Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 30 май 2024 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50. Отсъстваше Петя Кашукеева. Заседанието беше открито и ръководено от акад. Христо Белоев, дтн – Председател на Общински съвет – Русе.

            Акад. Христо Белоев: Проверка на кворума. Проверка на кворума. Тридесет и седем са се регистрирали, видимо има повече в залата. Имаме необходимия кворум. Моля за тишина. Моля за тишина. Да се успокоим. Откривам заседанието на общинския съвет. Първо по дневния ред. Представена е точка допълнително, която да включим в дневния ред. Предоставяне безвъзмездно за управление на „Комуникационни и информационни системи – МВР“, част от общински недвижим имот в град Русе, улица „Пристанищна“. В срока е постъпило предложението. Изпратено е до всички, запознали сте се. Това е създаване на пункт за проверка на пътници. Не виждам някой за изказване по това, гласуваме за включване на тази точка в дневния ред. Като Точка 3 ще бъде, ако я включим. 46 „за“, 1 „против“, 0 „въздържали се“. По дневния ред, така както е представен и включваме тази точка като трета, общо 53 точки. Не виждам заявки за изказване, гласуваме дневния ред.

КВОРУМ – 48. С 48 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 228 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2023 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 3. Предоставяне безвъзмездно за управление на „Комуникационни и информационни системи“ – МВР част от общински недвижим имот в град Русе, ул. „Пристанищна“ №1
 4. К.л. № 229 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Русе през 2024 година
 5. Допълнение на Решение 1443, прието с протокол 51/11.09.2023г.
 6. К.л. № 230 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща 940/1913 кв.м. ид. части от поземлен имот №800.307 в кв. 120 по Кадастралния план на с. Тетово, Община Русе, с адрес с. Тетово, ул. „Черни връх“ №5 
 7. К.л. № 231 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от УПИ VIII, в квартал 15, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе
 8. К.л. № 232 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от УПИ IХ, в квартал 15, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе
 9. К.л. № 233 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 13 кв. м., по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1148, срещу отнемане от частния ПИ 63427.9.972. на терен от 12 кв. м. за образуване на ново УПИ I – 972, кв. 18, „Долапите“, гр. Русе, Община Русе
 10. К.л. № 234 Извършване на дарение в полза на Българската Държава
 11. К.л. № 235 Изменение на Решение № 1416, прието с Протокол № 50/13.07.2023 год. на Общински съвет – Русе
 12. К.л. № 236 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, находящ се в с. Бъзън, Община Русе
 13. К.л. № 237 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 16,00 кв.м от ПИ 63427.9.1158 – ул. „Поп Харитон“, които да се придадат към ПИ с идентификатор 63427.9.338 по КККР на град Русе, за образуване на УПИ VIII – 338, кв. 32, по плана на кв. „Долапите“, град Русе
 14. К.л. № 238 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.177 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Околчица“ №3, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 15. К.л. № 239 Продажба на енергиен обект, собственост на Община Русе 
 16. К.л. № 240 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7   
 17. К.л. № 241 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х, кв.15, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе, Област Русе
 18. К.л. № 242 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Ястребово, Община Русе 
 19. К.л. № 243 Продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.603, с адрес гр. Русе, кв“Изток“, бул. „Липник“ №108, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 20. К.л. № 244 Стартиране на процедура за продажба на терен – общинска собственост, представляващ придаваема част по улична регулация, с площ от 9,00 кв. м., от ПИ с идентификатор 63427.9.1170, който да се приобщи към поземлен имот с идентификатор 63427.9.448, в кв. 28, кв.“Долапите“, ул. “Божурище“ №5, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, Община Русе, за образуване на УПИ XI – 448, в кв. 28
 21. К.л. № 245 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 22. К.л. № 218 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия ГЕРБ за ползване на свободни нежилищни помещения – ЧОС
 23. К.л. № 219 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Сдружение „Пенсионерски клуб Калина“
 24. К.л. № 220 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост
 25. К.л. № 221 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 26. К.л. № 216 Внасяне предложение в Общински съвет за удължаване часовете на излъчване на Общинско радио 
 27. К.л. № 217   Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Ичун, провинция Дзянси, Китайска народна република
 28. К.л. № 223 Даване на съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе
 29. К.л. № 257 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.03.2024 г.
 30. К.л. № 258 Корекция на бюджета на Община Русе  за 2024 г.
 31. К.л. № 259 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.38, ал.1, т.2 от ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., утвърден с Решение на ОбС № 119, прието с Протокол № 5/16.02.2024 г. – Приложение № 18
 32. К.л. № 222 Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на физически лица, на заявилите кметове на малките населени места  и на директорите на домовете за социални услуги в община Русе
 33. Удостояване на Н.В.ПР. Русенския Митрополит Наум със званието „Почетен гражданин“ на град Русе
 34. К.л. № 224 Предложение за промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе
 35. К.л. № 225 Отчет за дейността на ВЧ „Зора 1866“ през 2023 г.
 36. К.л. № 212 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 37. К.л. № 213 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 38. К.л. № 214 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
 39. К.л. № 215 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба   № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
 40. К.л. № 256 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.177.94 в местност „Люляците“, землище на гр. Русе
 41. К.л. № 246 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до  ПИ 63427.153.2004 и ПИ 63427.153.2005 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 42. К.л. № 247 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до  ПИ 63427.153.2230 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 43. К.л. № 248 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до  ПИ 63427.153.2092, ПИ 63427.153.2093 и ПИ 63427.153.2130 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 44. К.л. № 249 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване на павилион в  ПИ 63427.150.376  в м. „Караманлийка“, землище на гр. Русе
 45. К.л. № 250 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – уличен водопровод, водопроводно отклонение и ел. захранване до  ПИ 63427.180.17  в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 46. К.л. № 251 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел до  ПИ 63427.152.136  в м. „Нови Халваджи“, землище на гр. Русе
 47. К.л. № 252 Одобряване на техническо задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и с. Червена вода, Община Русе
 48. К.л. № 253 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.450 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 49. К.л. № 254 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.518 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 50. К.л. № 255 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2417 в местност „Под левента“, землище на гр. Русе
 51. К.л. № 227 Избор на комисия, която да извърши проверка на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад с предложение до Общински съвет – Русе за лица, които да бъдат предложение за съдебни заседатели за Районен съд – Русе
 52. Питания 
 53. Изказване от Евгени Велковски

Файлове