Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Въпросите, свързани с изискванията, ограниченията и забраните при движението на превозните средства в гр. Русе са уредени в Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Същата е приета с Решение № 1101 по Протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с Решение № 169 по Протокол № 12 от 23.04.2004 г., Решение № 168/16.09.2004 г. на РОС, Решение № 388/12.11.2004 г.; Решение № 450/22.12.2004 г.; Решение № 780/28.01.2010 г.; Решение № 864/22.04.2010 г.; Решение № 1033/18.11.2010 г.; Решение № 25/17.09.2010 г.; Решение № 1175/14.04.2011 г.; Решение № 225/21.06.2012 г., Решение № 445/24.01.2013 г. и Решение № 334/19.09.2016 г. Причините, които налагат извършване на промени са мотивирани групирани в пет групи съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА).
1. Причини, които налагат приемането на промените в наредбата:
В досегашния текст на чл.19(3) от Наредба 18 на Общински съвет Русе е записано, че Забраните за движението на моторни превозни средства в пешеходните зони, централен градски площад, парковете и градините на гр. Русе, не се отнасят за товарни и специализирани автомобили на аварийните служби, когато работят за отстраняване на авария, и за тези на комуналните дейности – за смет, миене, метене и почистване на сняг.
Изричното изброяването на видовете комунални дейности в чл.19(3) от Наредба 18 на Общински съвет Русе е ограничително и не обхваща всички комунални дейности, за които следва да се разреши навлизане на МПС-та в пешеходните зони, централен градски площад, парковете и градините на гр. Русе.
Въвеждането в чл.22 (1) от Наредба 18 на Общински съвет Русе на възможност за безплатно паркиране на електрическите и хибридните моторни превозни средства в зоните за платено паркиране в гр. Русе е продиктувано от цели за насърчаване на водачите да използват моторни превозно средства, минимално замърсяващи околната среда.
Усилията на общинската администрация в областта за опазване на околната среда са насочени Община Русе да отговаря на критериите на Европейския съюз за чистота на атмосферния въздух, да се защити здравето на хората и се предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности.
Обществената осведоменост относно замърсяването на въздуха е висока и гражданите очакват органите да предприемат действия. В неотдавнашно проучване на общественото мнение в ЕС относно околната среда замърсяването на въздуха бе посочено като източник на най-голямо безпокойство сред гражданите след изменението на климата (Специално издание на Евробарометър 468: Отношение на европейските граждани към околната среда). Те имат основателни очаквания, че ще бъдат предприети ефективни действия на всички равнища, за да се намали замърсяването на въздуха и да бъдат защитени от неговите вредни последици.
Основният механизъм, по които автотранспортът генерира частици в атмосферния въздух е горивния процес в двигателя. Поради непълното изгаряне на тежките компоненти в горивото се образуват сажди, които през изпускателната система на автомобила се изхвърлят в атмосферата. Доколкото бензинът и газовите горива не съдържат тежки въглеводороди, изгарянето им в двигателите с вътрешно горене обикновено не е съпроводено с отделяне на сажди. По тази причина се приема, че работата на бензиновите двигатели не води до образуване на сажди. Изключение правят силно износени бензинови двигатели, при които в горивната камера прониква смазочно масло. Изгарянето на дизелово гориво обаче в много случаи води до генериране на сажди. Този процес е особено силен, когато към горивните камери се подава силно обогатена на гориво смес (процес на ускоряване). Независимо, че през последните десетилетия дизеловите двигатели се усъвършенстваха много, процесът на непълно горене при ускоряване не е овладян. Като техническо решение към изпускателна система на новите дизелови автомобили се монтира филтър за частици. У нас няма задължително изискване за наличие на филтър за частици към дизеловите автомобили.
Предвид своите технически особености, хибридните автомобили консумират по – малко конвенционално гориво (бензин, дизел), което от своя страна води до отделяне на по-малко вредни емисии в атмосферата, а електрическите – не отделят вредни емисии. Предвид обстоятелството, че те се задвижват предимно от електромотори, който са почти безшумни, хибридните и електрическите автомобили спомагат и за намаляване на сума в околната среда.
Имено поради гореизложеното мярката цели подобряване качеството на атмосферния въздух.
В чл.28, ал.1 се предлага да отпадне т. „в“ „Самотаксуване с предварително закупен „Талон за паркиране“, поради липсата на интерес към този начин на заплащане на таксата за паркиране от страна на гражданите и поради липсата на интерес от страна на фирмите към продажбата (разпространението) на талони за паркиране.
2. Цел на Промените
Промените в чл.19(3) от Наредба 18 на Общински съвет Русе се правя с цел да се позволи на автомобилите, които извършват комуналните дейности, да навлизат в пешеходните зони, централен градски площад, парковете и градините на гр. Русе за поддържането им. Това ще улесни извършването на всички видове комунални дейности за осигуряване на красива градска среда.
