Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проткол № 2 От второто заседание на ОбС – Русе, проведено на 19.12.2007 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги” на Община Русе

На заседанието присъстваха 51 общински съветници.

Г-н Искрен Веселинов: „Уважаеми колеги, 49 са присъстващите съветници в залата и мога да обявя второто заседание на ОбС – Русе за открито. Дневният ред ви е раздаден предварително и обявен чрез средствата за масова информация. В деловодството на ОбС преди да пристъпим към обсъждане на дневния ред, съобщавам, че са постъпили две заявления за формиране на групи съветници. Едното е от ПП „Северна лига”, „Народняшка земеделска партия Никола Петков” и независимите общински съветници В. Епщайн и Евг.Велковски, които постигат споразумение за формиране на група „Център”.
Другото споразумение е на общинските съветници избрани с листата на ПП „Българска социалистическа партия”, които няма да ги изброявам поименно, съставят група на БСП с ръководство – председател В. Калчев, зам. Председател – Св. Лазаров и секретар – Пл. Рашев.
Ръководството на група „Център” се състои от двама съпредседатели – В. Епщайн и Т. Бонев.
Преминаваме към дневния ред. Имате думата за предложения, ако има такива разбира се.
Ако няма, гласуваме дневния ред.
Г-н Иванов, Вашия вот? „За”
Кворум – 49. С 49 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Вносител: Временна комисия по изготвяне на Правилника
2. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 г.
Вносител: Кмет на Община Русе
3. Придобиване право на собственост от Община Русе върху имот държавна собственост

Файлове