Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Проведено на 11 юли 2023 година, начало 17:30 часа

Общественото обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2022 година бе открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми дами и господа, добър ден. Позволете ми в качеството ми на председател на общинския съвет да открия отчета за изпълнението на бюджета за 2022 година, който се представя съгласно Закона за публичните финанси. Първо ще дам думата на кмета на Община Русе, след него ще бъде госпожа Сабина Минковска, началник на Отдел „Финансово-стопански политики“. Господин Кмете, заповядайте.

Господин Пенчо Милков направи кратък отчет за изпълнението на бюджета за 2022 година. Подробен отчет за изпълнението на бюджета и данни предостави госпожа Сабина Минковска.

Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми дами и господа, имате възможност за въпроси. Има ли някой желаещ? И коментари и въпроси може. Заповядайте. Ако искате на микрофон да го направите, за да може да се запише, води се протокол съгласно Закона за публичните финанси.

Г-жа Боянка Димитрова: Здравейте. Аз разгледах предварително публикуваните документи и разбира се на нас като грижещи се за работниците и за служителите, ни прави впечатление високите суми като цифри за преходен остатък за 2022 година. Но сега когато така по-подробно изчерпателно ни представиха анализа и видях капиталовата програма и обектите, които всъщност са изпълнени с парите, които всъщност са заделени за капиталови разходи. То на мен ми направи приятно впечатление, че от 55 милиона преходен остатък, то 25 милиона и малко над, около 26 милиона, то са използвани за разходи за ремонти на детски градини, училища, детски ясли и ние всички тук като граждани и като родители, се ползваме от благоприятната среда, която е постигната в тези обновени образователни институции. Та така че, сега ми става ясно и не само сега, винаги сме искали информация и ние сме получавали от страна на ръководството. Благодаря за това, че винаги са били коректни, та вече и ние когато разгласяваме информацията и почти периодично искаме отчет на бюджета, ето защо го искаме, за да видим дали наистина парите, които се заделят и които така ни дразнят в преходните остатъци отиват след това по предназначенията. В случая от 55 милиона 26 милиона са отишли за добра социална среда и за благоприятна обстановка, в която нашите деца да учат, така че ръководството на общината в случая добре се е справило в изразходването на тези средства. И използвам повода, за да не вземам думата следващ път и го бях коментирала със заместник-кмета и с Катя Петрова, сега ще го кажа и на кмета. Не се подмазвам, защото искам среща за 14-ти да подпишем КТД-то за общинска администрация най-сетне, че много се забавихме. Много благодаря за това, че много навреме след информиране от моя страна, защото аз реагирах, че колегите от Дим „Възраждане“ получиха своето ДМС в изпълнение на колективния трудов договор, който е изпълнен, така че много благодаря на ръководството и на кмета.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на госпожа Боянка Димитрова. Кмета на Община Русе ще вземе отношение.

Г-н Пенчо Милков: Уважаеми госпожо Димитрова, скъпи колеги и русенци. Работим изключително тясно със синдикатите, които са потърсили работа с Община Русе и действително не само информация, ние предоставяме и средства, подписваме и колективни трудови договори в сферата на образованието, в сферата на здравеопазването, а скоро и в сферата на администрацията, което ще е един от малкото прецеденти за администрациите на общините в България и смея да кажа, че Община Русе е една от тези общини. Аз не се притеснявам моите колеги да имат права или да ги търсят, никога не съм мислил да ограничавам синдикалната дейност. По отношение на преходния остатък, много пъти на сесии е имало две критики. Едното е, че примерно ще вземем огромен кредит от 12 милиона за улиците и реално, че бързаме да ги изхарчим, Вижда се, че тези суми стоят в сметките в момента. Прави се проектиране, прави се строителен надзор, изчаква се да се приключат всички други дейности, за да няма двойно финансиране с ВиК. Другото е във връзка с изграждането на басейна със залата в парка. Там също множество спекулации, как сега нали 12 милиона каза госпожа Минковска кредит, това е финансов инструмент реално. Тези пари има финансова обосновка как ще се изплащат, не от някакви други приходи, а от приходи от съоръжението. Поне това е обосновката и на самата финансова институция. Днес мисля че, или снощи или днес, подписах авансовото плащане, което е около 1/3 от сумата и съответно това нещо е чак средата на тази година, когато вече доста дейности са извършени и реално ние извършваме, може да се види, че дейността доста отдавна започна. Не се правят самоцелни разходи, това показва остатъка, той е остатък. Не е изхарчен безсмислено. В крайна сметка, когато обстоятелствата го наложат, тогава се извършват плащания. Това е коментара ми. Ако има други въпроси?

