Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 31 януари 2017 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Георги Георгиев, Венцислав Великов и Пенчо Милков.
Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: … В залата има 43 общински съветници, които с устройствата са гласували, имаме необходимия кворум. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. По дневният ред имате ли някакви въпроси, предложения? Не виждам. Гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. К.Л. 413 Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник
2. К.Л. 414 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2016 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2017 г.
3. К.Л. 415 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.
4. Изказване на Георги Манев
5. К.Л. 416 Приемане бюджета на Община Русе за 2017 година и Приложенията към него
6. Проект „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе“
7. Питания
8. Изказване на Мариян Димитров 

Файлове