Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 14 декември 2017 година, начало 09:00 часа

 От общо 51 общински съветници присъстваха всички. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Така, проверка на кворума. Регистрирали са се 42 общински съветници, имаме необходимия кворум и може да започнем. Първо, предоставям думата на Асен Станчев, председател на Общинската избирателна комисия.
Г-н А. Станчев: Уважаеми общински съветници, на 28.11.2017 г. почина общинския съветник Валери Игнатов Матеев, поради което в изпълнение на законовите правомощия на Общинската избирателна комисия със свое Решение №311/07.12.2017 г. бяха прекратени неговите правомощия и беше избран следващия от листата на местната коалиция Патриотите – ВМРО, а именно Траян Тихомиров Тотев. Моля, г-н Тотев да заповяда. Моля, да повтаряте след мен. „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Русе и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.“
Господин Тотев положи клетва и подписа клетвена декларация.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Така, докато се подпише и седне колегата, на председателски съвет уточнихме по предложение на д-р Константинова от предходното заседание, ще има списъци, които вие видяхте вече в началото, ако някой е пропуснал да се подпише и в края на заседанието също ще се подписваме, като ще помоля да не се връщат устройствата до приключване на сесията. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме постъпили предложения за извънредни точки, които ще ги подложа на гласуване, тъй като не са обсъждани на председателски съвет. Едната е Промяна в предмета на дейност на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе. Има ли някакви предложения или възражения за включването на тази точка? Да … (коментар от зала не се чува) Да, значи ние тука кратка консултация проведохме, разбира се веднага ще уважим, но тъй като започна с флашмоба, трябваше в началото да бъде това, а така тръгна и сценария, предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта на нашия колега. Да, благодаря. По точката, която предложихме за Център за ученическо техническо и научно творчество, има ли някакви предложения? В дневният ред ще влезе след 25 точка, преди питанията. Така, гласуваме дали да се включи тази точка в дневния ред като 26-та.
КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ( коментар от зала не се чува) Разменили сте си устройствата, добре. Тихомире, Тихомир Георгиев, ти гласува ли? (коментар от зала не се чува) Понеже размениха устройства да прегласуваме дневния ред. Наново гласуваме дневния ред. Така, стартирано е.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Също извънредна точка, предложение от Иво Пазарджиев, председател на групата общински съветници на Патриоти – ВМРО – Глас народен за промяна в състава на постоянните и специализирани комисии към Общинския съвет. Това е логично, тъй като нов колега имаме, подлагам на гласуване включването на точката.
КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Като 27-ма точка ще бъде включена. Постъпило е заявление от Мариян Димитров, което не е обсъждано на председателски съвет, той беше проведен не в петък, а по-рано, затова ще подложа на гласуване дали да бъде включено в дневния ред изказване от Мариян Димитров. Подлагам на гласуване. Моля? (коментар от зала не се чува) Това е като последна точка от дневния ред, като последна точка от дневния ред. (коментар от зала не се чува) Не, не извън точка от дневния ред, като питане е. Прегласуваме, включете наново, като последна точка.
КВОРУМ – 50. С 37 гласа „за”, 6 „против” и 7 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Включва се като последна точка в дневния ред. Така, като цяло ще гласуваме дневния ред. Гласуваме.
КВОРУМ – 51. С 51 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
2. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
3. Определяне на концесионер по процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис – обект – публична общинска собственост
4. К.Л. 696 Промяна в съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ АД и „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД
5. К.Л. 684 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда – търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв. м., състоящ се от търговска зала и склад, и маза с площ 34 кв. м., с административен адрес ул. „Николаевска“ 54, гр. Русе, съгласно АОС №7132/14.01.2014 г.
6. К.Л. 687 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, по ул. „Плиска“03, бл. „Орфей“, вх. В, на Основно училище „Отец Паисий“ гр. Русе
7. К.Л. 689 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОУ „Васил Априлов“, гр. Русе, бул. „Липник“№78
8. К.Л. 690 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“№16, ет. 1 като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол
9. К.Л. 693 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2018 година
10. К.Л. 694 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
11. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
12. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
13. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
14. К.Л. 685 Проект за 58. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2018 г.
15. К.Л .686 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2018
16. К.Л. 699 Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019)
17. К.Л. 697 Приемане План за действие на Община Русе /2018-2020 г./, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2013-2020/ – област Русе
18. К.Л. 698 Приемане на Програма на Община Русе по изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.)
19. К.Л. 695 Кандидатстване по Проект „Красива България“, Кампания 2018
20. К.Л. 681 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ по проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
21. К.Л. 700 Премахване на сгради общинска собственост с идентификатори 63427.2.5735.1 и 63427.2.5735.2 по КК на гр. Русе, намиращи се в поземлен имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Придунавски“, бивша Гребна база
22. К.Л. 688 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.227.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност Над линията
23. К.Л. 683 Изменение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение №1255 по протокол №44/11.12.2014 г., допълнена с Решение №1274 по протокол №45/22.01.2015 г., изменена и допълнена с Решение №138 по протокол №6/25.02.2016 г., изменена с Решение №204 по протокол №8/21.04.2016 г. на Общински съвет – Русе
24. К.Л. 692 Създаване на временна комисия
25. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2018 г.
26. Промяна в предмета на дейност на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе
27. Промяна в състава на постоянните и специализираните комисии към Общински съвет – Русе
28. Питания на общински съветници
29. Питане на Мариян Димитров вх. № 865/06.12.2017 г.

Файлове