Въвеждането в чл.22, ал.1, т.1 от Наредба 18 на Общински съвет Русе на възможност за безплатно паркиране на хибридните моторни превозни средства в зоните за платено паркиране в гр. Русе преследва екологични цели. Замърсяването на въздуха е причина както за хронични, така и за тежки заболявания като астма, сърдечно–съдови проблеми и рак на белите дробове. Според последните данни от Световната здравна организация, равнището на замърсяване на въздуха остава опасно високо в много части на света, като 90 % от населението дишат въздух с високо съдържание на замърсители. Замърсяването на въздуха продължава да бъде основната причина от екологичен характер за преждевременната смъртност в ЕС, която според изчисленията възлиза на повече от 400 000 преждевременни смъртни случая годишно. За всичко това обществото плаща висока цена с големи външни разходи, свързани със здравето. Обществената осведоменост относно замърсяването на въздуха е висока и гражданите очакват органите да предприемат действия.
Въвеждането в чл.22, ал.1, т.2 от Наредба 18 на Общински съвет Русе цели улесняване на предоставянето на търговски услуги на територията на Община Русе и както и на държавните и общински институции да упражняват законовите си правомощия.
3. Финансови средства, необходими за прилагане на правилата.
За въвеждане на промените не се очаква да бъде разходван финансов ресурс.
4. Очаквани резултати от прилагане на Правилата
С въвеждането на промените в чл.19(3) от Наредба 18 на Общински съвет Русе се очаква подобряване на комуналните услуги на територията на Община Русе.
С въвеждането на възможността за безплатно паркиране в зоните за платено паркиране на хибридните МПС-та се очаква подобряване качеството на атмосферния въздух.
С въвеждането на възможност за безплатно паркиране на превозните средства собственост на физически и юридически лица извършващи търговска дейност се очаква подобряване на предоставяните търговски услуги на територията на Община Русе, както и на държавните институции да упражняват законовите си правомощия.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз
Не се установи промените в чл.19(3) от Наредба 18 на Общински съвет Русе да противоречат на правото на европейския съюз.
Не се установи промените на чл.22(1) от Наредба 18 на Общински съвет Русе предвиждащи възможността за безплатно паркиране в зоните за платено паркиране на хибридните МПС-та. да противоречат на правото на европейския съюз. Напротив мярката преследва целите по чл.191, ал.1 Договора за функциониране на европейската общност (ДФЕО) и е в синхрон с принципите залегнали в чл.191 т.2 от (ДФЕО). Не е маловажно и обстоятелството, че с решение от 05.04.2017г. по дело C 488/15, Съдът на Европейската общност задължи България да предприеме незабавни мерки по намаляване нивата на замърсяване на атмосферния въздух.
Не се установи промените на чл.22(1) от Наредба 18 на Общински съвет Русе, предвиждащи възможност за безплатно паркиране на превозните средства, собственост на физически и юридически лица, извършващи търговска дейност, както и на държавните и общински институции когато упражняват законовите си правомощия да противоречат на правилата на европейското законодателство.
Тук следва да се посочи, че съгласно 107(1) от Договора за функциониране на европейската общност (ДФЕО), всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.
Настоящата мярка не попада под тази хипотеза защото въпреки, че Община Русе се лишава от възможността да акумулира известни приход от такси на паркиране в зоните за преференциално паркиране, мярката не е дискриминационна. Всички субекти извършващи търговска дейност могат (ако пожелаят) да се възползват от нея т.е същата не предоставя преимущество на едно предприятие над друго, предвид това мярката не следва да се смята за селективна и застрашаваща конкуренцията в Европейската общност. В тази насока, параграф 53 и 55 на съдебно решение Евентех – C 518/13, EU:C:2015:9 по описа на Съда на Европейската общност (СЕО) и съдебно решение по дело C 20/15 P и C 21/15 P по описа на СЕО.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на наредбата следва да се публикува на интернет страницата на Общинския съвет, с оглед предоставяне на възможност за предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването му.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинския съвет Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК, Общински съвет-Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§1 В чл.19, ал.3 се променя по следния начин: „Забраните посочени в предходната алинея 1, не се отнасят за товарни и специализирани автомобили на аварийните служби, когато работят за отстраняване на авария, и за тези извършващи комунални дейности.“
§2. чл. 22 се изменя по следния начин:
„(1) Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране, с изключение на:
1. Електрическите и хибридните превозни средства;
2. Превозните средства собственост на физически и юридически лица извършващи търговска дейност, свързана с товарене и разтоварване, както и на държавни и общински институции за упражняване на техните правомощия, които са снабдени с пропуск.
(2) Пропуските по ал.1, т.2 се издават от кмета на Община Русе, след представяне на молба в свободен текст, която трябва да съдържа наименование и ЕИК на търговеца, като се приложи копие на свидетелството за регистрация на МПС, за което се иска пропуск.
§3. Чл.28,ал.1, т. „в“ се отменя.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове