Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 14 октомври 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Биляна Кирова и Дилян Саманджиев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Колеги, моля заемете местата си. Стартираме проверка на кворума. Четиридесет и двама души са се регистрирали по електронна система, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам двадесет и шестото редовно заседание на Общински съвет – Русе.На основание чл.106 от Правилника обявявам постъпилите питания. Питане с входящ номер 795/27.08.2021 г. от общинския съветник Асен Даскалов относно тротоарни плочки по улица „Борисова“ в гр. Русе. Питане с входящ номер 837/05.10.2021 г. от общинския съветник Луиза Попова относно гаражни клетки в кв. Дружба 3 в гр. Русе и питане с входящ номер 838/05.10.2021 г. от групата общински съветници на „Демократична България“ относно състояние на Художествената галерия. Питанията са с изискан писмен и устен отговор, така че писмения отговор съгласно нашия правилник ще бъде връчен след изчитането му от Общинска администрация. Продължаваме, има предварително гласуван дневен ред, както и внесени четири извънредни точки. Предлагам точката относно „Сключване на партньорско споразумение между Община Русе, като принципал на СБАЛПФЗ „Д-р д. Граматиков – Русе“ ЕООД и Министерство на здравеопазването, във връзка с подготовка и изпълнение на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, да бъде вкарана като трета точка, именно след другата точка, която касае Туб-диспансера. Като четвърта точка предлагам да включим другото партньорско споразумение „Сключване на партньорско споразумение между Община Русе, като принципал на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД  и Министерство на здравеопазването, във връзка с подготовка и изпълнение на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. Като пета точка предлагам да включим „Решение за определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе“ с оглед на това, ако има представители на таксиметровия бранш да могат да вземат участие, да не ги караме да стоят до края на сесията. И като последна точка предлагам да вмъкнем „Определяне на общински съветник-член на комисията по чл.6, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе“, останалите точки да се преномерират. Една по една ще подложа на гласуване, включването в дневния ред на съответните точки. Първо ще гласуваме включването, не, първо ще питам има ли други предложения по дневния ред? Да, госпожа Наталия Кръстева, заповядайте.

Г-жа Наталия Кръстева: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Току-що изчетените точки, които бяха внесени вчера, ние ги получихме вчера на имейла. Считам, че точката, която касае таксиметровите превозвачи, повишаването на цените, мисля че е внесена от общински съветник, но искам да обърна внимание, че това е общ административен акт, който не е стоял в законосъобразните срокове на сайта на Община Русе. Той касае голяма група от хора. Освен таксиметровите превозвачи, така и всички граждани, които ще са потребители на услугата, т.е. като общ административен акт, той трябва да стои на сайта, на вниманието на всички, които ще ползват тази услуга и за мен, ако мине тази точка, ако приемем някакво решение ще е незаконосъобразно и Областния управител ще ни го върне.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на госпожа Кръстева. Вносител в действителност е колега-общински съветник в качеството му на Председател на комисията. Срокът за вземане на решение относно таксиметровите превози е 31-ви Октомври, така че ако не го гласуваме на тази сесия, със сигурност и да го гласуваме на следващата сесия, това ще касае 2023-та година. Госпожа Кръстева иска да вземе думата отново.

Г-жа Наталия Кръстева: Колеги, едва ли има някой, който да не е наясно с това, че има наредба въз основа на която, ако влезе едно предложение, т.е. ако не бъде гласувано, ще отиде за следващата календарна година, но имаме закон, който касае нормативните актове и времето при което те трябва да престоят. Пак казвам, предложението само по себе си е хубаво, разглеждайки материалите, така сигнала, ако мога така да го нарека от таксиметровите превозвачи е влязло на 19.09, т.е. пет дни след като ние имахме сесия на Общински съвет. От там насетне е имало достатъчно голям период, в който постоянната комисия да го разгледа, да го обяви, да влезе дори и по комисии, които бяха преди тази сесия. Пак казвам, решението само по себе си е хубаво и за превозвачи най вече може би, но обръщам внимание, че ние, ако го приемем вероятността Областния управител да ни го върне, като незаконосъобразно е голяма. Аз смятам, че ние сме орган, който би трябвало да взема законосъобразни решения, най-малко и ЗОРС не го е гледал.

Г-н Иво Пазарджиев: Господин Асен Даскалов по дневния ред.

Г-н Асен Даскалов: Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Кръстева. Това, което казвате е вярно, но в случая, аз поне гледах и преди минутка гледах материала. Мисля, че не променяме наредба, нормативен акт на Общински съвет – Русе. Ако трябва да отложим точката за по-късно и да имаме Председателски съвет извънреден, да направим една десетминутна почивка, но на по-късен етап, да не е от началото. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Госпожа Кръстева.

Г-жа Наталия Кръстева: Доста юристи има в залата. Пак казвам, това не е правилник по силата на, т.е. нормативен акт по силата на наредба на Общински съвет или нещо друго, но това е общ административен акт, който има други срокове, които трябва да бъдат спазени. Нека да помислим, пак казвам, логично е тук да вземем законосъобразно решение, а не хипотетично на следваща сесия на Общински съвет Областния управител да ни върне нашия акт като незаконосъобразен. Това е моя аргумент, пак казвам, ако трябва да отложим точката за малко по-късно, нека да се съберем ЗОРС, но виждам и реакцията на колеги-юристи в залата, по които съдя, че това което ви казвам е меродавно най малко.

Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, само секунда. В такъв случай след изказаните мотиви от госпожа Кръстева и така различните мнения, аз променям предложението ми, въпросната точка за определяне на минималните и максимални цени на таксиметровия превоз, предлагам да бъде като последна в нашия дневен ред, т.е. след определяне на общинския съветник-член на комисия, т.е. тя ще бъде 41-ва, за да има време да се направят необходимите консултации между групите и комисията ЗОРС включително, така че има ли други предложения и становища по дневния ред? Не виждам. Гласуваме включването като трета точка споразумението между Туб-диспансера и Министерство на здравеопазването.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме като четвърта точка да бъде включено „Сключване на партньорско споразумение между Община Русе, като принципал на „Комплексен онкологичен център – Русе“. Режим на гласуване, моля.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Като четиридесета точка гласуваме „Определяне на общински съветник-член на комисията по чл.6, ал.1 от Наредба №6“. Режим на гласуване, моля.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: И като четиридесет и първа точка гласуваме „Решение за определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе“. Режим на гласуване, моля.

КВОРУМ – 48. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Има ли други предложения и бележки по дневния ред? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.         К.л.619 Одобрение на инициатива за усвояване на нисколихвен кредит, чрез финансирането по финансовия инструмент JESSICA ОПРР 2007-2013 за закупуване на медицинска техника – компютърен томограф – скенер, необходим за диагностичната дейност на „СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков Русе“ ЕООД с принципал Община Русе

2.         К.л.620 Учредяване на медицински център за извънболнична помощ на „СБАЛПФЗ Д-р Д. Граматиков Русе“ ЕООД

3.         Вх. № 854 Сключване на партньорско споразумение между Община Русе, като принципал на СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД и Министерство на здравеопазването, във връзка с подготовка и изпълнение на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

4.         Вх. № 855 Сключване на партньорско споразумение между Община Русе, като принципал на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД  и Министерство на здравеопазването, във връзка с подготовка и изпълнение на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

5.         К.л.612 Избор на обществен посредник на територията на Община Русе

6.         К.л.602 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №46 и ул. „Вискяр планина“ №8

7.         К.л.607 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“

8.         К.л.593 Определяне на жилища за продажба

9.         К.л.588 Приемане на Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта, и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Русе през 2021 г., със спортни обекти-общинска собственост

10.       К.л.589 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Сандрово, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

11.       К.л.599 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-517 в кв. 49 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе

12.       К.л.600 Съгласие за продажба на общински терен от 46 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXI-408 в кв. 17 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе

13.       К.л.601 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IV-1590 в кв. 73 по регулационния план на село Николово, Община Русе

14.       К.л.603 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1 на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе

15.       К.л.604 Одобряване на споразумение за сътрудничество за подготовката и изпълнението на „Проект за изграждане на активно младежко гражданство в Русе и региона“

16.       К.л.605 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Караманлийка“

17.       К.л.606  Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, в Източна промишлена зона, местността „Слатина“

18.       К.л.608 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе

19.       К.л.609 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“

20.       К.л.615   Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.101 – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ЕКАТТЕ: 63427, Община Русе, ул. „Юндола“ №23, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

21.       К.л.616  Учредяване възмездно право на пристрояване към обект „Снек бар и билярдна зала“, в гр. Русе, кв. „Дружба“ 3, ул. „Стоян Михайловски“

22.       К.л.617   Учредяване възмездно право на пристрояване върху имот – частна общинска собственост за разширение на съществуваща сграда с идентификарор 63427.6.166.1 по КККР на гр. Русе

23.       К.л.594 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 

24.       К.л.595 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост, разположена в село Семерджиево, Община Русе 

25.       К.л.596 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост

26.       К.л.621 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – ПОС намиращ се в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 1

27.       К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 

28.       К.л.614 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 37 ал.1 т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС №408/23.12.2020г. от Бюджет 2021 година,  утвърден с Решение на Общински съвет №424, прието с Протокол №19/09.03.2021г. – Приложение № 18

29.       К.л.598 Одобряване на допълнително споразумение към Споразумение за сътрудничество от 28.06.2021 г., по проект: „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020

30.       К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

31.       К.л.611 Дофинансиране на паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2021/2022 година в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе

32.       К.л.591 Промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга Център за обществена подкрепа, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2022 г.

33.       К.л.618 Задължително условие за получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект BGENERGY-2.001-033 “ Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане

34.       Вх. № 829  Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявилите физически лица и образователни институции от Община Русе

35.       Вх. № 834 Получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект № BGENVIRONMENT-3.002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане

36.       К.л.590 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – План за улична регулация от о.т. 10630 до нова о.т. 20, изменение на кв. 1003, план за регулация на ПИ 63427.8.313 и изменение на план за регулация на УПИ IV-за инж. инфраструктура в кв. 1000, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе

37.       К.л.597 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 47336.300.1, местност „Калето“, землището на гр. Мартен, община Русе

38.       К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

39.       К.л.540 Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

40.       Вх.№ 847 Определяне на общински съветник-член на комисията по чл.6, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе

41.       Вх.№ 856 Решение за определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе

42.       Питания

Файлове