Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 31 юли 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Мирослав Славчев, Пламен Цветков, Светлозар Симеонов, Стоян Христов, Алисе Муртезова, д-р Гергана Николова. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе .

Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, стартираме проверка на кворума. 35 общински съветници са се регистрирали по електронна система, 36,37, с д-р Теодора Константинова и г-н Бедрос Пехливанян. Имаме необходимия кворум съгласно ЗМСМА да започнем нашата работа. Откривам 11-тото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Уважаеми колеги, на 12 юли тази година почина почетния гражданин на Русе Игнат Канев, който ще бъде запомнен с огромната дарителска дейност за РУ „Ангел Кънчев“, Русенската болница, както и за много други обществени каузи. За съжаление на 26 юли тази година също така почина и д-р Антон Въжаров, който беше общински съветник в мандата 2003-2007 г., виден лекар и общественик. Предлагам да почетем паметта им с едноминутно мълчание.

Едноминутно мълчание

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря ви. Преди да започнем нашата работа и от така тъжните поводи ми позволете да преминем към нещо, което е със сигурност положително и добро. Искам да се обърна към нашите колеги и съграждани мюсюлмани. Уважаеми колеги и съграждани мюсюлмани, по случай свещения за мюсюлманите празник  Курбан байрям, поздравявам най-сърдечно жителите на община Русе, които изповядват ислямската религия. Курбан байрям е време за равносметка и размисъл, в което мюсюлманите проявяват състрадание и щедрост към хората, независимо каква религия изповядват. Празник, който по традиция събира на една трапеза роднини, близки, за да поискат и дадат взаимно прошка. Убеден съм, че проявата на доброта и любов, човещина и милосърдие, на които учи ислямската религия стои в моралните устои на всяка вяра, което е основа за уважение и толерантност между всички нас. Нека големият празник Курбан байрям донесе здраве и благоденствие в домовете ви. Да правите и срещате много добри дела занапред, за да е пълноценен живота ви. Да са много усмивки за вашите близки, да сте щастливи от дадената и получената прошка. Пожелавам здраве, разбирателство и взаимно уважение. Честит празник! Уважаеми колеги, на основание чл.106 от Правилника за дейността и организацията на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация обявявам постъпилите нови питания. На основания чл.109 връчвам екземпляр от писмените отговори за г-н Стоян Христов, има писмен отговор, г-н Христов виждам че отсъства, за г-жа Елисавета Досева. За групата Демократична България – д-р Константинова, Деана Тонева и г- н Кунчев. За г-н Евгени Игнатов, г-жа Екатерина Иванова, г-жа Наталия Кръстева, г-жа Елка Симеонова и г-н Иван Петров Иванов от групата на ГЕРБ. Заповядайте. От предходната сесия останаха 5 питания, те ще бъдат прочетени преди настоящите, които връчих току-що. Започваме с разискване по дневния ред. Уважаеми колеги, аз ще направя няколко предложения, които ще моля да ги гласуваме след като ги направя. Предлагам к.л.222, който касае решение по отношение на събрание на ВиК асоциацията да бъде гласуван като първа точка, за да можем да го дадем решението на колегите, които трябва да извършат необходимите административни действия. Т.е. да бъде преди изказването на гражданите. Моля за процедура на гласуване за това мое предложение.

КВОРУМ – 42. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Има постъпило предложение от страна кмета на Община Русе за допълнителна точка в дневния ред с вх.№ 908 с вчерашна дата, относно „Удължаване срокът на предварителното съгласие за прилагане на мярка за насърчаване на инвестиции по чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестиции, спрямо три поземлени имоти с построените в същите сгради и постройки – собственост на Община Русе, след получаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ от „Еонметалл България“, предлагам това предложение да бъде гласувано като 48 точка от дневния ред. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 43. С 29 гласа „за”, 10 „против” и 4 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Има ли други … (коментар от зала не се чува) Обяснение на отрицателен вот за г-н Пехливанян.

Г-н Бедрос Пехливанян: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, просто вчера, ако някой е погледнал имейла и е видял в колко часа е получил този материал … (коментар от зала не се чува) Мога да продължа вече, нали? Ако някой е погледнал часа, в който е получил този важен материал, изобщо за града ни, това е в 17:01 ч. поне аз го получих. По чл.63, ал.1 16 дена по-рано трябва да се разглеждат каквито и да са въпроси, важни, които трябва да минат и през всички комисии. Аз недоумявам такъв изключително важен въпрос за града ни за летището да минава сега, при положение че нито една комисия не го е обсъждала. И защо, когато дойде времето, ще говорим за тая точка? Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на г-н Пехливанян. Продължаваме с разискванията по дневния ред. Има ли предложения по дневния ред? Господин Димитър  Недев виждам, че иска да вземе думата, заповядайте.

Г-н Димитър Недев: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, аз предлагам да изтеглим по-рано във времето точката с №38, ако не ме лъже паметта, к.л. 38, к.л.217, извинявайте, касаещ „кръговата икономика“. Тъй като това е точка свързана с кандидатстването по европроект, със срок за кандидатстване 31 август и това е сесията, на която за последно може да я разгледаме и евентуално приемем или отхвърлим. Затова предлагам да я изтеглим възможно по-рано в дневния ред.

Г-н Иво Пазарджиев: Като коя точка?

Г-н Димитър Недев: Точка 2 примерно, ако не възразявате.

Г-н Иво Пазарджиев: Добре.Благодаря на г-н Недев. Има ли други предложения? Нека да гласуваме всъщност неговото предложение. К.л.217 да бъде изтеглен като 2-ра точка. (коментар от зала не се чува) 2-ра. Процедура на гласуване.

КВОРУМ – 43. С 32 гласа „за”, 1 „против” и 10 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 41. С 36 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 222 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 31.07.2020 г.
 2. К.л. 217 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, поемане на ангажимент за осигуряване устойчивост и съгласие за партньорство 
 3. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 486/2020 г.
 4. Питане от Станислав Бонев, представляващ сдружение „Русе пита“ – вх.№592/2020 г.
 5. Изказване от Мариян Димитров – 601/2020 г.
 6. Изказване от Мариян Димитров – 881/2020 г.
 7. К.л. 212 Откриване на процедура за приватизация на ½ ид.ч. от поземлен имот и самостоятелни обекти в сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“№20, предмет на АОС № 9002/22.02.2019 г.
 8. К.л. 213 Решение за приватизация чрез търг на двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2, със застроена площ от 44 кв.м., с разгъната застроена площ от 110 кв.м., с адрес: пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г.
 9. К.л. 210 Даване на съгласие за внасяне от Община Русе на непарична вноска в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активни лечение „Канев“ АД
 10. К.л. 223 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
 11. К.л. 224 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“
 12. К.л. 225 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот- частна общинска собственост, намиращ се гр.Русе по ул. „Плиска” № 5, бл. „Първа пролет“, вх. 1 на сдружение „ШАХМАТЕН КЛУБ-ПРИСТИС“
 13. К.л. 226 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 14. К.л. 227 Промяна в списъците с общински жилища
 15. К.л. 228 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес:  гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“
 16. К.л. 200 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Фондация „Русчук“
 17. К.л. 201 Отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 18. К.л. 202 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за офис на Сдружение „Българска национална асоциация „Активни потребители“
 19. К.л. 203 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 20. К.л. 220 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе   
 21. К.л. 204 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 22. К.л. 230 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в тематичен Коледен базар
 23. К.л. 205 Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 24. К.л. 206 Даване на съгласие за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост и одобряване на конкурсни условия
 25. К.л. 207 Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост
 26. К.л. 208 Промяна на количествата на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, в съответните подотдели, които ще се продават на търг с явно наддаване през 2020 г.
 27. К.л. 218 Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявителите физически лица, живущи в малките населени места на територията на Община Русе
 28. К.л. 221 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 29. К.л. 232 Предоставяне за ползване на получените средства от наем на земеделските земи собственост на закритото през 2008 г. ОУ „Христо Ботев“ в с. Червена вода
 30. К.л. 233 Намаляване размера на наемни вноски по реда на чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
 31. К.л. 234 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ –  Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 32. К.л. 211 Разпределяне на печалбата за 2019 г. на общинските еднолични търговски дружества – лечебни заведения
 33. К.л. 199 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 34. Промяна в състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол
 35. К.л. 195 Приемане на нов Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе
 36. К.л. 196 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
 37. К.л. 197 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“
 38. К.л. 216 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023
 39. К.л. 219 Актуализация на Работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух за 2020 г.“  
 40. К.л. 231 Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2020/2021 година
 41. К.л. 209 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.19.3, находящ се в местност „Папаз бюлюк“, гр. Русе
 42. К.л. 214 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.43.24, находящ се в местността  „Кадишева нива“, гр. Русе
 43. К.л. 215 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.682, находящ се в местността  „Касева чешма“, гр. Русе
 44. К.л. 229 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.746, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 45. К.л. 235 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.299.18, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе
 46. К.л. 198 Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе
 47. Приемане на график на  заседанията на ОбС – Русе за периода от месец септември 2020г. до месец декември 2020 г.                         
 48. Удължаване срокът на предварителното съгласие за прилагане на мярка за насърчаване на инвестиции по чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), спрямо три поземлени имоти с построените в същите сгради и постройки – собственост на Община Русе, след получаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ от „Еонметалл България“ ООД
 49. Питания на общински съветници

Файлове