Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 септември 2017 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Мирослав Славчев, Кристиян Галев, Елка Симеонова, д-р Милко Борисов, Веселин Велчев и Теодор Георгиев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Микрофона, може ли малко да усилим? Проверка на кворума да стартираме. Проверка на кворума, гласуваме. 34-ма са се регистрирали, видимо има повече в залата. Имаме необходимия кворум, откривам заседанието на Общинския съвет. Първо две съобщения, има молба от местна гражданска инициатива за запазване на Вития мост, която е входирана на 14 септември. Още на 14-ти е изпратено в ГРАО за проверка на подписи, така както се изисква по закона. Все още нямаме отговор, уведомявам ви, че на следваща сесия това ще бъде разгледано. На 20-ти юли е постъпило уведомление от Стоян Янев за напускане на групата на Реформаторския блок в Общинския съвет, декларирал е желанието си, уведомявам за това. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има предложение за извънредна точка, потвърждаване на част от Решение 582, прието с Протокол №24 от 20.07.2017 г., това касае ЕГГЕД Русе. Първо, по включването на тази точка като извънредна в дневния ред, има ли? Режим на гласуване за включване на точката като извънредна в дневния ред.
КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Предложението е прието, ще я включим като точка първа, тъй като трябва да бъдат извършени някои действия, а сроковете текат, за да може да се включи за събранието на ЕГГЕД. По дневният ред, обсъждаме, имате думата за предложения, за въпроси. Не виждам. Гласуваме дневният ред.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Потвърждаване на част от Решение № 582, прието с Протокол №24 от 20.07.2017 г. на Общински съвет – Русе
2. К.Л. 602 Информация за финансово-икономическото състояние за отчетната 2016 г. на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала
3. К.Л. 601 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.24 и административен адрес, гр. Русе, ул. „Борисова“№51, вх. 1, АОС №6621/23.01.2012 г.
4. К.Л. 603 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.1748 (УПИ VIII-1784, кв. 231 по регулационен план) по ул. „Проф. Асен Златаров“№38 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
5. К.Л. 604 Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Общината, представляващ ¼ ид. части от апартамент, находящ се в гр. Русе
6. К.Л. 605 Застраховане на общински жилищни имоти – частна общинска собственост
7. К.Л. 606 Учредяване право на надстрояване за изграждане на обект „Надстройка с един етаж над два съществуващи магазина“ на сграда с идентификатор 63427.4.566.32 по Кадастралната карта на гр. Русе, намираща се в гр. Русе, жк. „Дружба-3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“
8. К.Л. 610 Съгласие за продажба на общински терени от 2 кв.м. и 5 кв.м. по улична регулация, 5 кв.м. от терен за комплексно жилищно застрояване, приобщени към УПИ IV – 1228 в кв. 786 по регулационния план на град Русе
9. К.Л. 607 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от сгради – публична общинска собственост, находящи се в гр. Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“№20
10. К.Л. 608 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
11. К.Л. 616 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
12. К.Л. 609 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна едноетажна сграда – автоспирка – публична общинска собственост, разположена в ПИ 502.1055 по кадастралния план на с. Ново село, Община Русе, ЕКАТТЕ: 52235
13. К.Л. 611 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна монолитна двуетажна сграда – публична общинска собственост, разположена в УПИ VIII – 277 – за общински център в кв. 18А по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, находяща се в гр. Мартен, Община Русе, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Родопи“
14. К.Л. 612 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Шахматен Клуб Дунав – 1931“
15. К.Л. 613 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна едноетажна сграда – автоспирка – публична общинска собственост, разположена в УПИ III – 530, за кметство от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе
16. К.Л. 614 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от едноетажна масивна сграда – Здравен дом – публична общинска собственост, ситуирана в УПИ IV – 722 – за Здравна служба, в кв. 58 по Регулационния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 801460, Община Русе
17. К.Л. 596 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2016 година, в едно с одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2016 г.
18. К.Л. 597 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2017 г.
19. К.Л 598 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017 година
20. К.Л. 599 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
21. К.Л. 600 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
22. К.Л. 615 Утвърждаване и дофинансиране на непълни и слети паралелки с пълняемост под задължения минимум за учебната 2017/2018 година
23. Изказване на Таня Станчева – вх.№ 595/2017 г.
24. Изказване на Красимира Господинова – вх.№ 596/2017 г.
25. Изказване на Антония Иванова – вх.№ 598/2017 г.
26. К.Л. 593 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
27. К.Л. 594 Промяна вида на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, в гр. Русе, ул. „Искър“№41, считано от 01.01.2018 г.
28. К.Л. 595 Промяна вида на социалната услуга „Дневен център за стари хора“ в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреждания в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“№47, считано от 01.01.2018 г.
29. К.Л. 584 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
30. К.Л. 591 Приемане на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет – Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „В1“ / по ул. „Александровска“ от пл. „Свобода“ до бул. „Цар Освободител“ / – гр. Русе и специфичните правила за приложението и
31. К.Л. 585 Промяна местоположението и броя на местата на таксиметровата стоянка на ул. „П. Д. Петков“ в гр. Русе
32. К.Л. 618 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.156.692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Под Левента“
33. К.Л. 592 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 63427.169.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Гълъбец“
34. К.Л. 586 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот №503.92 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово
35. К.Л. 587 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електрозахранване за ПИ 018004 и 018005 в м. „Бранзалана“, землище на с. Басарбово
36. К.Л. 588 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел за ПИ 068033 в землището на с. Сандрово
37. К.Л. 589 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване /въздушна мрежа НН/ до ПИ 63427.150.520 в м. „Караманлийка“, землище на гр. Русе
38. К.Л. 590 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV от ж.р. стълб №21 – ВЕЛ „Иваново“ до трансформаторен пост тип БКТП 20 kV в имот с идентификатор 63427.97.2 в местност „Харманлъка“, землище на гр. Русе
39. К.Л. 619 Кандидатстване с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
40. К.Л. 620 Кандидатстване с проектно предложение „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
41. К.Л. 621 Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
42. К.Л. 622 Кандидатстване с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
43. К.Л. 617 Отпускане на персонална пенсия
44. Питания на общински съветници
45. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 597/2017 г.
46. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 600/2017 г.
47. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 601/2017 г.
 

Файлове