Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Анастас Георгиев- председател на временна комисия за изработване на правилник за устройството и дейността на обществения съвет към общински съвет Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет Русе. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
По решение на Общински съвет Русе беше създадена временна комисия, която да разработи и внесе за обсъждане проект на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към Общински съвет Русе. Комисията проведе три заседания. В работата й участваха представители на обществеността. Изготвеният и представен за обсъждане проект е резултат на консенсус между членовете на временната комисия и представителите на гражданските структури, инициирали създаването обществения съвет.
Проектът предвижда да се създаде Обществен съвет като помощен консултативен орган към Общинския съвет. Неговите членове ще подпомагат работата на Съвета като участват в работата на комисиите и заседанията на Общински съвет Русе. Членовете на съвета ще изразяват становището на структурите на гражданското общество по поставените за обсъждане въпроси от компетентността на Общинския съвет. Проектът предвижда, че Общественият съвет не е юридическо лице, няма седалище, адрес на управление, органи за управление и имущество. Към Общински съвет Русе може да има само един Обществен съвет с функциите, целите и задачите по представения проект за правилник. В организационно отношение се предвижда работата на Обществения съвет да се организира и координира от ръководител и секретар. Членовете на Обществения съвет и привлечените експерти ще осъществяват функциите на обществени начала и няма да получават възнаграждение за работата си. Общинският съвет може да подпомага материално-технически работата на Обществения съвет.
На членовете на временната комисията не е известно до настоящия момент към Общински съвет Русе да е създаван подобен помощен консултативен орган. Законът за местното самоуправление и местната администрация също не предвижда възможност за създаване на обществен съвет. Факт е обаче, че подобни обществени съвети бяха създадени към почти всички централни административни органи. Има информация, че такива съвети са създадени или са в процес на създаване и към общински съвети като органи на местното самоуправление. Основание за създаването на Обществен съвет към Общински съвет Русе дава единствено разпоредбата на чл.20, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съгласно който, Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен/обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. Съгласно чл.20, ал.3, в решението за съставяне на консултативен съвет/експертна група Общинският съвет определя техният ръководител и състав, редът на осъществяване на дейността им, техните функции и задачи. Поради изложените причини считаме, че създаването на Обществения съвет няма да е незаконосъобразно, ако решението на Общинския съвет съответства на посочените изисквания.
Смятаме, че с приемането на настоящия проект за правилник, Общинският съвет откликва адекватно на обществените очаквания за по-голяма откритост и прозрачност в работата, както и за по-голямо участие на представителите на структурите на гражданското общество и местната общност при приемането на решенията.
Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагаме Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл.20, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Русе реши:
1. Приема Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към Общински съвет Русе по приложение № 1 към решението.
2. Определя ръководителя и състава на Обществения съвет, съгласно списък по Приложение № 2 към решението.

Приложение: 1. Проект за Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет Русе.

ВНОСИТЕЛ:
/Анастас Георгиев/ 

Файлове