Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 20 април 2017 година, начало 09:00 часа

 От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Валери Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да стартираме проверка на кворума. Моля, гласувайте или се отбележете с устройствата. 37 са се регистрирали с устройствата, имаме необходимия кворум. Уважаеми колеги, в началото на сесията предлагам с 1-минутно мълчание да почетем паметта на нашия колега Борислав Богомилов. Благодаря. Давам думата ба председателя на районната избирателна комисия, общинската избирателна комисия, господин Станчев.
Г-н А. Станчев: Уважаеми общински съветници …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Усилете микрофона.
Г-н А. Станчев: Уважаеми общински съветници, във връзка с постъпилото заявления в общинска …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля за тишина.
Г-н А. Станчев: … във връзка с постъпило в общинската избирателна комисия заявление от общинския съветник Пенчо Милков за прекратяване на пълномощията му във връзка с избирането му като народен представител, ОИК с решение №308 от 4 април прекрати неговите пълномощия и обяви за избран следващият в листата кандидат, а именно Пламен Рашев. На 8 април 2017 година почина общинският съветник Борислав Иванов, поради което с решение № 309 от 11 април ОИК прекрати неговите пълномощия и избра следващият в листата кандидат на политическа партия ГЕРБ Сашо Нунев. Моля, двамата общински съветници да заповядат до мен.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, заповядайте, колеги.
Г-н А. Станчев: Моля, да повтаряте след мен клетвата.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, станете.
Г-н А. Станчев: Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната, и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Русе и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.”
Господин Рашев и господин Нунев положиха клетва и подписаха удостоверение и клетвена декларация.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Преминаваме към обсъждане на дневният ред. Така предложения дневен ред е с 36 точки, предлагам една допълнителна, извънредна точка, промяна в състава на постоянни комисии, това се налага от новите колеги общински съветници да заемат съответните места в комисии, които са освободени. По дневният ред други предложения? Не виждам, гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. К.Л. 483 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“АД, което ще се проведе на 28.04.2017 година
2. К.Л. 507 Вземане на решение за придобиване на капитала на ЕГГЕД България АД или създаване на ново търговско дружество по реда на Търговския закон или Закона за публично-частното партньорство
3. К.Л. 485 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот със застроената в него едноетажна сграда за търговия, АОС №8142/06.01.2017 г. ул. „Свети Димитър Басарбовски“, Община Русе
4. К.Л. 486 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот, с площ 7337 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и намиращата се в него промишлената сграда със застроена площ 89 кв.м., на ул. „Капитан Райчо Николов“№1К, гр. Русе, АОС №7711/15.02.2016 г.
5. К.Л. 487 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот със застроената в него масивна едноетажна сграда за търговия, АОС №8102/24.08.2016 г. в с. Червена вода, Община Русе
6. К.Л. 491 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1, 2“
7. К.Л. 492 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Акациите“, землище на град Русе
8. К.Л. 493 Откриване процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот срещу придобиване от Община Русе в собственост на обособени обекти (жилища и търговски обект) в новопостроената сграда
9. К.Л. 494 Замяна на общински недвижим имот в гр. Русе, ул. „Воден“ №1-А, с имот, собственост на Българската държава в град Русе, ул. „Шипка“№43
10. К.Л. 495 Изменение на Договор №1401/03.05.2016 г. за учредяване на право на строеж върху общинска земя (суперфиция)
11. К.Л. 496 Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, на ОП „Спортни имоти“
12. К.Л. 501 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна сграда – публична общинска собственост, разположена в УПИ VIII-277 – за общински център в кв. 18А, по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, находяща се в гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Родопи“
13. К.Л. 502 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на двуетажна сграда със сутерен – частна общинска собственост, като хижа, находяща се в землището на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, местност „Над село“
14. К.Л. 503 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
15. К.Л. 504 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от седем години, на терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски, с площ 54,40 кв. м., находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, пл. „Свобода“, „Малката градинка“, елемент на зона „Б“ и одобряване на конкретните конкурсни условия
16. К.Л. 505 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от седем години, на терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски и сладолед, с площ 33,75 кв. м., находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, пл. „Свобода“, „Малката градинка“, елемент на зона „Б“ и одобряване на конкретните конкурсни условия
17. К.Л. 506 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от седем години, на терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски, с площ 28,56 кв. м., находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, пл. „Свобода“, „Малката градинка“, елемент на зона „Б“ и одобряване на конкретните конкурсни условия
18. К.Л. 498 Отдаване под наем на дивечови ниви в горски територии, собственост на Община Русе
19. К.Л. 499 Изменение и допълнение на Решение №458, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.
20. К.Л. 484 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
21. К.Л. 508 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
22. К.Л. 509 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39, ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
23. К.Л. 490 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
24. К.Л. 488 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
25. К.Л. 489 Приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г.
26. К.Л. 500 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2017 г.
27. К.Л. 497 Даване на съгласие за учредяване право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ за деца и младежи използващи инвалидни колички – 9 места с платформа за инвалидна количка, втора употреба – Опел „МОВАНО“ с рег. № Р 6414 ВХ и идентификационен номер рама VN1J9TMH636705518, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“ – изпълнител по договор №2087/21.10.2014 г. за възлагане на управлението на социална услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“
28. К.Л. 512 Решение за допълнение на Решение №437 на Общински съвет-Русе, прието с Протокол №18 от 31.01.2017 г.
29. Промяна на Приложение №1 към Решение № 468, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г. на ОбС – Русе
30. К.Л. 510 Отпускане на персонална пенсия
31. К.Л. 511 Отпускане на персонална пенсия
32. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” на г-н Владимир Койлазов
33. Избор на обществен посредник
34. Опрощаване на държавно вземане на Севгинар Яшар
35. Промяна състава на постоянните комисии към Общинския съвет
36. Питания на общински съветници
37. Изказване на Димитър Стоянов – вх.№ 288/2017 г.

Файлове