Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЕДИНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 06 юли 2016 година, начало 09:00 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЕДИНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ
Проведено на 06 юли 2016 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 46, отсъстваха: Мирослав Славчев, Бедрос Пехливанян, Галин Ганчев, д-р Теодора Константинова и проф. Велизар Павлов.
Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Проверка на кворума. Благодаря, 39 общински съветници се регистрираха, в залата има още, имаме необходимия кворум. В дневният ред за извънредното заседание са обявени 7 точки. По дневният ред има предложение от вносителите 6 и 7 точка да бъдат разменени, тъй като логиката следва първо да обсъдим 7-ма за договора и след това да одобрим споразумението за консорциума. По дневният ред други предложения? Няма, с така направеното предложение за размяна на 6 и точка подлагам на гласуване дневния ред.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Партньорско споразумение по проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2. Партньорско споразумение по проект „Лаборатория за успех“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
3. Партньорско споразумение по проект „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
4. Партньорско споразумение по проект „Заедно-вчера, днес и утре“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
5. Партньорско споразумение по проект „Различни заедно вървим по пътя към училището родно“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
6. Одобряване на споразумение за консорциум във връзка с изпълнението на проект „CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres“ (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове)
7. Подписване на договор по проект „CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres“ (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове)

1 Точка
Партньорско споразумение по проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Ирена Петрова.
Г-жа Ир. Петрова: Уважаеми дами и господа общински съветници, на вашето внимание е предложение за одобрение на споразумение за партньорство между Община Русе и няколко детски заведения изброени тук: Снежанка, Звездица, Зора, Детелина, Незабравка, Русалка …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, за тишина.
Г-жа Ир. Петрова: … Сдружение „Център Динамика“. Поводът за това партньорско споразумение е това, че Община Русе кандидатства по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и получи финансиране по проекта „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ и ще бъде бенефициент на 500 000 лв. безвъзмездни средства, които ще бъдат за образователни дейности в предучилищното образование в тези детски заведения. Насоките за кандидатстване и изпълнение на проектите изискват партньорствата по проектите да получат одобрение от общинските съвети на съответните общини, причината поради която предоставяме на вашето внимание този документ. Най-общо за проектът, предвижда дейности, които са свързани с подготовка на децата за 1 клас, акцентът е към етнически малцинства и семейства и деца, които живеят в социален и материален недоимък. Благодаря за вниманието.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси имате ли, изказвания? По комисиите няма забележки по обсъжданите предложения. Режим на гласуване по точка 1.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 256
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе и партньорите ОДЗ „Снежанка“, ЦДГ „Звездица“, ЦДГ „Зора“, ЦДГ „Детелина“, ЦДГ „Незабравка“ЦДГ „Русалка“ и сдружение „Център Динамика“ по проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0035, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
2 Точка
Партньорско споразумение по проект „Лаборатория за успех“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Заповядайте, г-жа Петрова.
Г-жа Ир. Петрова: Уважаеми дами и господа общински съветници, на вашето внимание е предложение за одобрение на споразумение за партньорство между Община Русе и Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, ОДЗ „Приказен свят“, ОДЗ „Снежанка“, СОУ „Васил Левски“ и Сдружение с нестопанска цел „Пегас“. Всички тези организации са партньори в проект „Лаборатория за успех“, който е получил одобрение за финансиране по същата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Водещата организация е Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, която ще получи малко над 250 000 лв. отново за предучилищно образование в Община Русе. По комисиите, които обсъждаха точката нямаше въпроси, благодаря за вниманието.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси и изказвания по точката? Не виждам. Режим на гласуване.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 257
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе, Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, ОДЗ „Снежанка“, ОДЗ „Приказен свят“, СОУ Васил Левски“ и СНЦ „Пегас“ по проект „Лаборатория за успех“, регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0059, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
3 Точка
Партньорско споразумение по проект „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Госпожа Петрова, заповядайте.
Г-жа Ир. Петрова: На вашето внимание е предложение за одобрение на партньорско споразумение по същата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е кандидатствала трета неправителствена организация от Русе „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“. Проектът обхваща няколко детски градини в Русе: „Пинокио“, „Ралица“, „Роза“, „Червената шапчица“ и ОУ „Никола Обретенов“, предучилищната група там. Проектът е за близо 500 000 лв., насочени в предучилищно образование. Отново поводът да предоставим на вашето внимание това партньорско споразумение е изискването на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“ тези партньорства да бъдат скрепени с одобрение на общинските съвети. Нямаше въпроси на водещите комисии, които обсъждаха точката. Благодаря за вашето внимание.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси и изказвания? Няма. Режим на гласуване по точка 3.
КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 258
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе, Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, Община Ветово, ЦДГ „Червената шапчица“, гр. Русе; ЦДГ „Ралица“, гр. Русе; ЦДГ „Пинокио“, гр. Русе; ЦДГ „Роза“, с. Ново село, общ. Русе; ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе; ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Ветово; ОДЗ „Звънче“, с. Смирненски, общ. Ветово и ОУ „П.Р.Славейков“, с. Смирненски, общ. Ветово. по проект „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0028, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
4 Точка
Партньорско споразумение по проект „Заедно-вчера, днес и утре“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Заповядайте, г-жа Петрова.
Г-жа Ир. Петрова: Проектът е спечелен по същата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Сдружение за насърчаване на икономическото и културно развитие на село Хотанца и село Тетово в Община Русе, нарича се ХОТЕТ, обхваща: ОДЗ „Детелина“ и Сдружение с нестопанска цел „Пегас“, както и Община Русе като партньори. Между тези организации е партньорското споразумение, също насочено към предучилищното възпитание на децата с приобщаващи дейности и превенция от отпадането от училище. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси и изказвания по точката? Няма. Режим на гласуване по точка 4.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 259
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе, „Сдружение за насърчаване на икономическото и културно развитие на с. Хотанца и с. Тетово, обл. Русе – ХОТЕТ“, ОДЗ „Детелина“ и СНЦ „Пегас“ по проект „Заедно – вчера, днес и утре“, регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0071, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
5 Точка
Партньорско споразумение по проект „Различни заедно вървим по пътя към училището родно“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Заповядайте.
Г-жа Ир. Петрова: По същата оперативна програма, ЦДГ „Чучулига“ е бенефициент на тези средства в партньорство с Община Русе и Фондация „Устойчиво общество“. Отново дейности свързани с предучилищното възпитание, с интеграция на децата, които са от семейства със социален недоимък и са в риск от социално изключване.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси и изказвания? Няма. Режим на гласуване по точка 5.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 260
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе, ЦДГ „Чучулига“ и Фондация „Устойчиво общество“ по проект „Различни заедно вървим по пътя към училището родно“, регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0050, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да пожелаем успех и на петте проекта в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

