Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферентна връзка на 25 март 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Алисе Муртезова и Елеонора Николова. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, стартираме проверка на кворума, посредством приложенията, моля да се регистрирате. 40 общински съветници са се регистрирали в системата. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам 20-то редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с нашата работа, искам от името на всички общински съветници да честитя рождения ден на Полина, нашата сътрудничка, която така помага на всички нас в работата ни като общински съветници. Днес е рожденик да ѝ пожелая много здраве, успехи на нея и на семейството ѝ и само положителни емоции. За съжаление днес сме в такава ситуация, че няма как да се виждаме, но …

            Г-жа Росица Георгиева: Господин Председател, ако позволите …

            Г-н Иво Пазарджиев: Позволявам.

            Росица Георгиева: Росица Георгиева съм, да поздравя днеска е и големия християнски празник Благовещение. В този ден църквата определя като Деня на майката, така че на всички колеги жени в общинския съвет желая много здраве, а на всички останали здраве, сили и успехи. Честит празник!

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря, г-жо Георгиева. Продължаваме с нашата работа. На основание чл. 106 от Правилника за организация и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация обявявам постъпилите питания. Питане от общинския съветник Биляна Кирова с вх. № 233 от 11.03.2021 г. с писмен и устен отговор, както и питане с вх.№248 от 17 март от общинския съветник Алисе Муртезова също с писмен и устен отговор. Съгласно последните редакции на правилника ни писмения отговор ще бъде предоставен след прочитането от общинска администрация. (прекъсва не се чува) електронната поща … Започваме с разискванията по дневния ред. Както друг път, така и сега ще моля, ако има желаещи за изказване да ги правят в общия чат, аз го следя и него. Има една допълнителна точка, която е по предложение на кмета на Община Русе, имате я представена на електронните пощи. Точката касае Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински обекти за периода от 01.02.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, чиято дейност е засегната от наложените временни противоепидемични мерки със заповеди на Министъра на здравеопазването на Република България през време на извънредната епидемична обстановка, удължена със съответния нормативен акт. Аз предлагам … секунда само, предлагам тази точка да бъде гласувана след последната точка, а именно тя да стане 35-та, а питанията да станат 36-та точка. Има ли други предложения? Добре, подлагам на гласуване моето предложение въпросната точка да бъде като 36-та да бъде включена в дневния ред. Моля, да си включите пултовете за гласуване, ще изчакам да се регистрират повече съветници. Виждам, че пултовете са активни, моля, да стартираме режим на гласуване.

КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам заявили желание в общия чат. Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 39. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.418 Необходимост от разрешение за продажба на недвижим имот, собственост на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД
 2. К.л.410 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 3. К.л.408 Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014-2020 г.
 4. К.л.409 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 5. К.л.411 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: ул. „Рига“ №24, град Русе, предмет на АОС №9855/16.10.2020 г.
 6. К.л.412 Откриване на процедура за приватизация на сграда за търговия – бивша сладкарница „Бор“ в кв. Дружба II-„Селеметя“, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Кръстец“ №81, предмет на АОС №5335/14.02.2008 г.
 7. К.л.413 Откриване на процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.7.273.1, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, предмет на АОС №7743/25.03.2016 г.
 8. К.л.414 Допълване на Годишния план за работа по приватизация през 2021 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, предмет на АОС №8730/09.11.2018 г.
 9.  К.л.419 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Нови Халваджи“
 10. К.л.420 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Вихрен“ №1
 11. К.л.421 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Слав“ №9 А  
 12. К.л.422 Учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на склад към съществуващ гараж, с адрес гр. Русе, ул. „Рига“
 13. К.л.423 Съгласие за продажба на общински терен от 22 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ IX-1204 в кв. 97 по регулационния план на град Мартен, Община  Русе
 14. К.л.424 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVIII-153 в кв. 149 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 15. К.л.425 Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 20.04.2021 г. (вторник) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 27.04.2021 г. (вторник)
 16. К.л.437 Откриване на процедура за провеждане на продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №86, представляващ УПИ II в квартал 7 по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС
 17. К.л.415 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост – автоспирка, разположена в село Тетово, Община Русе
 18. К.л.416 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 19. К.л.417 Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост,  с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37
 20. К.л.433 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. 
 21. К.л.427 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2020 г.
 22. К.л.429 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2021 година
 23. К.л.434 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.  
 24. К.л.426 Предоставяне на общински паркинг „Воден“ за безплатно ползване
 25. К.л.428 Годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
 26. К.л.431 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за 2021 год.
 27. К.л.432 Кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги, за конкретни бенефициенти /КБ/
 28. К.л.430 Приемане на бюджетна прогноза 2022 – 2024 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
 29. Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 30. К.л.435 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на пътна връзка през ПИ 47336.61.148 в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен   
 31. К.л.436 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имоти с идентификатори 63247.169.553, 63427.169.554, 63427.169.558 и 63427.169.542 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 32. К.л.438 Даване на разрешение за  изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.146.13, находящ се в местността „Хаджигенова чешма“, гр. Русе
 33. Вх.№ 230/2021 Опрощаване на публично вземане по Молба за опрощаване до Президента на Република България с вх. № 94-05-23/08.01.2021г.
 34. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе за периода месец април 2021 – юли 2021 г.
 35. Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински обекти за периода от 01.02.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, чиято дейност е засегната от наложените временни противоепидемични мерки със заповеди на Министъра на здравеопазването на Република България през време на извънредната епидемична обстановка, удължена с РМС № 72/26.01.2021 г.
 36. Питания

Файлове