Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферентна връзка на 25 февруари 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства: Екатерина Иванова. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: … Единият режим е за гласуване, когато се стартира гласуване, а по време на точките е в режим когато можете да заявявате изказване, реплика и дуплика от съответния бутон, който е под надписа. Има една особеност, че не можете да коригирате вота си, ако гласувате грешно, така че моля да внимавате, когато отразявате вашето гласуване. Започваме с проверка на кворума. Ще видите пултовете ще светнат, така че натиснете един от бутоните. 43 общински съветници са се регистрирали, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам 18-тото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Започваме с 1-ва точка, разискване по дневния ред. Има ли предложения за промени по дневния ред или за допълнителни точки? Не виждам. Гласуваме предварително предложения проект за дневен ред.

КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД

 1. Приемане на дневен ред
 2. К.л.386 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 3. К.л.387 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе
 4. К.л.398 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година
 5. К.л.397 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 6. К.л.391 Утвърждаване управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 7. К.л.400 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.2402 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Карлък” №6, на основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и чл. 33 от ЗС
 8. К.л.401 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №52 и №54
 9. К.л.402 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на осем броя  гаражи върху                  имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Юндола“
 10. Учредяване възмездно право на строеж и право на сервитут в полза на  „Електроразпределение Север“ АД за изграждане на обект: „Нов трафопост тип БКТП с два броя ТM 1000 kVA“ върху общински недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.424 по КККР на град Русе /УПИ V-424 – За жилищно строителство, обществено обслужване и озеленяване в кв. 675 по регулационния план на град Русе/
 11. К.л.396 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Русе, местност „Моргуля“.
 12. К.л.392 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 31.12.2020 година 
 13. К.л.393 Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия
 14. К.л.388 Изменение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
 15. К.л.394 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 16. К.л.389 Приемане на Наредба за изменение и  допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/
 17. К.л.399 Участие на Община Русе в Интегриран проект  по Програма LIFE 2014-2020 на ЕС, подпрограма „Действия по климата 2020“.
 18. К.л.403 Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ Русе
 19. К.л.395 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.297, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 20. К.л.390 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 21. Кандидатстване на Община Русе за целева финансова подкрепа от  Министерството на културата за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на Доходно здание
 22. Промяна на Решение № 374/14.12.2021 г.
 23. Питания
 24. Изказване на Андрей Радев
 25. Изказване на Мариян Димитров

Файлове