Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферентна връзка на 18 ноември 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници участваха 50. Отсъства Биляна Иванова. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, преди да започнем нашата работа и да направим проверка на кворума, добро утро на всички. Искам да помоля да си преименувате имената, тъй като служителите от администрацията няма как да знаят кой кой е. Така че, моля да ги преименувате, който от вас не е името му на таблета, моля да го направи. Колеги, моля да включите служебните ви таблети и да включите приложението за гласуване, тъй като много малко от колегите виждам, че са го направили до момента. През него ще правим проверка на кворума (шум по време на връзката със съветниците). Колеги, уважаеми колеги, напомням, че нашето заседание на Общинския съвет се излъчва пряко по телевизия TVN, така че ще помоля за оперативност и така за по-официално отношение. Моля да стартирате вашите устройства, таблетите с приложение „PULT” за гласуване и да извършим проверка на кворума. Моля за стартиране на системата, извършваме проверка на кворума. Моля да изключите микрофоните ви. Тридесет и осем общински съветници са се регистрирали. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам двадесет и седмо редовно събрание на Общински съвет – Русе. Уважаеми колеги, съгласно решението на Председателски съвет, нашето заседание ще се извърши посредством видеоконферентна връзка с оглед усложнената ситуация от извънредната епидемична обстановка от пандемията COVID-19. Нямаме постъпили питания за настоящата сесия, с оглед на което единственото, което трябва да свършим преди да започнем нашата работа е да гласуваме дневния ред. Имате предварително раздаден дневния ред. Моля заявките за изказвания и за участие да се случват в общия чат. Имате ли предложения по дневния ред? Не виждам предложения по дневния ред. Гласуваме дневния ред.

КВОРУМ – 39. С 38 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.         Изказване на Мариян Димитров – вх.№925/2021 г.

2.         К.л.627 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020г.

3.         К.л.658 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2021 г. и откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „Сплендид” АД

4.         К.л. № 633 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007, финансирана по ОПДУ

5.         К.л.666 Приемане на Политика за участието на Община Русе в публичните   предприятия

6.         К.л.667 Изменение и допълнение на Решение № 641, прието с Протокол № 26/14.10.2021 г. на ОбС – Русе

7.         К.л.665 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.

8.         К.л.659 Даване съгласие на „Общински транспорт Русе“ ЕАД за сключване на договор за инвестиционен кредит

9.         К.л. № 622 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

10.       К.л.664 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5763 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда

11.       К.л.634 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе

12.       К.л.635 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“

13.       К.л.636 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, общ. Русе, местност „Дрибак 1,2“  

14.       К.л.637 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVII-1395 в кв. 51 по регулационния план на село Николово, Община Русе

15.       К.л.638 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Ясна поляна“ №7 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

16.       К.л.639 Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на “навес с барбекю“ върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, Област Русе, по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост

17.       К.л.640 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Мерата“, землище на кв. „Средна кула“, град Русе

18.       К.л.641 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул. „Видин“

19.       К.л.642 Съгласие за продажба на общински терени от 15 кв.м. и 20 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ I-615 в кв. 46 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе

20.       К.л.643 Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на лятна кухня върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

21.       К.л.644 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 1“

22.       К.л.645 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 2“

23.       К.л.646 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 3“

24.       К.л.647 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.15.618 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, ЕКАТТЕ: 63427, находящ се в местността „Христо Македонски“, землище на гр. Русе

25.       К.л.648 Прехвърляне на общински части, представляващи придаваеми терени от 131,10 кв.м. по дворищна регулация и 163,90 кв.м. по улична регулация , срещу част от 77,40 кв.м. от УПИ IV-69 – частна собственост към ПИ №100.190 – ул. „Иван Вазов“, кв. 4, село Ястребово, Община Русе

26.       К.л.649 Промяна предназначението на част от недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.“Сърнена гора“ №36

27.       К.л.650 Промяна предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.“Искър“ №41

28.       К.л.651 Предоставяне безвъзмездно за управление на съоръжения, изградени в имот – публична общинска собственост в полза на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе  

29.       К.л.652 Членство в „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“

30.       К.л.653 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ПОС, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“

31.       К.л.654 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, находящи се в м. „Под Левента“, землище на гр. Русе, община Русе

32.       К.л.655 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ II-370, квартал 15 по застроителен и регулационен план на с. Просена, ЕКАТТЕ 58637, Община Русе

33.       К.л.656 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-1694 в кв. 70, с адрес  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №65, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

34.       К.л.657 Предоставяне безвъзмездно за управление на сграда с идентификатор 63427.7.679.4  и сграда с идентификатор 63427.7.679.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес: ул.“Професор Димитър Баларев“ №1, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

35.       К.л.662 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1 Г

36.       К.л.663 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общинска сграда с идентификатор 63427.7.363.4 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №15, за нуждите на Детска ясла №15

37.       К.л.668 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-156 в кв.17 – частна общинска собственост, с адрес: с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, ул. Филип Тотю № 5

38.       К.л.660 Провеждане на процедура за уширяване до безопасно разстояние на съществуващата просека (в горска територия) под ел провод 20 кV “Смирненски“, от подстанция „Тетово“ за ПС „Смирненски“ (част от водоснабдителна система „Дунав“)

39.       К.л.661 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

40.       К.л. № 623 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ от о.т. 131 до о.т. 132 по ул. „Средец“, с. Басарбово, Изменение на план за регулация /ИПР/ на квартали 40 и 42 и урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в тях и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ IX-521, X-522 и XI „за транспорт и комуникации“ в кв. 40 по плана на с. Басарбово, Община Русе

41.       К.л. № 624 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.153.2384 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Караач“

42.       К.л. № 625 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.152.400 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Нови Халваджи“

43.       К.л. № 626 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.150.649, местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе

44.       К.л. № 628 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод  до имоти в м. „Дрибак 3,4 и 4,5“,  землище на с. Николово

45.       К.л. № 629 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 65348.68.176 в м. „Люцерните“, землище на с. Сандрово

46.       К.л. № 630 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.149.36 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“

47.       К.л. № 631 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.149.504 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“

48.       К.л. № 632 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.62.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Оранжерията“, землището на гр. Мартен, община Русе

Файлове