Г-н Иво Пазарджиев: Има ли желаещи за коментари, въпроси? Да, заповядайте на микрофона и ще помоля да се представите като вземате думата, за протокола.

Г-жа Даниела Петрова: За протокола, казвам се Даниела Петрова и бих искала да попитам, защо капиталовите разходи в плана за бюджета за 2022 година са около 20 милиона. Това е Приложение №2 на началния план общ 2022, а по отчет за 2022 са усвоени 12 милиона. Това го виждам от Приложение № 3 на отчета за инвестиционната програма. И друго бих искала да Ви попитам. Отчета за инвестиционната програма или така наречения разчет за финансиране на капиталовите разходи, така пише отгоре върху таблицата, как се формират самите колони. Първата колона сметна стойност, не, това е колона 4 извинявайте е 69 милиона, усвоено до края на предходната година 10 милиона, остават 59 милиона, колона 5. Колона 6 „Уточнен план“ за 2022 година е 50 милиона. Не мога да разбера от къде идва тази разлика между началната стойност минус усвоеното към края на 2021 и уточнения план за 2022. И настина Колона 6 минус Колона 7, 50 милиона минус 12 милиона усвоени прави 38 милиона. Така ли да я чета тази таблица? От къде идват тези 9 милиона разлика?

Г-н Иво Пазарджиев: На първия въпрос ще отговори кметът, на втория госпожа Минковска. Преди да започнат да отговарят, аз искам да поздравя госпожа Даниела Петрова, че така съвестно си е прочела отчета за бюджета.

Г-жа Даниела Петрова: Това надявам се не е с ирония, защото доста време ми отне наистина.

Г-н Иво Пазарджиев: Ни най-малко ирония, моля Ви.

Г-жа Даниела Петрова: Добре, благодаря. А може ли още нещо да кажа.

Г-н Иво Пазарджиев: Да, разбира се, да.

Г-жа Даниела Петрова: Аз между другото благодаря за това, че е много добре структуриран отчета и човек се ориентира много лесно, а много по-лесно може да бъде, ако може и в Ексел да бъде, по-малко време отнема за правене на изчисления. И друго ми направи впечатление, пак в отчета на инвестиционната дейност и сравнявах капиталовите разходи по дейности и ми направи впечатление, че са заложени нали съответно някакви цифри в отчета за капиталовите разходи, например за отпадъци са 3 000 547 за 52-ра дейност, мисля че това беше „Придобиване на дълготрайни материални активи“. Всъщност най-вероятно това за сметка на други разходи, защото пък виждам, че усвояването е 12 милиона само, не са 20 милиона, колкото е в Плана за бюджет.

Г-н Иво Пазарджиев: Господин Кмета да Ви отговори. После ако имате допълнителни въпроси ще Ви отговорят със сигурност.

Г-н Пенчо Милков: Уважаеми госпожо Петрова, скъпи колеги, уважаеми съграждани. Отговора ми защо при капиталова проектна програма от 20 милиона са усвоени 12 е защото част от обектите са няколкогодишни, те са заложени в цялата си сума и не може тя да се разходи в тази година. А другия отговор е, защото примерно се залагат обекти, давам Ви пример да кажем с поливната система на Кея, която направихме проект, осигурихме пари още миналата година, обаче процедурата завърши, избра се изпълнител. Той не започна в срок, отказа се, прекратихме договора, правихме нова процедура и в момента сме пред подписване на втори договор. Тази сума пак си стои, това са двете причини. Едното е в това, че се изпълнява, както и училището в Мартен се изпълнява. Същото примерно с прекратяване на договор и нов изпълнител беше за Доходното здание. Осигурихме средства за ремонт на фасади и на покрив, сключихме договор с фирма, която просто не почна. Цените се променят, прекрати се процедурата след като ги чакахме сигурно два месеца. Прекрати се процедурата, направихме отново анализ на стойностите по проекта, пуснахме наново процедурата. И това го имаме в няколко поредни процедури, които се случват. Горе също плувния басейн със спортна зала в двора на училището „Васил Левски“. Ами там фалира строителя миналата пролет на 2022. Провежда се процедура. Първия път тя е неуспешна, сега се провежда втора процедура, въпреки че там още 2,6 милиона дойдоха от държавата насочени за този обект. Реално тук вече започва остатъка да стои, парите ги има. Трябва да приключи обществената поръчка и те да се усвоят. Проекта е актуализиран, проведена е процедура. Това са двете основни причини. Ние не слагаме в капиталовата програма мечти някакви, които да знаем, че не можем да ги изпълним. Всяко нещо може да бъде изпълнено, но реално има множество процедури преди да разходим всеки един лев. По отношение на колоната и бланката, ще отговори след малко госпожа Минковска. По отношение на добрия отчет, само искам да Ви обърна внимание, че миналата година е проведено доста дълго проучване от „Трансперънс интернешънъл“ без да знаем и на публична среща в София не е някоя българска организация, а именно тази, удостои Община Русе абсолютно лидер по отношение на прозрачността при предоставянето на информация. Не сме перфектни, имаме си четири препоръки. Сега сме възложили да ги допълним и тях, но наистина се опитваме. Нали и с ГИС системата и с всичко. Реално вашите коментари винаги ни обогатяват, а господин Пазарджиев направи най-вероятно коментара, защото на времето бяхме единици, той не е бил вечно председател или аз кмет, наистина четяхме и бяхме странни и реално затова поздрави, защото това е пътя. Благодаря ви и сега госпожа Минковска.

Г-жа Сабина Минковска: Благодаря за въпроса. Наистина съм така много приятно изненадана, че има хора, които все пак са си направили труда нали така подробно да изчетат, защото тази таблица, така наречения разчет за капиталовите разходи, това е наистина една много сложна таблица, която наистина е трудна за разбиране, но това е бланка, която е на Министерството на финансите и просто това е начина по който ние си представяме капиталовия отчет на Министерството на финансите. Той включва капиталовите разходи, първата колонка, която Вие цитирате „сметна стойност“. Тя би трябвало да представлява общата сметна стойност на обекта за всички години, т.е. но тя може да се промени. Примерно, ако тази година ние сме решили, че сметната стойност на този обект е да кажем 1 милион, догодина могат да възникнат някакви неща и тази сметна стойност да се увеличи. А всъщност като план трябва да се гледа Колона „Уточнен план“ и съответно „Усвоено за периода“, като в „Уточнен план“ и в „Усвоено за периода“ Вие виждате суми, които са общо със средствата от Европейския съюз, тъй като този капиталов разчет включва всички капиталови обекти, в т.ч. и със средства от ЕС. По отношение на Ексела само да кажа, че може би от две години някъде имаме указание на МФ и ние го изпълняваме и на нашия сайт на общината в Раздел „Бюджет“ има освен всички отчети по месеци и по тримесечия, има раздел за капиталовите разчети, където специално са качени капиталовите разчети в Ексел. Там са точно в Ексел, а тук специално към отчета, ние всичко сме качили в PDF. А по отношение наистина на изпълнението, Вие чухте господин Милков.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Други въпроси, коментари? Не бързам да закривам отчета, за да не остане някой. Да, заповядайте. Заповядайте на микрофона. Заповядайте, за да се запише за протокола (въпроса се задава от зала и не се чува). Да, ще има със сигурност. Това е част от задълженията по Закона за публичните финанси. Добре, ако няма други желаещи да зададат въпроси. Да, кмета иска да вземе думата.

Г-н Пенчо Милков: Само госпожо Петрова, по повод на Вашия въпрос още малко информация. Да, ще има публично обсъждане, обаче трябва всички да знаят и Вие и гражданите, че от лятото на всяка една година, от юли месец долу-горе към края ми е правило впечатление около моя рожден ден започва подготовката на бюджета за следващата година и е много важно хората наистина и организациите да правят своите предложения юли, август, септември, октомври. Тогава е възможно реално, бюджета е един тетрис, всичко се напасва тогава. А когато реално бюджета вече е представен и балансиран, много трудно и започнат предложенията да валят на самата сесия, в която го приемаме. Тука говоря вече за следващата година, за редовен бюджет. Наистина е много по-правилно сега лятото, есента, колкото и странно да изглежда да се предлагат идеи за догодина, защото те сега е момента да се обсъдят, да се потърсят специалисти, да се направят сметки и могат да бъдат включени, а иначе когато изненада, нали когато дойде балансиран бюджет, примерно предложения за разход от 100 000 лева е много трудно. Тогава вече трябва да се мисли кое да махнеш, за да е това и тогава разговора става много напрегнат, защото общината изглежда несговорчива, а реално ти тогава си излизаш с балансирания бюджет. И просто като идея за Вас и за всички, които ни слушат, сега е момента. Сега е момента да идват нали, какво искат хората да се направи. Вече приоритета не може всичко, но реално много правилно ме попитахте.

Г-н Иво Пазарджиев: Емил Милушев. Заповядайте, господин Милушев.

Г-н Емил Милушев: Емил Милушев се казвам за тези, които не ме познават. Просто последните изречения на господин Милков ме подсещат нещо. Според мен на госпожа Минковска ще й е трудничко, защото трябва да подготвят два бюджета, единия до края на 2023 и следващата година. Това между другото. Направи ми впечатление за големия ръст на прихода от данък от придобиване на имущество. Сега, госпожа Старцева тук ли е? тя най-добре ще ме разбере. Броя на сделките наистина беше огромен 2022 спрямо 2021 и цените. Да не ви заблуди за по-нататъшни прогнози, че пак ще има такъв ръст, защото официалната статистика за първи път тази пролет показа охлаждане на пазара като брой и като цени. Не са намалели цените, напротив продължават да растат, но с по-малки темпове. В София например цените скочиха два пъти, а в Русе не сме я стигнали два пъти, но 50% поне скочиха. Просто като препоръка да внимавате да не ви заблуди, че ще има пак такъв ръст. Благодаря за вниманието.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Милушев. Кмета на Община Русе, заповядайте.

Г-н Пенчо Милков: След изказването на гражданина Милушев, две неща. Първо да кажа, че ми беше приятно отново да те видя на трибуната и второ коментара ми. Русе, само това ще кажа, е на предпоследно място в България по местни приходи на глава от населението пред Асеновград, т.е. втори сме отзад напред. Когато сложих Русе, понеже всички искат много неща да се случат в един град, обаче когато е елементарно, днеска пак правихме заседание. Сложихме една таблица на която като видиш какви приходи вземат кметовете в Бургас, Стара Загора, Варна. Говоря приходи на глава от населението, от собственото си население и си връщат после в инфраструктура, реално в Община Русе от много години това е сиромахо място, но това е политиката. Реално, самото вземане от хората. Ако ние сме един вход на блок, другите градове са други входове на блокове, то във вход „Р“ таксите са ей толкова малки, затова черчеветата са такива както се казва. Това е коментар оф топик.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Други изказвания, въпроси? Ако няма други изказвания и въпроси, благодаря на всички, които отделиха от времето си да участват в отчета за изпълнението на бюджета за 2022 година. Закривам.

ИЗГОТВИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йоанна Гочева/ /Иво Пазарджиев/

Файлове