Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОМЯНА В НАРЕДБА № 21 НА ОБС – РУСЕ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р ТЕОДОР ОДЖАКОВ
И ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОТНОСНО: ПРОМЯНА В НАРЕДБА № 21 НА ОБС – РУСЕ

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Следвайки текстовете на Наредба 21 група съветници, внесохме Правилник за начина и условията за отпускане на помощ за ученици, настанени в специализирани институции по смисъла на ЗСП. На проведена работна среща с общинска администрация и ръководствата на домовете бе поставен въпроса, че наредбата не обхваща най-малките деца без родителски грижи, които се настаняват в дома „Надежда”. Очевидно при тях обект на стимулиране и подпомагане няма да бъде училищния успех, тъй като са на възраст до 8 години, а само дарбите, които тези деца проявяват.
Разчитаме на вашата подкрепа за спешно изменение на наредбата, така че тези малки жители на Русе да могат да се ползват от общинската подкрепа още с началото на новата учебна година.
Предлагаме да бъде взето следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК и чл.14, ал.1 от ЗНА, Общинският съвет приема „Наредба за изменение на Наредба 21 на Община Русе.
1. Настоящият текст на чл.8, т.3 добива следната редакция:
„Право на ежемесечно целево подпомагане за отличен успех или проявени дарби имат децата, настанени в специализираните институции по смисъла на Закона за социално подпомагане за деца на територията на Община Русе. Подпомагането се извършва по ежегодно одобряван от ОбС – Русе поименен списък.
2. Създава Преходна и заключителна разпоредба със следния текст:
§1. Промяната на чл.8, т.3, приета с решение № ………. от ………….. влиза в сила от 01.08.2011 г.

ВНОСИТЕЛИ:
1.
(Искрен Веселинов)
2.
(д-р Теодор Оджаков)

Файлове