Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Решение за изменение на Решение № 1098, прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение на Решение № 1098, прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предвид извършените изменения на Закона за местните данъци и такси, и с оглед съответствието на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе със закона, с вх.№ 52/10.01.2011 г. на ОбС Русе, бе внесено предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе. С Решение № 1098 бяха приети предложените промени. В това решение, поради техническа грешка при изготвянето на предложението, са допуснати две несъответствия. Първата е в заглавието след думите „Наредба 20” е останал текста за таксите вместо за данъците. Втората е в §1 вместо правилното „чл. 2” е записано „чл. 1”. В мотивите към предложението са изложени исканите промени в Наредба № 20. По комисиите и на заседанието на общинския съвет се разгледаха предложенията, обсъдени бяха размерите на данъците, а тези по таксите се обсъждаха по отделна точка. Не е съществувала неяснота относно приетият акт. Също така е видно, че изброяването на местните данъци е в чл. 2 от Наредба № 20, а не в чл.1. Считам за уместно и с оглед стабилитета на такъв важен нормативен административен акт като Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе да се отстранят тези несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл.96, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:
Изменя свое Решение № 1098, прието с Протокол № 54 от 27.01.2011 година както следва:
1. В заглавието, след „Наредба № 20” текстът „за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе” се заменя с „за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе”.
2. В §1 думите „чл. 1” се заменят с „чл. 2”.

ВНОСИТЕЛ:
Божидар Йотов,
Кмет на Община Русе

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” № 6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове