Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОВ № 12 ОТ ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 21.06.2012 г., начало 09:00 часа.

От общо 51 общински съветника присъстваха 49, отсъстваха: Антон Данаилов и Орлин Танов.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Нека все пак, за да е документирано, да направим проверка на кворума. Моля проверка на кворума. С устройства са гласували 37 общински съветници. Имаме кворум. Можем да започнем нашата работа. Уважаеми дами и господа, моля за тишина. Там в дясно, в ляво по точно. Уважаеми дами и господа имате пред себе си предложението за дневен ред. Искам да спомена предварително, че т. 9, т. 18 и т. 37 от дневния ред са включени в дневния ред след като бяха обсъдени на Председателски съвет, на основание на чл. 63, ал. 2 от нашия Правилник. Имате думата за предложение за промени или допълнение към дневния ред. Г-н кмета иска думата.
Г-н П. Стоилов: Уважаеми г-н Председател. Уважаеми дами и господа общински съветници. Общинска администрация оттегля т. 19 – К.Л. 183, касаещ провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ воден обект – микроязовир в с. Тетово. В предвид. Обстоятелства, които не са взети в предвид при разработване на предложението за проект за решение.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кмета. Други желаещи да вземат отношение по така предложения дневен ред. Заповядайте. Г-жа Ахмедова има думата.
Г-жа Ф. Ахмедова: Уважаеми г-н Председател. Уважаеми г-н Кмете. Колеги. Предложението ми е: изказванията на гражданина, което е предвидено за т. 38, да бъде преместено в т. 31. тъй като по него молба ние разгледахме на Председателски съвет, че точно тази точка касае. И считам, че е по целесъобразно да го изслушаме в самата точка, а не както е по правилника ни – във втората, при започването на втората част на заседанието.
Засл. проф. В. Пенчев: Да. Благодаря на г-жа Ахмедова. Това ще го гласуваме. Вместо 38 да бъде към 31-ва точка. Нали така. Добре. Други предложения за дневния ред има ли. Не виждам други предложения. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Ахмедова – изказването на гражданина да стане към самата точка, т.е. не непосредствено след обедната почивка, а към т. 31 от дневния ред. Моля процедура на гласуване на това предложение.

КВОРУМ – 45. С 26 гласа „за”, 5 „против” и 14 „въздържали се” се прие предложението,

Засл. проф. В. Пенчев: Което означава, че гражданинът ще направи своето изказване към т. 31. С това дневния ред е приет. Може да пристъпим към конкретното негово изпълнение. Г-н Манолов иска думата. Заповядайте. Процедурно предложение предполагам.
Г-н М. Манолов: Да. Г-н Кмет. Г-н Председател. Колеги. Аз вземам думата по точка извън дневния ред – т. 76, ал. 7 от нашият правилник. Ще прочета една декларация от политическа партия „Атака”.

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ПП „Атака”-Русе, против повишението на цената на топлинната енергия в гр. Русе, от 01.07.2012 г. от „Топлофикация” ЕАД.

Уважаеми русенци, ПП „Атака” е твърдо против неконтролируемото и неаргументирано увеличение цената на топлинна енергия в гр. Русе. По предложение на топлофикационните дружества, в случая „Топлофикация-Русе” ЕАД, цената на топлинната енергия се определя от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. За да бъде утвърдена промяната на цената на топлинната енергия, произвеждана от „Топлофикация–Русе” ЕАД, ДКЕВР извършва регулаторен преглед, като отчита измененията в цената на основното гориво – въглища, валутни курсове, капитала на дружеството и др. На пресконференция на 01.06.2012 г. ДКЕВР обявиха намаляване цените на топлинната енергия от топлофикационните дружества с изключение „Топлофикация-Русе”, което повишава цените на парното с 11,6 % и електрическата енергия с 15, 7. В Народното събрание – депутатът от „Атака”, г-н Любомир Владимиров, възрази категорично срещу незаконното увеличението на цените в Русе, поиска оставката на Председателя на ДКЕВР – г-н Семерджиев, както и …, който не само не защитава българските граждани, но и чинно се съгласява с финансовите условия на монополните дружества. Русенци трябва да знаят, и да получат ясна и точна информация, за това което ги очаква при плащането на паричните поредни сметки. По данни на „Атака” печалбите и абонатите на „Топлофикация-Русе” ЕАД са намалели драстично, и е ли е това начинът, по който държавата удовлетворява частните интереси на монополните дружества. Русенското гражданство и ПП „Атака” задават редица въпроси и са възмутени от силното налагане на нови цени на топлинната енергия. С какви основания „Топлофикация–Русе” иска и получава от ДКЕВР драстично увеличаване на сметките за топлинна енергия? По каква методика и критерий обосноваващи увеличението на топлинната енергия от 01.07. ДКЕВР взема това решение – без пардон налага нови цени на русенските граждани? На въпросите тук ние приетите от ПП „Атака” очакваме отговор и съдействие от българската държава. Благодаря Ви.
Засл. проф. В. Пенчев: Така. Всъщност по чл. 76 от Правилника – ал. 7. Но малко прибързахме. Ние всъщност гласувахме да влезе изказването на гражданина към т. 31. Остана да гласуваме дневния ред като цяло. Така че нека да се върнем на дневния ред. Моля процедура на гласуване на дневния ред като цяло с така приетата. Уточняване за изказването на гражданина.

КВОРУМ – 47. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 173 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Предложение: кмет
2. К.Л. 201 Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода ноември 2011 г. – май 2012 г.
Предложение: председател ОбС
3. К.Л.202 Проект Русе
Предложение: общински съветник
4. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост
Предложение: кмет
5. К.Л. 198 Създаване на ново общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление
Предложение: кмет
6. К.Л. 190 Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД на безвъзмездно право на ползване на 2 броя магазинa
Предложение: кмет
7. К.Л. 191 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет), гр. Русе, ж.к.Чародейка – Г – юг, ул.”Тодор Икономов”, АОС № 5520/31.07.2008г.
Предложение: кмет
К.Л. 192 Решение за приватизация чрез търг на 100 % от капитала на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе
Предложение: кмет
8. Уреждане на банкова гаранция и кредитна линия за участие в обществена поръчка.
Предложение: кмет
9. К.Л. 187 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти-държавна собственост, представляващи обект „Гражданско летище за обществено ползване-Русе”
Предложение: кмет
10. К.Л. 199 Придобиване в собственост на Община Русе на имоти, държавна собственост
Предложение: кмет
11. К.Л. 174 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот-публична общинска собственост на детска ясла № 15, намираща се територията на община Русе.
Предложение: кмет
12. К.Л. 175 Обявяване на имот-публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имота на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Спортен клуб ДЖАМБО-2006”.
Предложение: кмет
13. К.Л. 178 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
14. К.Л. 180 Безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
Предложение: кмет
15. К.Л. 181 Промяна и допълване списъците на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Предложение: кмет
16. К.Л. 197 Изменение на Решение № 1307, прието с протокол № 62 от 16.09.2011 г. на ОбС – Русе за прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Александровска” № 106 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
Предложение: кмет
17. Придобиване от Община Русе на учредено право на строеж за рекултивация на имот с идентификатор 63427.59.26 и съгласие за придобиване в собственост
Предложение: кмет
Предложение: кмет
18. К.Л. 184 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение “Русенска търговско индустриална камара”
Предложение: кмет
19. К.Л. 185 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Предложение: кмет
20. К.Л. 179 Предоставяне за общо ползване на одобрените в Годишния план за паша за 2012 г. – публична общинска собственост на ГД „Мартен”
Предложение: кмет
21. К.Л. 177 Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
22. К.Л. 176 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе”
Предложение: кмет
23. Питания

24. К.Л. 182 Разкриване на нова социална услуга в общността „Приют за лица” в гр. Русе, ул. „Тракция” № 25, считано от 01.01.2013 г.
Предложение: кмет
25. К.Л. 188 Приемане на решение за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа” за деца в риск
Предложение: кмет
26. К.Л. 189 Приемане на решение за Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома”
Предложение: кмет
27. К.Л. 195 Промяна на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
Предложение: кмет
28. К.Л. 169 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Изменение на план за регулация / ИПР / за УПИ: І-285, ІІ-286, ІІІ-287, ХХІІІ-307, ХХІV-306, ХХV-305 и ХХVІ-304 в кв. 39, изменение на план за регулация / ИПР / за УПИ: VІІ-308 и VІІІ-309 в кв. 40 и изменение на план за улична регулация / ИПУР /, като улицата от ОТ 125 до ОТ 129 отпада и се предвижда продължение на ул. „Иван Вазов” от ОТ 129 до ОТ 386 по плана на с. Басарбово.
Предложение: кмет
29. К.Л. 170 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / от ОТ 8536 до ОТ 8537, план за регулация / ПР / на кв. 718 за УПИ ХІІІ-369 и изменение на план за регулация / ИПР / на УПИ ХVІІІ-342 и ХІХ-343 в кв. 717 – ж.к. „Родина 1” – гр. Русе.
Предложение: кмет
30. К.Л. 171 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / и план за улична регулация / ПУР / на улица, свързваща бул. „Липник” с улица „Чипровци” в ж. к. „Родина”- гр. Русе.
Предложение: кмет
31. К.Л. 172 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. кабел ниско напрежение
Предложение: кмет
32. К.Л. 193 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – план за улична регулация / ПУР / от О.Т. 10075 до О.Т.10414 и изменение на план за регулация / ИПР / на УПИ VІ-85 и УПИ ХІХ-661 в Източна промишлена зона по плана на гр. Русе.
Предложение: кмет
33. К.Л. 186 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация
Предложение: общински съветници
34. К.Л. 196 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” – Георги Александров Божков
Предложение: общински съветници
35. К.Л. 200 Приемане на декларация
Предложение: общински съветник
36. Създаване на работна група, която да подготви предложение за промяна на нормите, които регламентират условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на Община Рсе, както и работна група, която да подготви проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
37. Изказвания на граждани 

Файлове