Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 25 май 2017 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Веселин Велчев и д-р Теодора Константинова. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, всички да седнат, които са готови. Уважаеми колеги, да стартираме проверка на кворума. Гласувайте с устройствата. Регистрирали се 40 общински съветници, има повече в залата, които още не гласуваха. Имаме необходимия кворум, откривам редовното заседание на общинския съвет. Преминаваме към точка 1, обсъждане на дневния ред, имате думата за въпроси, предложения и изказвания. Не виждам, гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 45. С 44 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. К.л.514 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2016 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
2. К.л.530 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД (ЦДМ 1 – Русе)
3. Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД /“УМБАЛ-РУСЕ“ АД/
4. К.л.520 Съгласие за продажба на общински терен от 130 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ V-116 в кв. 968 по регулационния план на град Русе
5. К.л.521 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – чатна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона“, землище на село Басарбово, Община Русе
6. К.л.522 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 19 кв.м. по улична регулация, срещу част от 2 кв.м. от ПИ с идентификатор 63427.2.5802 – частна собственост към улица ‚Алея Освобождение“ №66 в кв. 12 по плана на град Русе
7. К.л.523 Учредяване безвъзмездно право на управление върху масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ I – за училище, кв. 54, по плана на с. Сандрово, в полза на кметство с. Сандрово
8. К.л.524 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.9.601 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Димитър Гичев“
9. К.л.525 Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на труда и социалната политика на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“№45, за срок от 5 /пет/ години
10. К.л.518 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
11. Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
12. К.л.526 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.07.2017 г.
13. К.л.527 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
14. К.л.528 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2017 година
15. К.л.517 Годишен отчет за осъществените читалищни дейности по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2016 г.
16. Разкриване на две яслени групи към Детска градина „Пролет“ – гр. Русе, ул. „Котовск“ №6
17. К.л.513 Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
18. К.л.516 Одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
19. К.л.515 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за нуждите на общините – Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово“ по процедура BG16M10PO002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
20. К.л.529 Приемане на Подробен устройствен план – ПЗ на УПИ I-7520 – за озеленяване и УПИ II-7280 – за обществено обслужващи дейности – паркинг, кв.874, ЦГЧ, гр. Русе
21. К.л.519 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
22. Одобряване на анекс към партньорско споразумение по проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020
23. Изказване на граждани – вх.№360/16.05.2017 г.
 

Файлове