6 Точка
Подписване на договор по проект „CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres“ (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове)

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Господин Николай Симеонов.
Г-н Н. Симеонов: Благодаря. Уважаеми общински съветници, представям на вашето внимание предложение за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „CIVITAS ECCENTRIC“. През миналата година беше получена покана от страна на водещия партньор по проекта Община Мадрид, Испания за включване в проектния консорциум. След като беше подадено проектното предложение и бяха преминати два етапа на оценка, беше получено съобщение, че проекта е одобрен за финансиране и във връзка с това беше стартиран процеса по подготовка на договора за финансова помощ. Проектният консорциум включва общо 29 публични и частни организации от 5 европейски града, общата стойност на бюджета по проекта е близо 20 000 000 евро, продължителността му е 48 месеца. За Община Русе са предвидени 640 000 евро, 100% безвъзмездна финансова помощ. В рамките на проекта ще бъдат тествани и демонстрирани иновативни политики и решения за постигане на по-устойчива мобилност в 5 живи лаборатории в тези 5 европейски града. Предвид изискването на програмата територията, на която да се изпълняват мерките да представляват периферни квартали за гардовете с нарастващо население и все по-нарастваща натовареност на транспортните мрежи. За град Русе беше избрано проектните дейности да се изпълняват в кварталите: „Дружба 1, 2 и 3“. Проектните дейности в Русе включват извършването на анализ на мобилността в кв. „Дружба“, организиране на обучение за персонала на обществения градски транспорт, провеждане на работни семинари за граждани и НПО, конференции на тема мобилност и мащабна кампания към заинтересованите страни и училищата в града. Разработване, внедряване и промотиране на интернет портал и мобилно приложение с цялостна информация за обществения градски транспорт в Русе, изготвяне на анализ на състоянието на пешеходните пътеки в кв. „Дружба“ и проучването на …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, само да напомня материала го имат общинските съветници, Вие по-общо трябва да представите точката.
Г-н Н. Симеонов: Добре. Общо взето мерките свързани с подобряване на мобилността в квартала и града, целта е да се насърчи употребата на обществения градски транспорт и да се намали употребата на лични превозни средства, както и да се насърчи употребата на активния начин за придвижване в града. По предложение на комисията ЗОРС по тази точка приемаме предложението за добавяне в текста на решението името на проекта на български език „Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове“. Предложението е одобрението на сключването на договора. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря ви. Въпроси и изказвания? По материалът, така както е направено и предложението от комисия ЗОРС за добавяне в заглавието на наименованието, режим на гласуване по точка 6.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 261
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres“ (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове), финансиран по Програма „Хоризонт 2020“.

7 Точка
Одобряване на споразумение за консорциум във връзка с изпълнението на проект „CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres“ (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове)
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Господин Симеонов.
Г-н Н. Симеонов: Благодаря. Уважаеми общински съветници, предложението е във връзка с предходното, във връзка с необходимостта от подписването на договор за консорциум между партньорите по проекта. Като необходима стъпка за подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ предложението е Общински съвет-Русе да одобри подписваното споразумение за консорциум между партньорите по проекта. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря ви. Въпроси и изказвания? Режим на гласуване по точка 7.
Ръчно гласували:
Г-жа Е. Симеонова – „за“
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 262
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Одобрява подписаното споразумение за консорциум за реализацията на проект „CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres“ (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове), финансиран по Програма „Хоризонт 2020“.

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Закривам извънредното заседание на общинския съвет.

ИЗГОТВИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П. Денчева-Лукова/ /чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев/

Файлове