Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 10 септември 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха всички. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе .

Г-н Иво Пазарджиев: Стартираме проверка на кворума. 43-ма общински съветници са се регистрирали по електронна система, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам 12-тото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с нашата работа искам да обявя гостите, които при нас отпред, това са представители на Младежкия парламент. Председателят на Младежкия парламент е до мен Магдалена Дюлгерова, Кристиян Димитров и Ния Неделчева, през миналата седмица, както и други техни колеги участваха в заседанията на постоянните комисии активно, така че днес също ще участват и в сесията, за да натрупват необходимия опит, когато дойдат по коридорите на тая община,  дай Боже. Също така преди да започнем работа имам приятното задължение да поздравя нашата колежка Диана Ласонина, която днес е рожденничка, да ѝ пожелая много здраве, успехи лични и професионални и всичко най-добро на нея и на семейството ѝ. Моля, Диана да заповяда. Започваме с нашата работа, на основание чл. 106 от Правилника обявявам постъпилите питания и на основание чл. 109, ал. 1 връчвам екземпляр от писмените отговори. Питане с вх. №1009 от Наталия Кръстева с писмен отговор, заповядайте. Питане с вх. №1012 от Иван Петров Иванов с писмен отговор. И питане с вх. №1018 от Дилян Саманджиев с писмен отговор. Заповядайте, г-н Саманджиев. Моля за тишина в залата. На основание чл. 98, ал. 1 от Правилника за организацията на общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация докладвам искане от общинския съветник Асен Даскалов за обявяване на очевидна фактическа грешка – „Уважаеми господин Председател, след като се запознах с текста на Протокол №11 от заседание на Общински съвет, проведено на 31 юли открих несъответствие между текста на протокола и Решение №244 от 31.07.2020 г. от една страна действителната воля на съвета и от друга. На заседанието на Общински съвет, проведено на 31 юли беше гласувано и прието Решение №244 във връзка с приемане на график за планиране на заседанията на Общински съвет – Русе. Касае се за грешка при изписване на протокола в частта му, съдържаща Решение №244 и самото решение. Последната следва да бъде отстранена по реда на чл. 98, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 98, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, моля да бъде поправена посочената очевидна фактическа грешка, допусната в Протокол №11 от заседанието на Общински съвет – Русе , проведено на 31.07.2020 г. и в Решение 244 като вместо от месец април 2020 г. до месец юли 2020 г.“ следва да се чете „ от месец септември 2020 г. до месец декември 2020 г.“. Започваме с разискванията по дневния ред, имате предварително раздаден гласувания от председателския съвет дневен ред. Няма постъпили извънредни точки за настоящата сесия. Госпожа Магдалина Илиева по дневния ред, след нея … Госпожа Илиева, заповядайте по дневния ред.

            Г-жа Магдалина Илиева: Оттегляме точки 8, 9 и точка 25 от дневния ред. (коментар от зала не се чува) 8, 9 и 25.

            Г-н Иво Пазарджиев: Администрацията оттегля точки 8, 9 и 25. Това са контролни листи 252, 253 и 260. Преди да започнем по дневния ред имаме заявено изказване от председателя на групата общински съветници Патриотите – ВМРО на основание чл. 76, ал. 7 от Правилника за изказване по точка извън дневния ред. От името на групата ще се изкаже Асен Даскалов. (коментар от зала не се чува) Господин Станчев, Вие също ли по точка извън дневния ред искате? (коментар от зала не се чува) Добре, след г-н Даскалов, г-н Станчев. След г-н Станчев , г-н Пехливанян. Извинявайте, извинявайте само …, д-р Константинова по дневния ред. Нека д-р Константинова тогава, след като е по дневния ред тя да стане първа, заповядайте. По дневният ред … (коментар от зала не се чува) А, значи искате по същество. Добре, нека да гласуваме дневния ред като цяло и да започнем с изказванията и декларацията. Гласуваме дневния ред.

КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 236 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 2. К.Л. 237 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.1.283.2., със застроена площ от 56 кв. м., с адрес: ул. „Доростол“ №106, кв. „Възраждане“, гр. Русе, предмет на АОС №9003/25.02.2019 г.
 3. К.Л. 247 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, местност кв. ДЗС, ул. „Омайниче“
 4. К.Л. 248 Съгласие за продажба на общински терен от 11 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ VIII-1368 в кв. 5 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 5. К.Л. 249 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Долно Абланово, Община Русе, кв. 36, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 6. К.Л. 250 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Долно Абланово, Община Русе, кв. 36, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 7. К.Л. 251 Учредяване безвъзмездно право на строеж на Русенска митрополия за изграждане на Православен храм върху общински недвижим имот, находящ се град Русе, кв. „Средна кула“, местност „Арнаут дере“
 8. К.Л. 238 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост като клуб на Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“
 9. К.Л. 239 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на  сдружение „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД-дружество 1940, Русе“
 10. К.Л. 255 Отдаване под наем на сграда – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Национален съюз за защита и подпомагане на ромите – 2001“
 11. К.Л. 259 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 12. К.Л. 240 Приемане на изменение на Приложение №1към чл. 14 от Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария, считано от 01.10.2020 г.
 13. К.Л. 241 Допълнение на Решение № 645, прието от Общински съвет – Русе, по Протокол № 25/19.09.2017 г.
 14. К.Л. 256 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2020 година
 15. К.Л. 257 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 16. К.Л. 258 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал. 1 от ПМС №381/30.12.2019 г. от Бюджет 2020 година, утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020 г. – Приложение №18
 17. К.Л. 245 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2020 г.
 18. К.Л. 246 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2019 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2019 г.
 19. К.Л. 261 Даване на съгласие Държавна опера – Русе да използва безвъзмездно голямата зала на Доходно здание
 20. К.Л. 262 Функциониране и дофинансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021
 21. К.Л. 242 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2004 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 22. К.Л. 243 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.179.42, находящ се в местността „Под ормана“, гр. Русе
 23. К.Л. 244 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 24. Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе
 25. К.Л. 263 Приемане на доклад за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец януари 2020 – месец юли 2020 година
 26. К.Л. 254 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“АД, което ще се проведе на 16.09.2020 г.
 27. Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия за ползване на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост
 28. Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия за ползване на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост
 29. Опрощаване на държавно вземане
 30. Питания на общински съветници
 31. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 990/2020

Файлове