Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  на  МК СДС

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В чл.40 ал.1 т.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация е регламентирано създаването и функционирането на  постоянна Комисия за взаимодействие с гражданското общество.

Групата общински съветници от местна коалиция „ СДС „ беше против създаването на подобен род синекурна структура и гласува против при приемане на Правилника.

Комисията бе създадена по настояване на Кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков и една от целите бе да се намери добра реализация за активистката на БСП госпожица Биляна Кирова.

В дебатите, които се проведоха както в комисията по приемане на правилник, така и в зала, ние изтъкнахме липсата на конкретни правомощия и компетенции и тези наши твърдения се потвърдиха във времето.

Комисията се явява пощенска кутия – постъпилите сигнали и искане за съдействие от страна на граждани на Община Русе , се предават по компетентност до Общинска администрация. Тази опосредствена връзка води и до недоразумения и щети за гражданите на Русе- пример е случаят с живущите от жилищни блокове „Захари Стоянов“, „Даме Груев“, “Кооперативен служител“ и „Керамик“ в опитите им да решат наболял от години проблем, свързан с бездействие от страна на общинска администрация и неумение на същата  да решава съществуващи градоустройствени проблеми.

С избирането на омбудсман на Община Русе, връзката между гражданите и администрацията и решаване на възникнали проблеми, ще бъде реализирана. Професионализмът на омбудсмана /обществения посредник/ ще спомогне за ефективно и професионално решение  на възникнали административни, организационни и социални проблеми.

Именно фигурата на обществения посредник обезмисля съществуването на постоянна комисия. Последната е създадена на партиен квотен принцип и именно начина на създаването и  е предпоставка за отсъствие  на обективност и ефективност.

С оглед изложеното и на основание чл.33,ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.21,ал.3 от ЗМСМА, предлагаме да вземете следното

РЕШЕНИЕ:

В чл.40  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, се заличава т.12 „Комисия за взаимодействие с гражданското общество“.

Общински съветници:

1.Елеонора Николова

2.Станимир Станчев

3.Деян Недков

4.Иван Григоров

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове