Русе, проведено на                    2021г. и влиза в сила в деня на неговото приема.

ВНОСИТЕЛ:

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА:

Общински съветник в

Общински съвет – Русе

Файлове