Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 май 2015 година, начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Борислав Българинов.
Засл. Проф. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа, добро утро на всички. Време е да започнем 50-тата сесия на Общински съвет-Русе. Нека да проверим кворума, обявявам проверка на кворума. Моля, колеги, ползвайте устройствата, за да регистрирате вашето присъствие. 39 общински съветници са използвали устройствата, имаме кворум, можем да започнем нашата работа. Преди да пристъпим към разглеждането на дневния ред, г-н Юлиян Гарелов желае да вземе отношение. Заповядайте, г-н Гарелов.
Г-н Юл. Гарелов: Уважаеми колеги общински съветници, г-н Председател, г-н Кмете, вече, ако не се лъжа трети мандат заседанията на общински съвет-Русе се провеждат в тази зала, която носи името на един голям светец – Св. Георги. Лично аз от много време с известна доза яд гледам една, то прилича на икона, но всъщност е изрезка от вестник, с която сме обозначили нашата зала. Затова си позволявам да направя един подарък на общинските съветници и на залата, една икона, която представлява гоблен, шита е на ръка от една свята жена, от моята майка, да я подаря на Общинския съвет с желанието и с благословията за по-добра работа, за по-добри успехи, за нас и за бъдещите поколения, които идват след нас. Господин Председател.
Засл. Проф. В. Пенчев: Уважаеми колеги, искрено от името на всички благодаря на г-н Гарелов за жеста и за прекрасното творение на неговата майка. Благодаря. И така,а колеги, нека да пристъпим към приемането на дневния ред. Имате пред себе си предложението така, както е направено от председателския съвет. Имате думата за предложения за изменения и допълнения на така предложения проект за дневен ред. Не виждам желаещи, подлагам на гласуване проекта за дневен ред. Моля, процедура.
КВОРУМ – 45. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 954 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2014 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
2. К.Л. 953 Прекратяване с ликвидация на „Летище Русе“ЕООД
3. К.Л. 948 Учредяване право на надстрояване с един етаж на съществуваща едноетажна сграда, построена върху имот – частна общинска собственост
4. К.Л. 949 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, бул. „Генерал Скобелев“№4
5. К.Л. 950 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов №93-А“
6. К.Л. 947 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, намираща се в град Русе, жк. „Дружба -2“, ул. „Йосиф Дайнелов“№13
7. К.Л. 959 Промяна в предоставени права за управление на собственост на ЦДГ „Ралица“, във връзка с проект на Община Русе
8. К.Л. 956 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“№3А, на Министерство на образованието и науката, за нуждите на проект BG 051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
9. К.Л. 955 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Басарбово, на Кметство – с. Басарбово
10. К.Л. 957 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
11. К.Л. 961 Отдаване под наем на имот в землището на с. Червена вода
12. К.Л. 960 Сключване на едногодишен договор за наем на земеделска земя в землището на с. Бъзън
13. Отдаване под наем на имот от общински горски фонд без търг или конкурс в землището на с. Хотанца
14. К.Л. 951 Продължаване на договорни отношения
15. К.Л. 944 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.03.2015 година
16. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 399/15.05.2015 г.
17. К.Л. 946 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
18. К.Л. 945 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40, ал.1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 г., утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение № 17
19. К.Л. 942 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение №943 по Протокол №36/20.03.2014 г. на Общински съвет-Русе
20. К.Л. 952 Голямата зала на Доходно здание да бъде наименувана на името на родения в Русе български театрален режисьор проф. Младен Киселов
21. К.Л 943 Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе на техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до имот с идентификатор 63427.183.22 в местност „Над линията“, землище на град Русе
22. К.Л. 958 Създаване на работна група, която да подготви проекти на наредби по чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните и проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе
23. Питания
24. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 400/15.05.2015 г.
 

Файлове